ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

KON TIKI – 4363 route des plages – 83350 Ramatuelle - Frankrijk - tel. +33(0)4 94 55 96 96 - Fax +33(0)4 94 55 96 95 - www.riviera-villages.com - www.tiki-hutte.com - kontiki@riviera-villages.com - **** camping met 521 plaatsen - classificatie toegekend door Atout France op 22 september 2022 en geldig tot 08 septembre 2027.

SIRET-nr. 24 596 580 365 00044/ APE 5530Z - Rechtsvorm: naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandelenkapitaal: 79 029.57€ - Maatschappelijke zetel: 4363 Route des plages - 83350 RAMATUELLE - Ingeschreven in het handelsregister van Fréjus onder nr.: 596 580 365- Intracommunautair btw-nr: FR24 596 580 365 00044

Artikel 1. TOEPASSELIJKHEID VAN DE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

De onderhavige algemene verkoopvoorwaarden zijn zonder enige beperking of voorbehoud van toepassing op elke aankoop van diensten (de “Diensten”) die door het bedrijf KON TIKI (de “Aanbieder”) op zijn website www.riviera-villages.com (de “Website”) worden aangeboden aan consumenten en niet-zakelijke klanten (de “Klanten” of de “Klant”) .

De belangrijkste kenmerken van de Diensten en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden, zijn vermeld op de Website.

De Klant dient hiervan kennis te nemen alvorens een bestelling te plaatsen. De keuze en aankoop van een Dienst is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Klant.

Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere voorwaarden en in het bijzonder de voorwaarden die van toepassing zijn op andere afzetkanalen van de Diensten.

Naast deze voorwaarden kunnen specifieke voorwaarden van toepassing zijn, die vóór elke transactie met de Klant op de Website worden vermeld.

De onderhavige algemene verkoopvoorwaarden zijn op elk moment te raadplegen op de Website en prevaleren in voorkomende gevallen boven elke andere versie of elk ander document dat er strijdig mee is.

Zonder bewijs van het tegendeel vormen de in het informatiesysteem van de Aanbieder geregistreerde gegevens het bewijs voor alle met de Klant gesloten transacties.

De Klant verklaart kennis te hebben genomen van de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden en hiermee te hebben ingestemd door het hiervoor bestemde vakje aan te kruisen alvorens de online reserveringsprocedure te starten zoals hierna uiteengezet.

Bevestiging van de reservering van de Diensten door de Klant geldt als instemming van de Klant met de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden zonder beperking of voorbehoud.

De Klant erkent en verklaart de bevoegdheid te hebben om de op de Website aangeboden Diensten af te sluiten en te verwerven.

In de algemene verkoopvoorwaarden kunnen latere wijzigingen worden aangebracht; op de aankoop van de Klant is de versie van toepassing die op de datum van plaatsing van de bestelling van kracht was op de Website.

De onderhavige algemene voorwaarden zijn van kracht op 04 december 2023.

Wijzigingen in deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op gebruikers van de Website vanaf het moment dat ze online zijn gekomen en zijn niet van toepassing op eerder afgesloten transacties.

Artikel 2. RESERVERING EN PRIJZEN

De Klant selecteert op de Website de Diensten die hij wil reserveren.

De Klant kan zich volledig op de hoogte stellen van de aangeboden Diensten via de online of papieren catalogus, of door de reserveringsmedewerkers van de Aanbieder om uitleg te vragen; dit kan telefonisch [00.33.4.94.55.96.96] of via e-mail kontiki@riviera-villages.com.

Bij reservering bepaalt de Klant zelf welke Diensten hij wil reserveren.

Voor een verblijf van drie nachten of meer heeft de klant de mogelijkheid om een specifiek plaatsnummer te kiezen, met de betaaloptie "Mijn Tiki". U kunt het aantal van uw Tiki Hut kiezen voor een extra 10% van de prijs van het verblijf en afhankelijk van de beschikbaarheid.

Door bevestiging van de reservering erkent de Klant kennis te hebben genomen van de inhoud van de Diensten, de bestemming, de prijs en de reserveringsvoorwaarden en van alle kenmerken van de verblijven en accommodaties.

Hij erkent verder alle informatie te hebben gevraagd en verkregen die nodig is om zijn reservering met volledige kennis van de feiten en onder zijn eigen verantwoordelijkheid te maken.

Registratie van de reservering via de Website gebeurt op het moment dat de Klant de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden accepteert door het hiervoor bestemde vakje aan te kruisen en zijn reservering bevestigt. Deze bevestiging geldt als instemming van de Klant met alle onderhavige algemene verkoopvoorwaarden en is tevens bewijs dat de verkoopovereenkomst is gesloten.

De reservering is pas definitief als:

- de Aanbieder de Klant via e-mail een reserveringsbevestiging heeft toegestuurd, en

- als de Klant conform de op zijn aanbieding toepasselijke voorwaarden heeft betaald.

De Klant verbindt zich ertoe KON TIKI niet te zullen gebruiken voor permanente bewoning of het uitoefenen van beroepsactiviteiten.

Artikel 3. PRIJZEN EN BETALINGSVOORWAARDEN

A. PRIJZEN

De door de Aanbieder aangeboden Diensten worden verstrekt tegen de op de Website geldende prijzen.

De prijzen van de Diensten zijn vermeld in euro's (€), inclusief wettelijk vastgestelde btw.

De prijzen zijn exclusief toeristenbelasting. Toeristenbelasting is verschuldigd voor personen vanaf 18 jaar (tarief van kracht op het moment van het verblijf per nacht en per persoon van 18 jaar en ouder in Ramatuelle).

Onze tarieven inclusief btw kunnen worden gewijzigd in geval van een stijging van de belastingen die op onze verblijven van toepassing zijn.

Prijzen zijn inclusief eventuele kortingen of aanbiedingen die door de Aanbieder in de op de Website vermelde voorwaarden zijn opgenomen.

Deze prijzen zijn op het moment van reserveren bindend en definitief.

De Aanbieder benadrukt dat de tarieven dynamisch zijn en wijzigen naargelang het seizoen, zodat de Klant op het moment van reserveren kan profiteren van de meest voordelige prijs.

De Dienstverlener geeft aan dat de prijzen dynamisch zijn en evolueren met het seizoen, zodat de Klant kan profiteren van de meest voordelige prijs op de dag van de reservering.

De weergegeven prijs, voorafgegaan door de woorden "vanaf", is de laagste prijs die beschikbaar is tijdens de openingsperiode van het etablissement.
Deze prijs wordt verhoogd door een combinatie van twee criteria:
- Afhankelijk van de geboekte periode en de bezettingsgraad van het etablissement wordt een dynamische coëfficiënt toegepast die specifiek is voor elke periode;
- Vooraf reserveren biedt een bonus, die het tarief niet mag verlagen tot onder het referentietarief (geboekt tarief).

Rekening houdend met het bovenstaande en met de actieve rol van de klant bij het bepalen van het tarief dat van toepassing is op zijn verblijf en dat afhankelijk is van de periode van reservering vooraf, kan de Maatschappij KON TIKI in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor een verschil in kosten tussen twee verblijven die voor dezelfde periode zijn geboekt.

B. BETALINGSVOORWAARDEN EN BETAALMETHODEN

Betaling gebeurt uitsluitend via beveiligde betaling, met de volgende betaalmethoden:

- bankkaarten: Carte Bleue, Visa, MasterCard, American Express,

- bankoverschrijving,

Kaartbetalingen zijn onherroepbaar, behalve in geval van frauduleus gebruik van de kaart. In dat geval kan de Klant vragen om annulering van de betaling en terugbetaling van het betreffende bedrag.

Bij te late betaling is van rechtswege een vaste vergoeding van veertig (40) euro verschuldigd. De Aanbieder behoudt zich verder het recht voor om bij niet naleving van de hierboven vermelde betalingsvoorwaarden de levering van de door de Klant gereserveerde Diensten te annuleren.

De door de Klant gedane betalingen worden pas als definitief beschouwd als de verschuldigde bedragen door de Aanbieder daadwerkelijk zijn geïncasseerd.

Bij elke betaling dient het referentienummer van de boeking te worden vermeld. Dit nummer is te vinden op de boekingsbevestiging van de Aanbieder.

Betalingen dienen als volgt plaats te vinden:

 • Voor de Liberté-aanbieding, geldig gedurende het hele seizoen, met uitzondering van korte verblijven alleen tijdens het weekend (vrijdag- en/of zaterdagnacht en van 29/03/2024 tot 01/04/2024 ; van 07/05/2024 tot 12/05/2024 ; van 17/05/2024 tot 20/05/2024 ) :
  • Bij een reservering die meer dan 30 dagen voor aanvang van het verblijf wordt gedaan, moet een voorschot van 50% van de totale prijs van de reservering inclusief btw worden betaald. Dit voorschot dient binnen maximaal 72 uur na bevestiging van de reservering door de Klant te zijn ontvangen door de Aanbieder. Het saldo moet ten minste 30 dagen voor het begin van het verblijf door de aanbieder zijn ontvangen.
  • Bij een reservering die minder dan 30 dagen voor aanvang van het verblijf wordt gedaan, moet de totale prijs van de reservering inclusief btw binnen maximaal 72 uur na bevestiging van de reservering door de Klant zijn ontvangen door de Aanbieder.
 • Standaard aanbiedingen
   • Bij een reservering die meer dan 30 dagen voor aanvang van het verblijf wordt gedaan, moet een voorschot van 50% van de totale prijs van de reservering inclusief btw worden betaald. Dit voorschot dient binnen maximaal 72 uur na bevestiging van de reservering door de Klant te zijn ontvangen door de Aanbieder. Het saldo moet ten minste 30 dagen voor het begin van het verblijf door de aanbieder zijn ontvangen.
   • Bij een reservering die minder dan 30 dagen voor aanvang van het verblijf wordt gedaan, moet de totale prijs van de reservering inclusief btw binnen maximaal 72 uur na bevestiging van de reservering door de Klant zijn ontvangen door de Aanbieder.

C. KORTINGEN EN RECLAMEACTIES

Als de Klant gebruik wil maken van een korting in het kader van een reclameactie, dan moet hij dit bij zijn reservering aangeven.

Op aanbiedingen zijn specifieke voorwaarden van toepassing, die op onze Website vermeld staan. Kortingen of reclameacties kunnen onder de op onze website vermelde voorwaarden met elkaar worden gecombineerd. Zodra de bevestiging of factuur is verzonden, kan de Klant op geen enkele korting meer een beroep doen.

Artikel 4. ANNULERING VAN DE RESERVERING

We wijzen de Klant erop dat deze zich niet kan beroepen op het herroepingsrecht zoals bepaald in artikel L. 221-18 van het Franse consumentenwetboek en conform artikel L. 221-28 alinea 12 van het Franse consumentenwetboek, dat voorschrijft dat dit recht niet van toepassing is op de verstrekking van accommodatie waarbij het aanbod voorziet in een specifieke datum of periode van uitvoering.

A. ANNULERING DOOR DE AANBIEDER

Bij annulering door de Aanbieder, met uitzondering van situaties van overmacht, zal de Dienst binnen 60 dagen na annulering door de Aanbieder worden terugbetaald via bankoverschrijving. Deze annulering leidt niet tot de betaling van een schadevergoeding.

Voor zover toepasselijke wetgeving dit toelaat, kan het park de Klant echter in elke andere vorm terugbetalen (in het bijzonder middels een voucher).

B. ANNULERING DOOR DE KLANT

Annuleringen worden uitsluitend in behandeling genomen als deze per e-mail of per aangetekende brief met ontvangstbewijs aan de Aanbieder kenbaar worden gemaakt. Annuleringen per e-mail zijn pas geldig als de ontvangst van de e-mail door de Aanbieder bevestigd is.

Bij annulering door de Klant verwijzen wij naar de specifieke voorwaarden die op de betreffende situatie van toepassing zijn. Deze voorwaarden worden voorafgaand aan de definitieve reservering automatisch bij uw keuze getoond.

 • Voor de Liberté-aanbieding, geldig gedurende het hele seizoen, met uitzondering van korte verblijven alleen tijdens het weekend (vrijdag- en/of zaterdagnacht en van 29/03/2024 tot 01/04/2024 ; van 07/05/2024 tot 12/05/2024 ; van 17/05/2024 tot 20/05/2024 ) :
  • U kunt tot 14 (veertien) dagen voor aankomst kosteloos en zonder overlegging van bewijsstukken annuleren.
 • Annulering op de dag van aankomst wordt door Kon Tiki niet terugbetaald.

Zie voor meer informatie https://www.riviera-villages.com/Informations/Termes-Conditions.

 • Standaard aanbiedingen

Dit zijn aanbiedingen zonder specifieke aanduiding bij reservering.

  • Bij annulering tot 45 (vijfenveertig) dagen voor aanvang van het verblijf wordt het totaal van de betaalde bedragen wordt terugbetaald, verminderd met een annuleringsvergoeding van 40€ (veertig euro) die door onze vestiging wordt ingehouden.
  • Indien de annulering plaatsvindt tussen de 44e (vierenveertigste) dag en de 30e (dertigste) dag voor de begindatum van het verblijf, wordt 25% (vijfentwintig procent) van het totaalbedrag van de prijs van de dienst ingehouden door ons etablissement.
  • Het totaal van de betaalde bedragen wordt ingehouden indien de annulering plaatsvindt na de 30e (dertigste) dag voor de begindatum van het verblijf.

Als er door annulering door de Klant terugbetaling moet plaatsvinden, zal het park, met uitzondering van situaties van overmacht, deze terugbetaling binnen 60 dagen na annulering door de Klant uitvoeren. Voor zover toepasselijke wetgeving dit toelaat, kan het park de Klant echter in elke andere vorm terugbetalen (in het bijzonder middels een voucher).

Artikel 5. WIJZIGING VAN DE RESERVERING

De Klant kan middels een schriftelijk verzoek aan de Aanbieder (per post of per e-mail) verzoeken om wijziging van de reservering, data en/of type accommodatie, op basis van beschikbaarheid en mogelijkheden. Uitstel naar het volgende seizoen wordt niet geaccepteerd.

Worden er geen wijzigingen doorgevoerd, dan moet de Klant zich houden aan de oorspronkelijke reserveringsvoorwaarden of kan hij het verblijf annuleren volgens de hierboven beschreven voorwaarden.

Elk verzoek tot verlenging van de verblijfsduur zal op basis van beschikbaarheid en volgens de geldende tarieven op de dag van het verzoek tot wijziging worden gehonoreerd.

Elk verzoek tot verkorting/wijziging van de verblijfsduur wordt beschouwd als een gedeeltelijke annulering en hierop zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing. Voor het toepassen van deze annulering, wordt het verblijf beschouwd als een ondeelbaar geheel. Dat betekent dat het niet ingekort of gedeeld kan worden.

LET OP: Een door u onderbroken of verkort verblijf (verlate aankomst, vervroegd vertrek) of niet gebruikte dienst geeft geen enkel recht op terugbetaling.

Artikel 6. UITVOERING VAN HET VERBLIJF

A. AANKOMST EN VERTREK

De aankomstdata kunnen verschillen per periode en type reservering.

Aankomst is mogelijk vanaf 16.00 uur, op vertoon van een geldig identiteitsbewijs. Als geldig identiteitsbewijs worden beschouwd een paspoort of nationale identiteitskaart; in geval van betaling met bankkaart dient dit identiteitsbewijs het identiteitsbewijs van de kaarthouder te zijn.

Campers, caravans en andere soorten busjes (minibussen, bestelwagens) zijn niet toegestaan op het terrein van het openluchthotel. Zij moeten bij aankomst van de Klant op een door het buitenhotel vastgestelde plaats worden geparkeerd. 

In het geval dat de klant bij aankomst de hem toegewezen accommodatie wil ruilen voor een andere, mits deze overeenkomt met de categorie van zijn reservering, wordt een verhuisvergoeding van 75,00€ bovenop de prijs in rekening gebracht.

Vroege check-in is alleen beschikbaar op voorafgaand verzoek, afhankelijk van beschikbaarheid, de dag voor aankomst en na schriftelijke bevestiging van ons, tegen de prijs van 75€/accommodatie (vijfenzeventig euro).

De Vroege Check-in maakt het mogelijk, mits betaald en geboekt de dag voor aankomst bij de receptie, om te profiteren van de huuraccommodatie vanaf 9 uur op de dag van aankomst in plaats van 16 uur.

De huuraccommodatie dient op de dag van vertrek vóór 10.00 uur te worden verlaten.

Late Check out is alleen mogelijk op voorafgaand verzoek, afhankelijk van beschikbaarheid, de dag voor vertrek en alleen na schriftelijke bevestiging van ons, tegen een kostprijs van €75/accommodatie (vijfenzeventig euro).

Late Check out, mits betaald en gereserveerd de dag voor vertrek bij de receptie, om de huuraccommodatie terug te brengen tot maximaal 15.00 uur op de dag van vertrek in plaats van 10.00 uur.

Bij een verblijf van één nacht wordt een toeslag van 75,00€ voor de schoonmaakkosten aangerekend bovenop de nachtprijs.

Voor elk verlaat vertrek kan een extra nacht in rekening worden gebracht tegen de geldende tarieven op de dag van het verlate vertrek.

B. BORG

Bij aankomst dient de Klant aan de Aanbieder per bankkaart of cheque een borg van 200 euro te betalen. De borg dient verplicht te worden voldaan met een betaalmiddel van één van de tijdens het verblijf aanwezige deelnemers, die zich met een geldig identiteitsbewijs identificeert.

Deze borg wordt op de dag van vertrek, na volledige controle (INVENTARIS) van de huuraccommodatie, aan de Klant terugbetaald. De directie behoudt zich het recht voor om de borg geheel of gedeeltelijk in te houden wanneer het gehuurde niet schoon en/of in goede staat wordt achtergelaten.

Als de Klant buiten de openingstijden van de receptie vertrekt, wordt de huuraccommodatie nadien gecontroleerd en wordt de borg per post teruggestuurd. Het inhouden van de borg sluit geen extra schadevergoeding uit in het geval dat de kosten hoger zijn dan het bedrag van de borg.

C. VERLOOP VAN HET VERBLIJF

I. Intern reglement en plichten van de Klant

 

In het park van de Aanbieder wordt een intern reglement opgehangen.

Alle Klanten dienen zich te houden aan de bepalingen van het intern reglement.

Elke Klant is bovendien persoonlijk verantwoordelijk voor problemen en overlast die worden veroorzaakt door de personen die samen met hem verblijven of hem bezoeken.

Een huuraccommodatie is bestemd voor een vast aantal personen en het aantal in de accommodatie verblijvende personen mag in geen geval hoger zijn dan dit aantal.

De Klant mag het onderhavige contract niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Aanbieder overdragen.

Minderjarigen dienen vergezeld te zijn van hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers.

II. Verlies, diefstal, schade

De Aanbieder is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of schade aan persoonlijke bezittingen tijdens het verblijf, zowel in de huuraccommodaties als op parkeerterreinen en in gemeenschappelijke ruimten.

De Aanbieder wijst bijgevolg elke verantwoordelijkheid af in geval van diefstal, brand, slechte weersomstandigheden enz. of in een geval van burgerlijke aansprakelijkheid van de Klant. De Aanbieder wijst tevens elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot kostbaarheden, geld en persoonlijke bezittingen van de huurder.

Klanten wordt aangeraden contact op te nemen met hun verzekeringsmaatschappij en, indien nodig, hun persoonlijke dekking te verhogen, in het bijzonder die in de kluisjes die aanwezig zijn in de huuraccommodatie. Deze kluizen staan gratis ter beschikking van de Klant en vallen onder zijn uitsluitende verantwoordelijkheid.

In het geval dat de Aanbieder de Klant voorziet van extra apparatuur of goederen, inclusief chiliennes, in de accommodatie van de Klant, erkent de Klant uitdrukkelijk dat hij/zij verantwoordelijk is voor het juiste gebruik ervan en voor het in goede staat houden ervan. De Aanbieder verzoekt de Klant om deze op de dag van vertrek en tijdens het verblijf terug te brengen naar de accommodatie. 

In geval van beschadiging of verlies is alleen de Klant aansprakelijk en zal een bedrag van 75,00 euro, in het bijzonder per ontbrekende of beschadigde chilienne, worden ingehouden op de borgsom van de Klant of direct in rekening worden gebracht. 

De Klant zal ook tijdens zijn verblijf aan deze bepalingen worden herinnerd (via een display of sms). De Klant erkent dat hij/zij hiervan volledig op de hoogte is.

III. Huisdieren

Huisdieren zijn in de huuraccommodaties toegestaan tegen bijbetaling van 10 euro per dag per dier. Huisdieren dienen gedurende het gehele verblijf door hun eigenaar aangelijnd en onder voortdurend toezicht gehouden te worden. Overtreding van de hygiëne- en veiligheidsvoorschriften door het dier (hondenpoepzakjes gratis beschikbaar bij de receptie) kan leiden tot verwijdering van de Klant.

Het departementaal bestuur heeft een algemeen verbod uitgevaardigd op de aanwezigheid van huisdieren op het strand.

Het inentingsboekje voor uw hond of kat dient in orde te zijn. Honden van de eerste categorie (aanvals- en waakhonden) zijn ten strengste verboden in het openbaar vervoer, openbare ruimtes met uitzondering van de openbare weg, en gebouwen die toegankelijk zijn voor het publiek. Honden van de tweede categorie (waak- of verdedigingshonden) dienen gemuilkorfd te zijn en aangelijnd te worden gehouden door een volwassene.

Artikel 7. REGISTRATIEFORMULIER VOOR BUITENLANDSE REIZIGERS

(‘Fiche individuelle de police pour les touristes étrangers’)

In de artikelen R814-1 tot R814-3 van het Franse wetboek betreffende het binnenkomen en het verblijf van vreemdelingen en betreffende het asielrecht is het volgende bepaald:

Ter voorkoming van verstoringen van de openbare orde en met het oog op strafrechtelijk onderzoek en onderzoek naar personen zijn hoteliers, uitbaters van vakantieparken en vakantiehuizen, toeristenresidenties en residentiële toeristische dorpen, verhuurders van ingerichte toeristenwoningen en chambres d’hôtes, en uitbaters van kampeerterreinen en andere terreinen verplicht om bij aankomst van buitenlandse gasten een persoonlijk registratieformulier voor de politie in te vullen, of door de gasten te laten invullen en ondertekenen. Het model van dit formulier is bepaald door het gezamenlijke besluit van de Franse ministers van binnenlandse zaken, immigratie en toerisme. Natuurlijke of rechtspersonen die kale verblijven verhuren zijn niet gebonden aan de in dit artikel omschreven verplichtingen.

De persoonsgegevens die hierbij worden verzameld op grond van artikel R.814-1 van het Franse wetboek, zijn met name:

1. Naam en voornamen;

2. Geboortedatum en -plaats;

3. Nationaliteit

4. Vaste woonplaats van de buitenlander;

5. Mobiele telefoonnummer en e-mailadres van de buitenlander;

6. Aankomstdatum en voorziene vertrekdatum.

 

Kinderen jonger dan 15 jaar mogen worden vermeld op het formulier van een begeleidende volwassene.

Ingevulde formulieren, op grond van artikel R.814-1 van het Franse wetboek, dienen zes maanden te worden bewaard en bij een verzoek daartoe te worden overhandigd aan politie en gendarmerie. Deze overdracht kan plaatsvinden in immateriële vorm.

Artikel 8. BESCHERMING EN BEHEER VAN PERSOONSGEGEVENS

A. CONTEXT EN INFORMATIE

Het bedrijf KON TIKI verwerkt persoonsgegevens. Deze verwerking vindt plaats conform de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) en de Franse wet op de persoonsgegevens (Loi Informatique et Liberté).

De verzamelde persoonsgegevens variëren afhankelijk van de manier waarop de diensten worden gebruikt. Persoonsgegevens die door ons worden verzameld of bewaard, worden direct door de betrokken persoon aan ons verstrekt en/of verzameld op basis van activiteiten op de website en het gebruik van diensten.

In overeenstemming met de Franse wet 78-17 van 6 januari 1978, gewijzigd door de Franse wet 2018-493 van 20 juni 2018, wijzen wij erop dat de aan de Klant gevraagde persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor met name de verwerking van zijn reservering en facturering.

Deze gegevens kunnen worden verstrekt aan eventuele partners van de Aanbieder die belast zijn met de uitvoering, behandeling, verwerking en betaling van reserveringen.

De verwerking van via de Website verstrekte informatie voldoet aan de toepasselijke wettelijke eisen ten aanzien van bescherming van persoonsgegevens, door gebruik van een informatiesysteem dat een hoog niveau van bescherming van deze gegevens waarborgt.

De Klant heeft, in overeenstemming met geldende nationale en Europese regelgeving, het recht op inzage in zijn persoonsgegevens, op wijziging of rectificatie van die gegevens, om bezwaar te maken tegen de verwerking, op dataportabiliteit en op beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens.

Dit recht kan worden uitgeoefend via het volgende e-mailadres: kontiki@riviera-villages.com.

Persoonsgegevens kunnen in het bijzonder worden verzameld in de volgende situaties:

 • Bij reservering van uw verblijf
 • Bij deelname aan een tevredenheidsonderzoek
 • Bij een klacht
 • Bij het navigeren op onze website

KON TIKI kan uw persoonsgegevens in het bijzonder verstrekken aan: enquêtebureaus, marketingbureaus, touroperators, reisbureaus en, meer algemeen, aan commerciële partners (met name de marketingafdeling waaronder het bedrijf KON TIKI valt).

Verwerkers zijn gehouden aan naleving van de AVG en de Franse wet op de persoonsgegevens.

Bij gegevensoverdracht naar landen buiten de EU ziet het bedrijf erop toe dat door de ontvanger een afdoende beschermingsniveau wordt gewaarborgd.

B. DOEL VAN DE VERWERKING:

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van het gerechtvaardigd belang van KON TIKI en zijn partners bij het nastreven van de volgende doelen:

- Verwerking van reserveringsaanvragen

- Opvolging van dossiers en klantverzoeken

- Uitvoering en opvolging van de verstrekking van accommodatie en aanverwante of aanvullende diensten

- Beheer van de commerciële relatie met de klant om onze diensten en ons aanbod aan de klant te verbeteren, te optimaliseren en te personaliseren

- Reclame

- Beheer van de relatie met klanten en potentiële klanten

- Klantenbinding

- Marketing (bijvoorbeeld voor afstemming van ons aanbod op klanten)

- Tevredenheidsonderzoeken

Verzamelde persoonsgegevens dienen ‘correct’ en up-to-date te zijn. Met het oog hierop zal KON TIKI deze gegevens aanpassen of verwijderen naar aanleiding van elke wijziging waarvan het kennis heeft.

Ook verwerken we persoonsgegevens op grond van wettelijke verplichtingen bij het nastreven van de volgende doelen:

- Boekhouding en facturering

- De strijd tegen het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en corruptie,

- Naleving van artikel R814-1 van het Franse wetboek betreffende het binnenkomen en het verblijf van vreemdelingen en betreffende het asielrecht (CESEDA), dat bedrijven verplicht om “bij aankomst van buitenlandse gasten een individueel registratieformulier voor de politie in te vullen of door de buitenlander te laten invullen en ondertekenen”.

C. BEWARING

Verzamelde gegevens worden bewaard zo lang dit noodzakelijk is voor de activiteiten waarvoor ze zijn verzameld en in overeenstemming met geldende voorschriften.

FICHE INDIVIDUELLE DE POLICE:

Het ‘fiche individuelle de police’ (registratieformulier voor buitenlandse gasten) wordt zes maanden bewaard en bij een verzoek daartoe beschikbaar gesteld aan politie en gendarmerie.

GEGEVENS VERZAMELD VOOR BEHEER VAN KLANTEN EN POTENTIËLE KLANTEN:

Persoonsgegevens van klanten kunnen voor reclamedoeleinden worden bewaard voor de duur van drie jaar, ingaande bij beëindiging van de commerciële relatie. Persoonsgegevens van potentiële klanten/niet-klanten kunnen worden bewaard voor de duur van drie jaar, ingaande op het moment van verzameling of het laatste contact met de potentiële klant. Na deze termijn van drie jaar kunnen wij opnieuw contact met u opnemen om te vragen of u nog commerciële communicatie van ons wenst te ontvangen.

IDENTITEITSBEWIJZEN:

Bij uitoefening van het recht op inzage of rectificatie mogen gegevens van identiteitsbewijzen worden bewaard gedurende de termijn bepaald in artikel 9 van het Franse wetboek van strafvordering, zijnde één jaar. Bij uitoefening van het recht van bezwaar mogen deze gegevens worden gearchiveerd gedurende de verjaringstermijn bepaald in artikel 8 van het Franse wetboek van strafvordering, zijnde zes jaar.

LIJSTEN VAN BEZWAAR TEGEN HET ONTVANGEN VAN RECLAME
Informatie die wij nodig hebben om rekening te kunnen houden met uw recht van bezwaar, wordt maximaal drie jaar bewaard, met ingang van het moment waarop het recht van bezwaar wordt uitgeoefend.

BEZOEKERSSTATISTIEKEN
Informatie die op het apparaat van gebruikers wordt opgeslagen en elk ander element dat wordt gebruikt ter identificatie van gebruikers en dat traceerbaarheid of het bezoek van de gebruikers mogelijk maakt, wordt maximaal 13 maanden bewaard.

D. UW RECHTEN TEN AANZIEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Volgens de wet hebt u de volgende rechten als het gaat om uw persoonsgegevens:

- Recht op inzage in persoonsgegevens

- Recht op rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens

- Recht op stopzetting of beperking van de verwerking

- Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking

- Recht om uw toestemming in te trekken

- Recht om bezwaar te maken tegen het ontvangen van reclame

- Recht op dataportabiliteit van persoonsgegevens in gevallen waarin dit technisch mogelijk is

- Recht om te bepalen wat er met uw persoonsgegevens gebeurt na uw overlijden

- Recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit (in Frankrijk is dit de CNIL)

UITOEFENING VAN UW RECHTEN:

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen, door uw voor- en achternaam, en adres aan ons door te geven via e-mail of via het volgende postadres: KON TIKI, 4363 route des plages - 83350 RAMATUELLE, Frankrijk.

Bij elk verzoek dient een getekende kopie van een identiteitsbewijs te worden meegestuurd.

E. TERMINOLOGIE UIT DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

Definitie van ‘persoonsgegevens’: "Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.”

Definitie van ‘verwerking’: “Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;”

Artikel 9. KLACHTEN

Bij eventuele ontevredenheid over het verloop van het verblijf kan de Klant gebruik maken van een klachtenprocedure.

Klachten kunnen worden gemeld per post (KON TIKI, 4363 route des plages, 83350 RAMATUELLE, Frankrijk), per e-mail (kontiki@riviera-villages.com) of via ons tevredenheidsonderzoek aan het einde van het verblijf.

Tijdens het verblijf kunnen klachten tussen 8.00 en 20.00 uur worden gemeld bij de receptie of onderhoudsdienst. Klachten kunnen betrekking hebben op een accommodatie die niet conform de reservering is of op de dienstverlening die niet aan de verwachtingen van de Klant voldoet.

De Aanbieder zal alle schriftelijke klachten op een gepaste manier beantwoorden mits ze niet anoniem zijn. Indien de Klant een vergoeding verwacht naar aanleiding van zijn klacht, moet deze binnen een maand na het verblijf worden gemeld per aangetekende brief met ontvangstbewijs gericht aan de Aanbieder, met vermelding van het dossiernummer.

Artikel 10. VERANTWOORDELIJKHEID

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen verbindt de Aanbieder zich ertoe zijn diensten aan te bieden volgens de geldende voorschriften.

De Klant erkent uitdrukkelijk dat de Aanbieder niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor door zijn partners of derden verstrekte foutieve informatie in de brochure of op de Website met betrekking tot de resorts, en met name foto’s en beschrijvingen, activiteiten, recreatiemogelijkheden, diensten en openingsdata. Alle foto's en teksten opgenomen in de brochure en op de Website zijn niet-bindend. Ze zijn louter indicatief van aard.

Het kan voorkomen dat bepaalde activiteiten en voorzieningen die door de Aanbieder worden aangeboden en beschreven worden in de brochure of op de Website afgelast zijn, met name vanwege door een administratieve autoriteit opgelegde redenen, door redenen die verband houden met de toepassing van een gezondheidsprotocol, op grond van het voorzorgsprincipe of door overmacht zoals gedefinieerd door de Franse rechtbanken.

De Aanbieder draagt geen enkele verantwoordelijkheid in gevallen waarin het niet of slecht uitvoeren van het contract te wijten is aan ofwel de klant, ofwel aan het onvoorzienbare en onoverkomelijke feit van een derde bij de levering van in het contract voorziene diensten of in geval van overmacht zoals bepaald in artikel 1218 van het Franse Burgerlijk Wetboek.

Indien in de huuraccommodatie een spa/zwembad/bubbelbad aanwezig is, wijst de aanbieder de klant erop dat er geen toezicht is op de spa/zwembad/bubbelbad. 
De Klant wordt sterk aangeraden waakzaam te zijn om elk risico van verdrinking te vermijden. Alvorens de hot tub te gebruiken, dient de Klant zich ervan te vergewissen dat hij/zij geen medische contra-indicaties heeft voor het gebruik van een hot tub. 
Evenzo moet de Klant ervoor zorgen dat hij/zij de kennis heeft om de hot tub te gebruiken en af te stellen.
De Klant is als enige verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de ter beschikking gestelde spa/zwembad/bubbelbad. In geval van oneigenlijk gebruik van de faciliteiten is de Klant verantwoordelijk voor de kosten van reparatie en/of herstel. In dit verband is elke gebruiker verantwoordelijk voor zijn eigen aansprakelijkheid. 
De Dienstverlener wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van ongelukken, diefstal en/of schade aan persoonlijke bezittingen, of verdrinking, tijdens het gebruik van de spa/zwembad/bubbelbad.    

Artikel 11. TOEPASSELIJK RECHT, GESCHILLEN EN BEVOEGD GERECHT

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht.

Overeenkomstig de bepalingen van de Franse Consumentenwet aangaande de bemiddeling bij consumentengeschillen, heeft de Klant recht op gratis gebruik van de bemiddelingsservice aangeboden door de Aanbieder.

De derhalve voorgestelde mediator consumentenrecht is Centre de la Médiation de la Consommation de Conciliateurs de Justice (CM2C).

Deze bemiddelingsinstantie is als volgt bereikbaar:
- via de website www.cm2c.net ;
- of per post: CM2C - 14, Rue Saint-Jean - 75017 Parijs, Frankrijk

Bij een niet geslaagde bemiddeling vallen alle geschillen die voortvloeien uit de sluiting, interpretatie of uitvoering van het onderhavige contract onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken waaronder het bedrijf van de Aanbieder ressorteert.

Artikel 12: GEVOLGEN VAN ONGELDIGHEID OF ANNULERING VAN EEN ARTIKEL

Annulering of ongeldigheid van artikelen of bepalingen in de algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan andere bepalingen in deze voorwaarden.

Vakantieverblijf zoeken

Uw volgende vakantie gaat naar...

Sluiten