Informations

Algemene verkoopvoorwaarden

Riviera dorpen voorwaarden voor boeking PRAIRIES DE LA MER

***INDIVIDUELE VERBLIJVEN VAN RIVIERA VILLAGES*** 

LES PRAIRIES DE LA MER - 1910 Route Du Littoral 83310 GRIMAUD Frankrijk - tel +33(0)4 94 79 09 09 - fax +33(0)4 94 79 09 10 - www.riviera-villages.com - prairies@riviera-villages.com - Camping ***** - 1367 locaties waarvan 1332 toeristische locaties - Departementaal indelingsbesluit van 05/07/2012 nr. 2012/29 - SIRET nr. 602 037 640 00029 / APE 552C - Vorm: Naamloze vennootschap met Raad van Bestuur - Aandelenkapitaal: 80.512,14 euro - Maatschappelijke zetel: Quartier Saint Pons-Les-Mures 83310 GRIMAUD Frankrijk - Nr. RCS Fréjus: 602 037 640 - Intracommunautair btw-nr.: FR 92 602 037 640 00029

Om te kunnen genieten van de door RIVIERA VILLAGES voorgestelde diensten, dient u aandachtig onderstaande algemene voorwaarden te lezen. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor de reserveringsperiode die loopt van 4 december 2017 tot 14 oktober 2018, voor verblijven tussen 24 maart 2018 en 14 oktober 2018. Deze voorwaarden regelen de verkoop van de verblijven en zijn geldig vanaf de betaling van het voorschot. Wie een verblijf reserveert verklaart zich volledig akkoord met onze algemene voorwaarden. 

De onderhavige voorwaarden kunnen op elk ogenblik door RIVIERA VILLAGES worden gewijzigd en/of aangevuld. In dit geval is de nieuwe versie automatisch van toepassing op elke nieuwe klant, die erover wordt ingelicht door publicatie op de website: www.riviera-villages.com. De koper erkent perfect ingelicht te zijn over het feit dat er voor zijn akkoord met de inhoud van de onderhavige algemene voorwaarden geen schriftelijke of elektronische handtekening van dit document is vereist.

PREAMBULE

De voorwaarden voor de uitvoering van de activiteiten met betrekking tot de organisatie en de verkoop van reizen of verblijven worden bepaald door de Code voor toerisme en in het bijzonder door de artikelen L. 211-1 en volgende van deze Code. De onderhavige algemene voorwaarden regelen de contractuele relaties met betrekking tot de verkoop van individuele verblijven tussen het bedrijf PRAIRIES DE LA MER en zijn klanten, en legt hun respectieve verplichtingen vast. Het feit dat het bedrijf PRAIRIES DE LA MER zich niet beroept op een of meerdere bepalingen van de algemene voorwaarden, betekent niet dat het er afstand van doet. Elke reservering houdt de toepassing zonder voorbehoud door de klant in, evenals zijn volledige en gehele aanvaarding van de algemene voorwaarden die op elk ander document voorrang hebben. Behoudens een schriftelijk en voorafgaand akkoord van het bedrijf PRAIRIES DE LA MER voor een afwijking, zijn deze algemene voorwaarden op alle klanten van toepassing. Elke ander document dan de algemene verkoopvoorwaarden en met name de catalogi, prospectussen, reclame, gebruiksaanwijzingen, zijn slechts ter informatie.  

DIENSTEN, RESERVERINGEN, TARIEVEN

1 - RESERVERING EN REGLEMENT VAN VERBLIJVEN

• De bestanddelen van de geleverde diensten met betrekking tot onze reizen en onze verblijven worden vermeld op onze website www.riviera-villages.com. Vanaf 4 december 2017 kunt u op onze website de geldende tarieven raadplegen of een persoonlijke begeleiding genieten door contact op te nemen met een van onze gastvrouwen via +33(0)4 94 79 09 09. 

De klant beschikt over de online of papieren catalogus, of kan onze reserveringsagenten om uitleg over onze diensten vragen via de site, telefonisch of via e-mail. Hij bepaalt zelf de diensten van zijn keuze op het ogenblik van reservering. 

De klant erkent kennis te hebben genomen van de inhoud van de diensten, van de bestemming en van de reserveringsmodaliteiten, van alle kenmerken van de verblijven en accommodaties. Hij erkent alle informatie te hebben gevraagd en verkregen die nodig is voor de reservering met volledige kennis van de feiten. De klant is verantwoordelijk voor zijn keuze van reservering en voor de afstemming op zijn behoeften, zodat RIVIERA VILLAGES niet verantwoordelijk kan worden gehouden. De reservering wordt door de klant als geaccepteerd geacht op het einde van het reserveringsproces. Het reserveringsproces eindigt met de inning van het voorschot van 30% door RIVIERA VILLAGES.

• De reservering wordt uitsluitend definitief met akkoord van het resort, na ontvangst van het voorschot en na ontvangst van ofwel het correct ingevulde en getekende reserveringscontract, ofwel na aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden tijdens de online reservering.

• De reserveringen zijn pas bindend voor RIVIERA VILLAGES wanneer RIVIERA VILLAGES ze heeft aanvaard, wat RIVIERA VILLAGES vrij is te doen of kan weigeren, in functie van de beschikbaarheid en in het algemeen van alle omstandigheden die de uitvoering van de reservering kunnen schaden. RIVIERA VILLAGES biedt met name familieverblijven in traditionele zin aan. De accommodatie is speciaal hiervoor ontworpen. Zo houdt RIVIERA VILLAGES zich het recht voor om elke reservering te weigeren die tegen dit principe ingaat of het probeert te wijzigen.

• Onder voorbehoud van de beschikbaarheid op de gewenste data, kunt u een verblijf reserveren volgens de op pagina 1 vermelde modaliteiten.

• Uw inschrijvingsaanvraag moet worden vergezeld van een voorschot ten bedrage van 30% van de prijs incl. btw en dient ons binnen de 72 uur na uw reservering te bereiken. Uw reservering wordt pas definitief na de registratie van uw voorschot. Het saldo moet ten laatste 30 dagen vóór uw datum van aankomst betaald zijn. Dus: 

*** Voor de reserveringen die meer dan 30 dagen vóór het begin van het verblijf zijn gedaan: een voorschot van 30% van het bedrag van de gereserveerde diensten moet betaald zijn bij de reservering van het resort. Het saldo moet ten laatste 30 dagen vóór de eerste dag van het verblijf in het resort zijn betaald.

*** Voor de reserveringen die minder dan 30 dagen vóór het begin van het verblijf zijn gedaan: het volledige bedrag moet worden betaald bij de reservering van het resort.

OPGELET: Als we de betaling van uw voorschot of van het saldo na deze termijnen niet hebben ontvangen, dan beschouwen we uw reservering als geannuleerd en bieden we de overeenstemmende diensten opnieuw te koop aan. Bovendien worden de annuleringsvoorwaarden op u toegepast.

Bij ontvangst van uw voorschot ontvangt u een bevestiging van uw verblijf die ook het nog te betalen saldo vermeldt. Bij elke betaling dient u de referentie van het dossier te vermelden die u terugvindt op de bevestiging van het verblijf. 

Iedereen die zich op de verblijfplaats aanmeldt zonder voorafgaand het saldo te hebben betaald, wordt geweigerd. In het geval de klant zich minder dan 30 dagen vóór vertrek inschrijft, dient hij de volledige kostprijs op het ogenblik van reservering te betalen. De datum waarop deze reservering eventueel tot stand kan komen, laat ons niet toe om u een bevestiging van verblijf te sturen. U wordt dan geacht alle aanwijzingen te hebben geaccepteerd die in de onderhavige algemene voorwaarden staan of die u mondeling zijn gemeld.

Voor de verhuurde accommodaties en om veiligheidsredenen mag het aantal mensen dat in de accommodatie verblijft in geen enkel geval het aantal plaatsen dat aan de accommodatie wordt toegewezen en het aantal in het contract vermelde personen overschrijden. In het geval van overbezetting van de accommodatie, dat wil zeggen een bezetting die groter is dan de standaardcapaciteit, kunnen extra kosten in rekening worden gebracht waarvan de hoogte afhankelijk is van de locaties en perioden. De tarieven worden bij reservering medegedeeld. 

• OPGELET: Elk ingekort, onderbroken of verkort verblijf (laattijdige aankomst, vervroegd vertrek) of ongebruikte dienst kan niet worden terugbetaald. 

2 - BETAALWIJZEN VOOR HET VERBLIJF

De betaling van uw verblijf moet verplicht vergezeld zijn van de reserveringsbon en kan gebeuren met bankcheques of vakantiecheques: Het bedrijf PRAIRIES DE LA MER heeft de goedkeuring van het Agence Nationale pour les Chèques Vacances ontvangen. U kunt ze voor al uw verblijven gebruiken. We raden u aan om uw cheques aangetekend met ontvangstbewijs te verzenden met vermelding van uw dossiernummer. Cheques die niet aangetekend werden verzonden en niet door PRAIRIES DE LA MER werden ontvangen, vallen onder de verantwoordelijkheid van de klant. Ze zijn geldig voor hun nominale waarde tot het totale verschuldigde bedrag bij de betaling van uw verblijf, ten laatste tijdens de betaling van het saldo. In geval van annulering wordt een eventuele terugbetaling uitgevoerd via bankcheque, creditcards (Visa, Mastercard/Eurocard of AMERICAN EXPRESS) of via bankoverschrijving.

3 - TARIEVEN

3.1: Verblijfstarieven en -belastingen 

• De tarieven voor al onze verblijven, accommodaties en bijhorende diensten staan vermeld op onze website. De tarieven worden bepaald per categorie en type accommodatie en zijn uitgedrukt in euro. RIVIERA VILLAGES kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor wijzigingen van de wisselkoersen.

• De vermelde prijzen zijn geldig voor het seizoen 2018. Ze stemmen overeen met één nacht en zijn uitgedrukt in euro. De dagbelasting is  voor personen boven de 18 jaar (01/01/2018: 0.66 euros per nacht per persoon in Grimaud).

• Onze tarieven incl. btw kunnen worden gewijzigd in geval van een stijging van de belastingen waaraan onze verblijven onderhevig zijn.

• De tarieven zijn dynamisch en wijzigen naargelang het seizoen zodat de klant op de dag van reservering van de voordeligste prijs kan genieten. Hoe langer u op voorhand reserveert, hoe voordeliger de prijs. 

• Rekening houdend met het voorgaande en met de actieve rol van de klant bij de bepaling van het tarief voor zijn verblijf in functie van de verwachte reserveringstermijn, kan het bedrijf PRAIRIES DE LA MER in geen enkel geval verantwoordelijk worden gehouden voor een verschil in prijzen voor twee verblijven die voor dezelfde periode worden gereserveerd.

3.2: Kortingen – Reclamecampagnes.

Als u wegens een reclamecampagne recht hebt op een korting, dan moet u zich daar bij uw reservering op beroepen. 

De reclameaanbiedingen zijn onderworpen aan specifieke voorwaarden, met name met betrekking tot de beschikbaarheid. De kortingen of reclamecampagnes kunnen echter niet worden gecumuleerd. Zodra de bevestiging of factuur is verzonden, kan de klant op geen enkele korting meer een beroep doen.

4 - WIJZIGING VAN DE RESERVERING 

4.1: Wijziging van uw reservering  

Uw reservering kan maximaal 30 dagen vóór de aankomstdatum zonder kosten worden gewijzigd, onder voorbehoud van de beschikbaarheid in een van de RIVIERA VILLAGES. We vragen ons dit snel schriftelijk, via e-mail of fax te melden en te bevestigen met een aangetekende brief met ontvangstbewijs. Elk verzoek tot wijziging kan slechts worden geaccepteerd voor zover de beschikbaarheid dit toelaat en moet worden verzonden naar het bedrijf PRAIRIES DE LA MER via een aangetekende brief met ontvangstbewijs. 

De klant kan zijn verblijf niet meer wijzigen na de datum van verzending van de brief met ontvangstbewijs, d.i. de datum van de poststempel.

OPGELET: Als er geen uitdrukkelijk verzoek tot wijziging en geen aanduiding is van wijziging van uw aankomstdatum, dan kan de accommodatie opnieuw voor verkoop beschikbaar worden gesteld 24 uur na de op het contract vermelde aankomstdatum, en verliest u bijgevolg uw reservering, maar ook het gestorte bedrag.

4.2: Wijziging door het bedrijf PRAIRIES DE LA MER

Als vóór het vertrek een van de essentiële elementen van het verblijf onmogelijk is wegens een onvoorzienbaar en onoverkomelijk feit van een derde bij de levering van in het contract voorziene diensten of in geval van overmacht, dan lichten we u daar zo snel mogelijk over in. U beschikt dan over de mogelijkheid om het verblijf te annuleren of de wijziging die we u voorstellen te accepteren. U dient ons dan binnen de 72 uur uw keuze te melden (bij annulering worden alle gestorte bedragen onmiddellijk terugbetaald, maar bij acceptatie is er geen terugbetaling indien het ontvangen bedrag te hoog is). De toepassing van de onderhavige veronderstelling leidt niet tot de betaling van een schadevergoeding.

5 - ANNULERING VAN DE RESERVERING

5.1: Annulering door de klant

In het geval van annulering vragen we u ons dit snel schriftelijk, via e-mail of fax te melden en te bevestigen met een aangetekende brief met relevante documenten.

Elk verzoek tot annulering moet bovendien met relevante documenten worden bevestigd bij het bedrijf LES PRAIRIES DE LA MER via een aangetekende brief met ontvangstbewijs. 

De klant kan zijn verblijf niet meer annuleren na de datum van verzending van de brief met ontvangstbewijs, d.i. de datum van de poststempel.

5.1.1: Terugbetaling zonder annuleringskosten

We verzekeren u de terugbetaling van alle gestorte bedragen (met uitzondering van 15 euro administratiekosten) zonder annuleringskosten, tot aan de vooravond van uw aankomst als de annulering, onder voorbehoud van de levering van relevante documenten, het gevolg is van de volgende ernstige oorzaken:

*** Ziekte, ongeval, overlijden van wie reserveerde, van zijn/haar partner, ouders of kinderen.

*** Economisch ontslag van wie reserveerde of van zijn/haar partner.

5.1.2: Terugbetaling met annuleringskosten

Als de annulering gebeurt om een andere reden dan hierboven vermeld, ten laatste 30 dagen vóór de aankomstdatum, dan wordt 30% van de verblijfskosten ingehouden als annuleringskosten. Als de annulering gebeurt tussen 30 en 15 dagen vóór de aankomstdatum, dan wordt 50% van de verblijfskosten ingehouden als annuleringskosten. 

5.1.3: Annulering zonder terugbetaling 

Als de annulering om een andere reden dan hierboven vermeld gebeurt op minder dan 15 dagen van de aankomstdatum, dan is er geen enkele terugbetaling.

5.2: Annulering door Riviera Villages

In het geval RIVIERA VILLAGES het verblijf annuleert en geen gelijkwaardige alternatief voorstelt, dan worden alle gestorte bedragen u onmiddellijk terugbetaald. Deze annulering leidt echter niet tot de betaling van een schadevergoeding of intresten.

Op dezelfde manier worden bij een annulering door RIVIERA VILLAGES wegens een geval van overmacht, zoals bepaald in het artikel 1148 van het Franse Burgerlijk Wetboek, alleen de gestorte bedragen maar geen enkele schadevergoeding terugbetaald. 

UW VERBLIJF

1: MODALITEITEN VAN HET BEDRIJF

Onze chalets zijn mobiele recreatieverblijven die niet toegankelijk zijn voor mensen met een beperkte mobiliteit. Er zijn echter specifieke verblijven en infrastructuren die speciaal bestemd zijn voor mensen met een beperkte mobiliteit: meer informatie krijgt u aan de receptie. De reservering van een kampeerplaats of een huur is strikt persoonlijk. U mag in geen enkel geval onderverhuren noch uw reservering overdragen zonder voorafgaande toestemming van het resort. Minderjarigen dienen vergezeld te zijn van hun ouders of wettelijke voogden.

1.1: Kampeerplaats

Het basistarief omvat de kampeerplaats voor de tent of caravan of camper, een auto en 1 of 2 personen, en de toegang tot de opvanginfrastructuur.

1.2: Verhuurde accommodatie

• De verhuurde accommodatie is uitgerust. Het basisbedrag geldt voor 1 tot 6 plaatsen, al naargelang het type accommodatie.

• RIVIERA VILLAGES houdt zich het recht voor de toegang tot het resort te weigeren aan groepen of gezinnen met meer mensen dan de capaciteit van de gehuurde accommodatie of het bedrag van het verblijf te verhogen. 

• Mogelijkheid tot het kiezen van een specifiek chalet door betaling van een supplement van 10% (volgens beschikbaarheid). 

• Voor elke wijziging van accommodatie tijdens het verblijf en op initiatief van de klant wordt 75 euro berekend (schoonmaakkosten).

2 - AANKOMST

2.1: Overhandiging van de sleutels

De aankomstdata kunnen verschillen afhankelijk van de resorts en de periodes (raadpleeg de specifieke voorwaarden van elk resort). Op de dag van uw aankomst in RIVIERA VILLAGES zijn de chalets beschikbaar vanaf 16.00 uur. In het geval van voortijdige aankomst en afhankelijk van onze beschikbaarheden, wordt alles in het werk gesteld om de wachttijd te verkorten.

2.2: Borg

Bij aankomst wordt aan de klant een borg van 200 euro gevraagd. Deze dient bij aankomst met bankkaart of cheque te worden betaald. Deze borg wordt aan de klant terugbetaald op de dag van vertrek en na volledige controle (INVENTARIS) van het chalet. De directie houdt zich het recht voor om de hele of een deel van de borg in te houden in geval van een gebrek aan respect voor de hygiëne en/of het gehuurde materiaal. Als de huurder vertrekt buiten de openingsuren van de receptie, wordt het chalet nadien gecontroleerd en wordt de borg per post teruggestuurd. Het inhouden van de borg sluit geen extra schadevergoeding uit in het geval de kosten groter zijn dan het bedrag van de borg.

3 - TIJDENS UW VERBLIJF

3.1: Intern reglement

In RIVIERA VILLAGES wordt een intern reglement opgehangen. We vragen u het te lezen en er rekening mee te houden. Alle klanten dienen de bepalingen van het intern reglement na te leven. Elke huurder is verantwoordelijk voor de problemen en overlast die worden veroorzaakt door de personen die samen met hem verblijven of hem bezoeken.

3.2: Verlies, diefstal, schade

Het bedrijf PRAIRIES DE LA MER is niet verantwoordelijk in geval van verlies, diefstal of schade aan persoonlijke bezittingen in onze verblijven, zowel in de woningen als op de parkeerterreinen of gemeenschappelijke ruimten. Het bedrijf PRAIRIES DE LA MER wijst bijgevolg elke verantwoordelijkheid af in geval van diefstal, brand, slechte weersomstandigheden enz. of in een geval van burgerlijke aansprakelijkheid van de vakantieganger. RIVIERA VILLAGES wijst eveneens elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot geld en persoonlijke bezittingen van de huurder. Aan de receptie kunnen kluizen worden gehuurd. (Tarief 2017: 3 euro/dag + borg van 15 euro). We raden u aan om contact op te nemen met uw verzekeringsmaatschappij om indien nodig een uitbreiding van uw persoonlijke garanties te verkrijgen.

3.3: Dieren

Huisdieren zijn toegelaten mits betaling van een vast bedrag van 5 euro/dag als u huurt. Deze moeten voortdurend in de gaten worden gehouden en overdag aan de leiband worden gehouden. Elk gebrek aan hygiëne (schoonmaakgereedschap gratis verkrijgbaar aan de receptie) of veiligheid dat door het dier wordt veroorzaakt, kan leiden tot de uitzetting van zijn bazen. Een departementaal besluit verbiedt de aanwezigheid van huisdieren op het strand. Het vaccinatieboekje voor honden en katten dient bijgewerkt te zijn. Honden van de eerste categorie zijn ten strengste verboden in het openbaar vervoer, op openbare plaatsen met uitzondering van de openbare weg, en publiek toegankelijke kantoren. Honden van de tweede categorie dienen gemuilkorfd te zijn en door een meerderjarige aan de leiband worden gehouden.

4 - VERTREK

Op de in uw contract vermelde dag van vertrek moet de gehuurde accommodatie vóór 10 uur ‘s ochtends ontruimd zijn. Late check-out is alleen mogelijk als de beschikbaarheid dit toelaat, en tegen betaling van 40 euro op de avond voor vertrek. Late check-out staat u toe om, op voorwaarde dat u deze service op de avond voor uw vertrek gereserveerd en betaald heeft bij de receptie, tot uiterlijk 14.00 uur over uw accommodatie te beschikken. De accommodatie moet schoon zijn en de inventaris moet kunnen worden opgemaakt. Elk kapot of beschadigd voorwerp is te uwen laste, evenals het herstel in de oorspronkelijke staat als dit nodig wordt geacht. De borg wordt u terugbetaald op het einde van het verblijf, verminderd met de ingehouden schadevergoeding voor eventuele schade die bij het vertrek wordt vastgesteld. 

Het inhouden van de borg sluit geen extra schadevergoeding uit in het geval de kosten groter zijn dan het bedrag van de borg. 

Als de accommodaties CHILOE vóór uw vertrek niet zijn schoongemaakt, dan wordt u een vast bedrag voor de schoonmaak aangerekend (75 euro). In geval van laattijdig vertrek kan u een extra dag worden aangerekend voor de geldende prijs van een nacht.

ANDERE VOORWAARDEN

1 - KLACHTEN

Er is een klachtenprocedure beschikbaar voor onze klanten waarmee ze hun eventuele ontevredenheid over het verloop van hun verblijf kunnen melden.  De klant kan zijn klacht melden via de post (Les Prairies de la Mer, 1910 route du littoral, 83310 GRIMAUD - Frankrijk), via e-mail (prairies@riviera-villages.com) of via ons tevredenheidsonderzoek aan het einde van het verblijf. Tijdens het verblijf zijn de mensen aan de receptie van 8.00 tot 23.00 uur beschikbaar om uw klanten in overweging te nemen. Klachten kunnen gaan over het feit dat de accommodatie niet overeenstemt met de reservering of dat de diensten niet voldoen aan de verwachtingen van de klant. De directie verbindt er zich toe elke niet-anonieme schriftelijke klacht omstandig te beantwoorden. In het geval een klant een tegenprestatie wenst voor zijn klacht, dient de klacht via aangetekende brief met ontvangstbewijs te worden gestuurd naar de beheerder van het resort in de maand die volgt op het verblijf. Hierbij mag het dossiernummer niet worden vergeten.

2 - VERANTWOORDELIJKHEID

Overeenkomstig de bepalingen van artikel L.212-1 van de consumentenwet verbindt RIVIERA VILLAGES zich ertoe met haar diensten de geldende voorschriften na te leven. De klant erkent uitdrukkelijk dat RIVIERA VILLAGES niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor door haar partners of derden geleverde foutieve informatie in haar brochure of op de website van RIVIERA VILLAGES met betrekking tot de onthaalcentra, en met name de foto’s, de beschrijvingen, de activiteiten, de recreatie, de diensten en de openingsdata. Alle foto’s en teksten die in de brochure of op de website van RIVIERA VILLAGES worden gebruikt, zijn niet-contractueel. Ze zijn louter indicatief.

Het kan gebeuren dat bepaalde activiteiten en installaties die door de resorts worden voorgesteld en in de beschrijving in de brochure vermeld staan, worden geschrapt, met name als gevolg van weersomstandigheden of in geval van overmacht zoals bepaald door de Franse gerechtshoven. Het bedrijf PRAIRIES DE LA MER is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van alle verplichtingen die voortvloeien uit het contract. Niettemin draagt het bedrijf PRAIRIES DE LA MER geen verantwoordelijkheid in de gevallen waarin het niet of slecht uitvoeren van het contract te wijten is aan ofwel de klant, ofwel aan het onvoorzienbare en onoverkomelijke feit van een derde bij de levering van in het contract voorziene diensten of in geval van overmacht zoals bepaald in artikel 1148 van het Franse Burgerlijk Wetboek. 

3 - GESCHILLEN

Elke klacht over diensten die niet zouden overeenstemmen met de contractuele verplichtingen, moet voorafgaand schriftelijk en via aangetekende brief met ontvangstbewijs worden gestuurd naar de beheerder van het betreffende resort. De klant en Riviera Villages erkennen uitdrukkelijk dat hun relatie wordt geregeld naar Frans recht. In geval van geschillen, wordt de bevoegdheid overgedragen aan de gerechtshoven van de locatie van het resort.

4 - BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE GEGEVENS

De informatie die u ons bij uw bestelling opgeeft, wordt niet aan derden overgedragen. Deze informatie wordt door RIVIERA VILLAGES als vertrouwelijk beschouwd. De informatie wordt uitsluitend gebruikt door de interne diensten van Riviera Villages voor de behandeling van uw bestelling en om de communicatie en het dienstenaanbod voor klanten van RIVIERA VILLAGES te verbeteren en verpersoonlijken in functie van uw interesses. 

Overeenkomstig de Franse informatica- en vrijhedenwet van 6 januari 1978 beschikt u over het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Het volstaat om uw verzoek daartoe met de post te sturen naar het volgende adres met vermelding van uw familienaam, voornaam en adres: Les Prairies de la Mer: 1910, Route du Littoral • 83310 GRIMAUD – Frankrijk

5 - SPECIFIEKE VOORWAARDEN VAN PRAIRIES DE LA MER 

PRAIRIES DE LA MER is geopend van 24 maart tot 14 oktober 2018. In die periode is de receptie elke dag geopend van 8.00 tot 23.00 uur. Onze veiligheidsdienst is aanwezig van 23.00 tot 8.00 uur. Het is mogelijk om een specifiek chalet te kiezen door het betalen van een supplement van 10% (volgens beschikbaarheid tijdens de reservering). Elke reservering is inclusief een parkeerplaats voor SLECHTS ÉÉN voertuig. Voor de toegang tot de site van LES PRAIRIES DE LA MER wordt voor elk extra voertuig van de houder van een reservering 10 euro per dag en per voertuig berekend. Deze prijs betreft de toegang tot de site en is geen garantie voor een parkeerplaats. De eindschoonmaak, beddengoed en handdoeken zijn inbegrepen in de ROKA- en FARE-accommodaties. Deze diensten zijn niet inbegrepen in de CHILOE- accommodaties. Het is mogelijk om beddengoed en handdoeken ter plaatse te huren of om ze zelf mee te brengen. Vóór vertrek moeten de CHILOE-accommodaties worden schoongemaakt en moet de koelkast worden ontdooid. 

6 - POLITIEFICHES

Als gevolg van het decreet 2015-1002 van 18 augustus 2015 zijn de uitbaters van kampeerterreinen, caravanstandplaatsen en andere terreinen verplicht om buitenlanders bij aankomst een persoonlijk politiefiche te laten invullen en ondertekenen. Het model daarvan is bepaald door het gezamenlijke besluit van de Franse ministers van binnenlandse zaken, immigratie en toerisme. De persoonlijke gegevens die hierbij worden verzameld, zijn met name:
 

1. De familienaam en voornamen 

2. De geboortedatum en -plaats

3. De nationaliteit

4. De vaste woonplaats van de buitenlander

5. Het mobiele telefoonnummer en e-mailadres van de buitenlander

6. De aankomstdatum in het etablissement en de voorziene vertrekdatum

Kinderen jonger dan 15 jaar mogen vermeld staan op de fiche van de volwassene die hen vergezelt. 

7 – BEMIDDELING BIJ CONSUMENTENGESCHILLEN
 Overeenkomstig de bepaling van de Franse Consumentenwet aangaande de bemiddeling bij consumentengeschillen, heeft de klant het recht op gratis gebruik van de bemiddelingsservice aangeboden door LES PRAIRIES DE LA MER. De derhalve voorgestelde mediator consumentenrecht is MEDICYS.
 

Deze bemiddelingsinstantie is bereikbaar via :

- de website www.medicys.fr;

- of per post: MEDICYS - Centre de médiation et règlement amiable des huissiers de justice- 73, Boulevard de Clichy, 75009 – Parijs, Frankrijk 

8 – GEVONDEN VOORWERPEN

- De receptie en het bewaren van gevonden voorwerpen:
 Onmiddellijk na ontvangst worden de gevonden voorwerpen geregistreerd in onze database. Ze zullen 30 dagen worden bewaard. Bederfelijke of gevaarlijke goederen worden onmiddellijk vernietigd.

- Melding van verlies:
 U kunt het verlies melden per telefoon of ter plekke bij een van onze recepties. Onze receptiemedewerkers kunnen uw vragen beantwoorden en uw melding registreren via 04 94 79 09 09 of per e-mail: prairies@riviera-villages.com.

- De gevonden voorwerpen:
 Als uw voorwerp gevonden is, kunt u het binnen 30 dagen ophalen bij de receptie op vertoon van een identiteitsbewijs of het laten opsturen naar uw huisadres. In het laatste geval wordt een tarief van 30 euro berekend om de kosten van deze service te dekken.

- Niet teruggeven gevonden voorwerpen
: Bij het uitblijven van teruggave aan de eigenaar, wordt het voorwerp na het verstrijken van de termijn van een maand geschonken aan een weldadigheidsorganisatie ofwel vernietigd.

SPECIFIEKE BEPALINGEN VOOR ONLINE RESERVERING

1 - TECHNISCHE BIJZONDERHEDEN OVER DE MODALITEITEN 

VOOR ONLINE RESERVERING

Zoals eerder vermeld, beschikt de klant over de mogelijkheid om zijn verblijf online te reserveren op de website www.riviera-villages.com. Ondanks de toepassing van rechtswege van de voorgaande clausules van de onderhavige algemene voorwaarden bij elke reservering ongeacht de vorm, worden hier de technische modaliteiten van de online reservering verduidelijkt. De klant kiest zijn reservering op het internet in functie van de beschikbaarheid en het toepasselijke tarief. De klant kan eveneens bepaalde optionele diensten kiezen. Deze online reservering loopt via diverse stappen zodat de klant kan nagaan of het gekozen verblijf aan zijn wensen voldoet en hij op zijn reservering kan terugkomen vóór hij ze definitief bevestigt. De reservering van het verblijf bij PRAIRIES DE LA MER wordt pas geldig geregistreerd op de site wanneer de klant duidelijk is geïdentificeerd via zijn login of hij een gebruikersaccount aanmaakt.

Via de definitieve bevestiging van de reservering kan de klant controleren of deze volledig voldoet en gaat hij akkoord met de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden voordat hij overgaat tot de beveiligde betaling van het gevraagde voorschot van 30%.

Op het einde van deze stappen bevestigt PRAIRIES DE LA MER de geregistreerde reservering via e-mail, waarin ook de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden nog eens worden vermeld. De reservering wordt als definitief beschouwd zodra de klant de e-mail van PRAIRIES DE LA MER met de bevestiging van de reservering heeft ontvangen. Deze bevestiging geldt als datum van het aangaan van het verkoopcontract en als datum van het aanvaarden van de onderhavige algemene voorwaarden.

2 - ONLINE BETALING EN BEVEILIGING VAN DE TRANSACTIES 

We herinneren eraan:

- dat een eerste factuur ter waarde van 30% van het bedrag van uw reservering moet worden betaald bij de online reservering van uw verblijf, 

- dat het saldo van uw verblijf automatisch op dezelfde bankkaart in rekening wordt gebracht en dit 30 dagen vóór uw aankomst. De betaling gebeurt online via een bankkaart (uitsluitend Visa en MasterCard/Eurocard en American Express) en via beveiligde betaling via Pay Box. Alle nodige middelen worden aangewend om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de via het internet overgedragen gegevens te verzekeren. Om die reden maakt de website gebruik van de beveiligde betalingsmodule SSL (Secure Socket Layer) zodat de overgedragen gegevens met software worden gecodeerd en geen enkele andere partij er kennis kan van nemen.

BETALINGSMOGELIJKHEDEN Prairies de la mer

Wij accepteren kredietkaarten (Visa of MasterCard/Eurocard) en bankoverschrijvingen:

ONZE BANKGEGEVENS

Bank code : 10096 - en kantoor : 18574
Rekeningnummer : 00084809001- RIB : 58
Adres : CIC VAR (ENT)
48 Bd de Strasbourg 83000 Toulon
IBAN : FR76 1009 6185 7400 0848 0900 158
BIC code : CMCIFRPP

Naam van de rekening : CAMPING PRAIRIE DE LA MER Belangrijk: vergeet niet bij uw bankoverschrijving reserveringsnummer en-naam te vermelden ! 

RESERVERINGSVOORWAARDEN RIVIERA VILLAGES KON TIKI

 

***INDIVIDUELE VERBLIJVEN RIVIERA VILLAGES***

KON TIKI - Route des Plages - 83350 Ramatuelle – FRANKRIJK +33(0)4 94 55 96 96

www.riviera-villages.com - www.tiki-hutte.com - kontiki@riviera-villages.com

Kon Tiki **** - 580 locaties

Departementaal indelingsbesluit van 17/07/2012 nr. 2012/29 SIRET FR 24 596 580 365 00044/ APE 5530Z

Vorm : SAS Société par actions simplifiées

Aandelenkapitaal : 79 029.57 €

Maatschappelijke: Route des Plages RD 93 83350 RAMATUELLE N° RCS Fréjus : 596 580 365 Intracommunautair btw-nr.:FR24 596 580 365 00044

 

Vanaf 4 december 2017 kunt u uw verblijf reserveren via onze website: www.riviera-villages.com of per telefoon op: 0033 (0)4 94 55 96 96

De tarieven van KON TIKI 2018 zijn ‘dynamisch’ en evolueren naar gelang het seizoen. Hoe vroeger u boekt, des te meer kans heeft u eventueel op een gunstigere prijs.

 

Om te kunnen genieten van de door RIVIERA VILLAGES voorgestelde diensten, dient u aandachtig onderstaande algemene voorwaarden te lezen. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor de reserveringsperiode die loopt van 4 december 2017 tot 04 november 2018, voor verblijven tussen 24 maart 2018 en 4 november 2018. Deze voorwaarden regelen de verkoop van de verblijven en zijn geldig vanaf de betaling van het voorschot. Wie een verblijf reserveert verklaart zich volledig akkoord met onze algemene voorwaarden.

 

De onderhavige voorwaarden kunnen op elk ogenblik door Riviera Villages worden gewijzigd en/of aangevuld. In dit geval is de nieuwe versie automatisch van toepassing op elke nieuwe klant, die erover wordt ingelicht door publicatie op de website: www.riviera-villages.com. De koper erkent perfect ingelicht te zijn over het feit dat er voor zijn akkoord met de inhoud van de onderhavige algemene voorwaarden geen schriftelijke of elektronische handtekening van dit document is vereist.

 

 

PREAMBULE

 

De voorwaarden voor de uitvoering van de activiteiten met betrekking tot de organisatie en de verkoop van reizen of verblijven worden bepaald door de Code voor toerisme en in het bijzonder door de artikelen L. 211-1 en volgende van deze Code. De onderhavige algemene voorwaarden regelen de contractuele relaties met betrekking tot de verkoop van individuele verblijven tussen het bedrijf Kon Tiki en zijn klanten, en legt hun respectieve verplichtingen vast.

Het feit dat het bedrijf Kon Tiki zich niet beroept op een of meerdere bepalingen van de algemene voorwaarden, betekent niet dat het er afstand van doet. Elke reservering houdt de toepassing zonder voorbehoud door de klant in, evenals zijn volledige en gehele aanvaarding van de algemene voorwaarden die op elk ander document voorrang hebben.

Behoudens een schriftelijk en voorafgaand akkoord van het bedrijf Kon Tiki voor een afwijking, zijn deze algemene voorwaarden op alle klanten van toepassing. Elke ander document dan de algemene verkoopvoorwaarden en met name de catalogi, prospectussen, reclame, gebruiksaanwijzingen, zijn slechts ter informatie.

 

 

DIENSTEN, RESERVERINGEN, PRIJZEN

 

ARTIKEL 1 - RESERVERING EN BETALING VAN VERBLIJVEN

• De bestanddelen van de geleverde diensten met betrekking tot onze reizen en onze verblijven worden vermeld op onze website www.riviera-villages.com. Vanaf 4 december 2017 kunt u op onze website de geldende tarieven raadplegen of een persoonlijke begeleiding genieten door contact op te nemen met een van onze gastvrouwen via +33 (0) 4 94 55 96 96.

De klant heeft de online catalogus of brochure op papier ter beschikking, of kan onze dienstverlening vragen via onze verkoopconsulenten, telefonisch of per e-mail. Hij bepaalt zelf de keuze van onze faciliteiten op de dag van de boeking.

• De klant erkent kennis te hebben genomen van de inhoud van de diensten, van de bestemming en van de reserveringsmodaliteiten, van alle kenmerken van de verblijven en accommodaties. Hij erkent alle informatie te hebben gevraagd en verkregen die nodig is voor de reservering met volledige kennis van de feiten. De klant is verantwoordelijk voor zijn keuze van reservering en voor de afstemming op zijn behoeften, zodat Riviera Villages niet verantwoordelijk kan worden gehouden.

• De reservering wordt door de klant als geaccepteerd geacht op het einde van het reserveringsproces. Het reserveringsproces eindigt met de inning van het voorschot van 50% door Riviera Villages.

• De reservering wordt uitsluitend definitief met akkoord van het resort, na ontvangst van het voorschot en na ontvangst van ofwel het correct ingevulde en getekende reserveringscontract, ofwel na aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden tijdens de online reservering.

• De reserveringen zijn pas bindend voor RIVIERA VILLAGES wanneer RIVIERA VILLAGES ze heeft aanvaard, wat Riviera Villages vrij is te doen of kan weigeren, in functie van de beschikbaarheid en in het algemeen van alle omstandigheden die de uitvoering van de reservering kunnen schaden. Riviera Villages biedt met name familieverblijven in traditionele zin aan. De accommodatie is speciaal hiervoor ontworpen. Zo houdt Riviera Villages zich het recht voor om elke reservering te weigeren die tegen dit principe ingaat of het probeert te wijzigen.

 

Onder voorbehoud van de beschikbaarheid op de gewenste data, kunt u een verblijf reserveren volgens de op pagina 1 vermelde modaliteiten.

 

*** Voor de reserveringen die meer dan 30 dagen vóór het begin van het verblijf zijn gedaan: een voorschot van 50% van het bedrag van de gereserveerde diensten moet betaald zijn bij de reservering van het resort. Het saldo moet ten laatste 30 dagen vóór de eerste dag van het verblijf in het resort zijn betaald.

*** Voor de reserveringen die minder dan 30 dagen vóór het begin van het verblijf zijn gedaan: het volledige bedrag moet worden betaald bij de reservering van het resort.

 

OPGELET: Als we de betaling van uw voorschot of van het saldo na deze termijnen niet hebben ontvangen, dan beschouwen we uw reservering als geannuleerd en bieden we de overeenstemmende diensten opnieuw te koop aan. Bovendien worden de annuleringsvoorwaarden op u toegepast

 

• Bij ontvangst van uw voorschot ontvangt u een bevestiging van uw verblijf die ook het nog te betalen saldo vermeldt. Bij elke betaling dient u de referentie van het dossier te vermelden die u terugvindt op de bevestiging van het verblijf. Iedereen die zich op de verblijfplaats aanmeldt zonder voorafgaand het saldo te hebben betaald, wordt geweigerd.

In het geval de klant zich minder dan dertig dagen vóór vertrek inschrijft, dient hij de volledige kostprijs op het ogenblik van reservering te betalen. De datum waarop deze reservering eventueel tot stand kan komen, laat ons niet toe om u een bevestiging van verblijf te sturen. U wordt dan geacht alle aanwijzingen te hebben geaccepteerd die in de onderhavige algemene voorwaarden staan of die u mondeling zijn gemeld.

Voor de verhuurde verblijven en om veiligheidsredenen mag het aantal mensen die in het verblijf aankomen in geen enkel geval het aantal plaatsen dat aan het verblijf wordt toegewezen en het aantal in het contract vermelde personen overschrijden.

 

• OPGELET: Elk ingekort, onderbroken of verkort verblijf (laattijdige aankomst, vervroegd vertrek) of ongebruikte dienst kan niet worden terugbetaald.

 

ARTIKEL 2: - BETAALWIJZEN VOOR HET VERBLIJF

U kunt uw verblijf betalen met:

- kredietkaart : Visa, Mastercard of Amex

- Bankoverschrijving

• Naam bank: Société Marseillaise de Crédit,

83990 Saint Tropez - Frankrijk

• Naam rekeninghouder: KON TIKI

• IBAN (International Bank Account Number):

FR76 3007 7049 7410 4320 0020 093

• BIC (Bank Identity Code): SMCTFR2A

 

Gelieve bij uw bankoverschrijving, uw dossiernummer te vermelden.

 

ARTIKEL 3: TARIEVEN

3.1: Verblijfstarieven en -belastingen

• De tarieven voor al onze verblijven, accommodaties en bijhorende diensten staan vermeld op onze website. De tarieven worden bepaald per categorie en type accommodatie en zijn uitgedrukt in euro. RIVIERA-VILLAGES kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor wijzigingen van de wisselkoersen.

• De vermelde prijzen zijn geldig voor het seizoen 2018. Ze stemmen overeen met één nacht en zijn uitgedrukt in euro.

• De toeristenbelasting is niet inbegrepen in de prijs van het verblijf (2017: 0.66€/nacht/volwassen in Ramatuelle).

• Onze tarieven kunnen worden gewijzigd in geval van een stijging van de belastingen waaraan onze verblijven onderhevig zijn.

• De tarieven zijn dynamisch en wijzigen naargelang het seizoen zodat de klant op de dag van reservering van de voordeligste prijs kan genieten. Hoe langer u op voorhand reserveert, hoe voordeliger de prijs.

•Rekening houdend met het voorgaande en met de actieve rol van de klant bij de bepaling van het tarief voor zijn verblijf in functie van de verwachte reserveringstermijn, kan het bedrijf Kon Tiki in geen enkel geval verantwoordelijk worden gehouden voor een verschil in prijzen voor twee verblijven die voor dezelfde periode worden gereserveerd.

3.2: Kortingen – Reclamecampagnes.

Als u wegens een reclamecampagne recht hebt op een korting, dan moet u zich daar bij uw reservering op beroepen.

De reclameaanbiedingen zijn onderworpen aan specifieke voorwaarden, met name met betrekking tot de beschikbaarheid. De kortingen of reclamecampagnes kunnen echter niet worden gecumuleerd. Zodra de bevestiging of factuur is verzonden, kan de klant op geen enkele korting meer een beroep doen.

 

ARTIKEL 4: WIJZIGING VAN DE RESERVERING

4.1 : Wijziging van uw reservering

Uw reservering kan maximaal 30 dagen vóór de aankomstdatum zonder kosten worden gewijzigd, onder voorbehoud van de beschikbaarheid in een van de RIVIERA VILLAGES. We vragen ons dit snel schriftelijk, via e-mail of fax te melden en te bevestigen met een aangetekende brief met ontvangstbewijs. Elk verzoek tot wijziging kan slechts worden geaccepteerd voor zover de beschikbaarheid dit toelaat en moet worden verzonden naar het bedrijf Kon Tiki via een aangetekende brief met ontvangstbewijs. De klant kan zijn verblijf niet meer wijzigen na de datum van verzending van de brief met ontvangstbewijs, d.i. de datum van de poststempel.

 

OPGELET: Als er geen uitdrukkelijk verzoek tot wijziging en geen aanduiding is van wijziging van uw aankomstdatum, dan kan de accommodatie opnieuw voor verkoop beschikbaar worden gesteld 24 uur na de op het contract vermelde aankomstdatum, en verliest u bijgevolg uw reservering, maar ook het gestorte bedrag.

 

4.2: Wijziging door het bedrijf KON TIKI

Als vóór het vertrek een van de essentiële elementen van het verblijf onmogelijk is wegens een onvoorzienbaar en onoverkomelijk feit van een derde bij de levering van in het contract voorziene diensten of in geval van overmacht, dan lichten we u daar zo snel mogelijk over in. U beschikt dan over de mogelijkheid om het verblijf te annuleren of de wijziging die we u voorstellen te accepteren. U dient ons dan binnen de 72 uur uw keuze te melden (bij annulering worden alle gestorte bedragen onmiddellijk terugbetaald, maar bij acceptatie is er geen terugbetaling indien het ontvangen bedrag te hoog is). De toepassing van de onderhavige veronderstelling leidt niet tot de betaling van een schadevergoeding.

 

ARTIKEL 5: ANNULERING VAN DE RESERVERING

5.1 : Annulering door de klant

In het geval van annulering vragen we u ons dit snel schriftelijk, via e-mail of fax te melden en te bevestigen met een aangetekende brief met relevante documenten. Elk verzoek tot annulering moet bovendien met relevante documenten worden bevestigd bij het bedrijf Kon Tiki via een aangetekende brief met ontvangstbewijs. De klant kan zijn verblijf niet meer annuleren na de datum van verzending van de brief met ontvangstbewijs, d.i. de datum van de poststempel.

5.1.1: Terugbetaling zonder annuleringskosten

We verzekeren u de terugbetaling van alle gestorte bedragen (met uitzondering van 15 euro administratiekosten) zonder annuleringskosten, tot aan de vooravond van uw aankomst als de annulering, onder voorbehoud van de levering van relevante documenten, het gevolg is van de volgende ernstige oorzaken:

*** Ziekte, ongeval, overlijden van wie reserveerde, van zijn/haar partner, ouders of kinderen.

*** Economisch ontslag van wie reserveerde of van zijn/haar partner.

 

Enige terugbetaling van betaalde bedragen zal worden gedaan d.m.v. dezelfde betaling methode die de reserveerde koos bij de eerste transactie.

 

 5.1.2 Terugbetaling mèt annuleringskosten

Als u annuleert om een andere reden en uiterlijk 15 dagen vóór de datum van aankomst, zullen € 50 annuleringskosten van toepassing zijn.

 

Enige terugbetaling van betaalde bedragen zal worden gedaan d.m.v. dezelfde betaling methode die de reserveerde koos bij de eerste transactie.

 

5.1.3: Annulering zonder terugbetaling

Als de annulering om een andere reden dan hierboven vermeld gebeurt op minder dan 15 dagen van de aankomstdatum, dan is er geen enkele terugbetaling.

 

5.2 Annulering door Riviera Villages

In het geval RIVIERA VILLAGES het verblijf annuleert en geen gelijkwaardige alternatief voorstelt, dan worden alle gestorte bedragen u onmiddellijk terugbetaald. Deze annulering leidt echter niet tot de betaling van een schadevergoeding of intresten.

Op dezelfde manier worden bij een annulering door RIVIERA VILLAGES wegens een geval van overmacht, zoals bepaald in het artikel 1148 van het Burgerlijk Wetboek, alleen de gestorte bedragen maar geen enkele schadevergoeding terugbetaald.

 

 

UW VERBLIJF

 

ARTIKEL 1: MODALITEITEN VAN HET VERBLIJF

Onze bungalows zijn mobiele recreatieverblijven die niet toegankelijk zijn voor mensen met een beperkte mobiliteit. De reservering van een huur is strikt persoonlijk. U mag in geen enkel geval onderverhuren noch uw reservering overdragen zonder voorafgaande toestemming van het resort. Minderjarigen dienen vergezeld te zijn van hun ouders of wettelijke voogden.

 

1: Verhuurde accommodatie

• De verhuurde accommodatie is uitgerust. Het basisbedrag geldt voor 1 tot 6 plaatsen, al naargelang het type accommodatie.De eindschoonmaak, lakens en handdoeken zijn bij de prijs van de accommodaties inbegrepen met uitzondering van speciale aanbiedingen die deze extra’s uitsluiten, en in het geval van een verblijf van een nacht, waar de eindschoonmaak extra in rekening wordt gebracht tegen de prijs van €60 TTC.

• RIVIERA VILLAGES houdt zich het recht voor de toegang tot het resort te weigeren aan groepen of gezinnen met meer mensen dan de capaciteit van de gehuurde accommodatie of het bedrag van het verblijf te verhogen.

• Mogelijkheid tot het kiezen van een specifieke bungalow met verhoging van 10% (volgens beschikbaarheid).

• Bij elke reservering is een parkeerplaats voor één auto inbegrepen. Elke extra auto, aanhanger of bezoekersauto dienen de betaalde parkeerplaats te gebruiken en gelieven zich aan te melden bij de receptie.

 

ARTIKEL 2 - AANKOMST

2.1: Overhandiging van de sleutels

De aankomstdata kunnen verschillen afhankelijk van de resorts en de periodes (raadpleeg de specifieke voorwaarden van elk resort). Op de dag van uw aankomst in Riviera Villages zijn de bungalows beschikbaar vanaf 16.00 uur. In het geval van voortijdige aankomst en afhankelijk van onze beschikbaarheden, wordt alles in het werk gesteld om de wachttijd te verkorten.

 

2.2 Waarborgsom

Bij aankomst zal uw kredietkaart worden gevraagd als garantie (200 euros) voor de accommodatie.

Deze borg zal worden teruggegeven op de dag van vertrek na volledige verificatie (INVENTARIS) van de bungalow. Het management behoudt zich het recht voor om alle of een deel van de borg te behouden in geval van niet-naleving van hygiëne en / of schade aan het gehuurde materiaal. Als het vertrek van de huurder buiten de openingstijden van de receptie valt, zal de bungalow later worden gecontroleerd en de borg vernietigd worden. Het behoud van de borg sluit geen bijkomende schadevergoeding uit indien de kosten hoger zijn dan het bedrag van de borg.

 

ARTIKEL 3: TIJDENS UW VERBLIJF

3.1: Interne regels

In RIVIERA VILLAGES wordt een intern reglement opgehangen. We vragen u het te lezen en er rekening mee te houden. Alle klanten dienen de bepalingen van het intern reglement na te leven. Elke huurder is verantwoordelijk voor de problemen en overlast die worden veroorzaakt door de personen die samen met hem verblijven of hem bezoeken.

3.2: Verlies, diefstal, schade

Het bedrijf Kon Tiki is niet verantwoordelijk in geval van verlies, diefstal of schade aan persoonlijke bezittingen in onze verblijven, zowel in de woningen als op de parkeerterreinen of gemeenschappelijke ruimten. Het bedrijf Kon Tiki wijst bijgevolg elke verantwoordelijkheid af in geval van diefstal, brand, slechte weersomstandigheden enz. of in een geval van burgerlijke aansprakelijkheid van de vakantieganger. RIVIERA VILLAGES wijst eveneens elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot geld en persoonlijke bezittingen van de huurder. We raden u aan om contact op te nemen met uw verzekeringsmaatschappij om indien nodig een uitbreiding van uw persoonlijke garanties te verkrijgen.

3.3: De ligstoelen 

De ligstoelen behorende tot de accommodaties kunnen in geen geval ‘s nachts op het strand (publiek domein) achter gelaten worden en moeten dagelijks door uw zorg worden terug gebracht naast uw accommodatie. Zo niet dan zal kon Tiki het voor u doen, voor deze dienst zal 5€ per ligstoel en per keer in rekening worden gebracht.

3.3: Huisdieren

Huisdieren zijn toegestaan tegen een vast tarief van 10 euro / dag / huisdier indien u een accommodatie huurt. Uw huisdier(en) moet(en) voortdurend onder uw toezicht staan en aan de lijn gehouden worden tijdens uw verblijf. Elke inbreuk op de hygiëne (uitwerpselzakjes zijn verkrijgbaar bij de receptie en de conciërge) of veiligheid, veroorzaakt door uw huisdier kan worden bestraft door de uitzetting van zijn eigenaars. Bij gemeentelijk besluit wordt de aanwezigheid van huisdieren op het strand getolereerd mits deze aangelijnd zijn. Het vaccinatiebewijs voor honden en katten moet actueel zijn. Toegang van honden van de eerste categorie zijn ten strengste verboden in RIVIERA VILLAGES. Honden van de tweede categorie moeten worden gemuilkorfd en aan de lijn worden gehouden door een verantwoordelijke persoon.

 

ARTIKEL 4: VERTREK

Op de in uw contract vermelde dag van vertrek moet de gehuurde accommodatie vóór 10 uur ‘s ochtends ontruimd zijn. de inventaris moet kunnen worden opgemaakt. Elk kapot of beschadigd voorwerp is te uwen laste, evenals het herstel in de oorspronkelijke staat als dit nodig wordt geacht. De borg wordt u terugbetaald op het einde van het verblijf, verminderd met de ingehouden schadevergoeding voor eventuele schade die bij het vertrek wordt vastgesteld. Het inhouden van de borg sluit geen extra schadevergoeding uit in het geval de kosten groter zijn dan het bedrag van de borg. In geval van laattijdig vertrek kan u een extra dag worden aangerekend voor de geldende prijs van een nacht.

 

ANDERE VOORWAARDEN

 

ARTIKEL 1: KLACHTEN

Er is een klachtenprocedure beschikbaar voor onze klanten waarmee ze hun eventuele ontevredenheid over het verloop van hun verblijf kunnen melden. De klant kan zijn klacht melden via de post (KON TIKI, Route de Plages, 83350 Ramatuelle, Frankrijk), of via E-mail (kontiki@riviera-villages.com) of via ons tevredenheidsonderzoek aan het einde van het verblijf.

Tijdens het verblijf staan de receptie- en de conciërgeteams 7 dagen per week van 08:00-20:00 uur tot uw beschikking. Van 20:00 – 08:00 uur kunt u rekenen op ons veiligheidsteam.

Klachten kunnen gaan over het feit dat de accommodatie niet overeenstemt met de reservering of dat de diensten niet voldoen aan de verwachtingen van de klant. De directie verbindt er zich toe elke niet-anonieme schriftelijke klacht omstandig te beantwoorden. In het geval een klant een tegenprestatie wenst voor zijn klacht, dient de klacht via aangetekende brief met ontvangstbewijs te worden gestuurd naar de beheerder van het resort in de maand die volgt op het verblijf. Hierbij mag het dossiernummer niet worden vergeten.

 

ARTIKEL 2: VERANTWOORDELIJKHEID

Overeenkomstig de bepalingen van artikel L.212-1 van de consumentenwet verbindt RIVIERA-VILLAGES zich ertoe met haar diensten de geldende voorschriften na te leven. De klant erkent uitdrukkelijk dat RIVIERA VILLAGES niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor door haar partners of derden geleverde foutieve informatie in haar brochure of op de website van RIVIERA VILLAGES met betrekking tot de parken, en met name de foto’s, de beschrijvingen, de activiteiten, de recreatie, de diensten en de openingsdata. Alle foto’s en teksten die in de brochure of op de website van RIVIERA VILLAGES worden gebruikt, zijn niet-contractueel. Ze zijn louter indicatief.

Het kan gebeuren dat bepaalde activiteiten en installaties die door de resorts worden voorgesteld en in de beschrijving in de brochure vermeld staan, worden geschrapt, met name als gevolg van weersomstandigheden of in geval van overmacht zoals bepaald door de Franse gerechtshoven.

Het bedrijf Kon Tiki is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van alle verplichtingen die voortvloeien uit het contract. Niettemin draagt het bedrijf Kon Tiki geen verantwoordelijkheid in de gevallen waarin het niet of slecht uitvoeren van het contract te wijten is aan ofwel de klant, ofwel aan het onvoorzienbare en onoverkomelijke feit van een derde bij de levering van in het contract voorziene diensten of in geval van overmacht zoals bepaald in artikel 1148 van het Burgerlijk Wetboek.

 

ARTIKEL 3: GESCHILLEN

Elke klacht over diensten die niet zouden overeenstemmen met de contractuele verplichtingen, moet voorafgaand schriftelijk en via aangetekende brief met ontvangstbewijs worden gestuurd naar de beheerder van het betreffende resort. De klant en Riviera Villages erkennen uitdrukkelijk dat hun relatie wordt geregeld naar Frans recht. In geval van geschillen, wordt de bevoegdheid overgedragen aan de gerechtshoven van de locatie van het resort.

 

ARTIKEL 4: BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

De informatie die u ons bij uw bestelling opgeeft, wordt niet aan derden overgedragen. Deze informatie wordt door RIVIERA VILLAGES als vertrouwelijk beschouwd. De informatie wordt uitsluitend gebruikt door de interne diensten van Riviera Villages voor de behandeling van uw bestelling en om de communicatie en het dienstenaanbod voor klanten van RIVIERA VILLAGES te verbeteren en verpersoonlijken in functie van uw interesses.

Overeenkomstig de informatica- en vrijhedenwet van 6 januari 1978 beschikt u over het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te wissen. Het volstaat om uw verzoek daartoe met de post te sturen naar het volgende adres met vermelding van uw familienaam, voornaam en adres: KON TIKI, Route des Plages, 83350 Ramatuelle, Frankrijk.

 

ARTIKEL 5: POLITIEFICHES

Als gevolg van het decreet 2015-1002 van 18 augustus 2015 zijn de uitbaters van kampeerterreinen, caravanstandplaatsen en andere terreinen verplicht om buitenlanders bij aankomst een individuele politiefiche te laten invullen en ondertekenen. Het model daarvan is bepaald door het gezamenlijke besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken, de minister voor immigratie en de minister voor toerisme. De persoonlijke gegevens die hierbij worden verzameld, zijn met name:

1. De familienaam en voornamen

2. De geboortedatum en -plaats

3. De nationaliteit

4. De vaste woonplaats van de buitenlander

5. Het mobiele telefoonnummer en e-mailadres van de buitenlander

6. De aankomstdatum in het etablissement en de voorziene vertrekdatum

De kinderen jonger dan 15 jaar mogen vermeld staan op de fiche van de volwassene die hen vergezelt.

ARTIKEL 6 – BEMIDDELING BIJ CONSUMENTENGESCHILLEN
 Overeenkomstig de bepaling van de Franse Consumentenwet aangaande de bemiddeling bij consumentengeschillen, heeft de klant het recht op gratis gebruik van de bemiddelingsservice aangeboden door KON TIKI. De derhalve voorgestelde mediator consumentenrecht is MEDICYS.
 

Deze bemiddelingsinstantie is bereikbaar via :

- de website www.medicys.fr;

- of per post: MEDICYS - Centre de médiation et règlement amiable des huissiers de justice- 73, Boulevard de Clichy, 75009 – Parijs, Frankrijk 

ARTIKEL 7 – GEVONDEN VOORWERPEN

- De receptie en het bewaren van gevonden voorwerpen:
 Onmiddellijk na ontvangst worden de gevonden voorwerpen geregistreerd in onze database. Ze zullen 30 dagen worden bewaard. Bederfelijke of gevaarlijke goederen worden onmiddellijk vernietigd.

- Melding van verlies:
 U kunt het verlies melden per telefoon of ter plekke bij een van onze recepties. Onze receptiemedewerkers kunnen uw vragen beantwoorden en uw melding registreren via +3(0)4 94 55 96 90 of per e-mail: kontiki@riviera-villages.com.

- De gevonden voorwerpen:
 Als uw voorwerp gevonden is, kunt u het binnen 30 dagen ophalen bij de receptie op vertoon van een identiteitsbewijs of het laten opsturen naar uw huisadres. In het laatste geval wordt een tarief van 30 euro berekend om de kosten van deze service te dekken.

- Niet teruggeven gevonden voorwerpen
: Bij het uitblijven van teruggave aan de eigenaar, wordt het voorwerp na het verstrijken van de termijn van een maand geschonken aan een weldadigheidsorganisatie ofwel vernietigd.

 

BIJZONDERE VOORWAARDEN

VOOR ONLINE RESERVERINGEN

 

ARTIKEL 1: TECHNISCHE VERDUIDELIJKING BETREFFENDE

DE PROCEDURE VOOR ONLINE RESERVERINGEN

Zoals eerder vermeld, beschikt de klant over de mogelijkheid om zijn verblijf online te reserveren op de website www.riviera-villages.com en tiki-hutte.com.

Ondanks de toepassing van rechtswege van de voorgaande clausules van de onderhavige algemene voorwaarden bij elke reservering ongeacht de vorm, worden hier de technische modaliteiten van de online reservering verduidelijkt. De klant kiest zijn reservering op het internet in functie van de beschikbaarheid en het toepasselijke tarief. De klant kan eveneens bepaalde optionele diensten kiezen. Deze online reservering loopt via diverse stappen zodat de klant kan nagaan of het gekozen verblijf aan zijn wensen voldoet en hij op zijn reservering kan terugkomen vóór hij ze definitief bevestigt. De reservering van het verblijf bij Kon Tiki wordt pas geldig geregistreerd op de site wanneer de klant duidelijk is geïdentificeerd via zijn login of hij een gebruikersaccount aanmaakt.

Via de definitieve bevestiging van de reservering kan de klant controleren of deze volledig voldoet en gaat hij akkoord met de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden voordat hij overgaat tot de beveiligde betaling van het gevraagde voorschot van 50%.

Op het einde van deze stappen bevestigt Kon Tiki de geregistreerde reservering via e-mail, waarin ook de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden nog eens worden vermeld. De reservering wordt als definitief beschouwd zodra de klant de e-mail van Kon Tiki met de bevestiging van de reservering heeft ontvangen. Deze bevestiging geldt als datum van het aangaan van het verkoopcontract en als datum van het aanvaarden van de onderhavige algemene voorwaarden.

 

ARTIKEL 2: - ONLINE BETALING EN BEVEILIGING VAN DE

We herinneren eraan:

- dat een eerste factuur ter waarde van 50% van het bedrag van uw reservering moet worden betaald bij de online reservering van uw verblijf,

- dat het saldo van uw verblijf automatisch op dezelfde bankkaart in rekening wordt gebracht en dit 30 dagen vóór uw aankomst. De betaling gebeurt online via een bankkaart (uitsluitend Amex, Visa en MasterCard) en via beveiligde betaling via Pay Box. Alle nodige middelen worden aangewend om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de via het internet overgedragen gegevens te verzekeren.

Om die reden maakt de website gebruik van de beveiligde betalingsmodule SSL (Secure Socket Layer) zodat de overgedragen gegevens met software worden gecodeerd en geen enkele andere partij er kennis kan van nemen.

Algemene Voorwaarden Toison d'Or

***Een verblijf op Riviera Villages***

ICC Toison d’Or – 842 Chemin des Tamaris 83350 Ramatuelle France - +33 (0) 494 79 83 54 - +33 (0) 4 94 79 85 70 – www.riviera-villages.com/Toison-d-Or - toison@riviera-villages.com - Camping **** - 500 staanplaatsen - SIRET n° 316 253 723 00019 / APE 5530Z - Forme : Société par Actions Simplifiées - Capital social : 76 224,51 euros - Siège social : Plage de Pampelonne – 842 Chemin des Tamaris  – 83350 RAMATUELLE -  N° RCS Fréjus : 316 253 723 -  N° TVA Intracommunautaire : FR 10 316 253 723 00019

Wij verzoeken u goed kennis te nemen van de algemene verkoopvoorwaarden van Riviera Villages Toison d’Or. Deze verkoopvoorwaarden betreffen de verkoop van een verblijf tussen 07 april 2017 en 08 oktober 2017 en zijn geldig vanaf het moment van aanbetaling. De algemene verkoopvoorwaarden treden automatisch in werking bij reservering. De op dit moment genoteerde algemene verkoopvoorwaarden kunnen ten alle tijden worden aangepast en/of gewijzigd door Riviera Villages en zijn dan automatisch van toepassing op alle nieuwe huurders. Eventuele wijzigingen zullen worden vermeld op onze website: www.riviera-villages.com. De huurder erkend bij reservering op de hoogte te zijn van de dan geldende algemene verkoopvoorwaarden zonder de noodzaak van een (elektronische) handtekening op dit document.

PREAMBULE

De Franse “Code de Tourisme”, en in het bijzonder artikelen L.211-1, bepaald de voorwaarden van het uitvoeren van activiteiten en de verkoop van verblijven zoals van toepassing op onze organisatie; de hierbij geldende algemene verkoopvoorwaarden en de contractuele verhoudingen tussen de huurder (en het gehuurde) en het bedrijf ICC Toison d’Or, met als objectief ieders respectievelijke verplichtingen te bepalen. Indien Toison d’Or door overmachtsituaties niet kan voldoen aan een van de bepalingen in de algemene verkoopvoorwaarden geeft dat aan de huurder niet het recht zijn verplichtingen niet na te komen. Elke reservering impliceert de automatische toepassing van de algemene verkoopvoorwaarden, zonder uitzondering, en de volledige acceptatie van de huurder dat deze algemene verkoopvoorwaarden boven elk ander document voorrang heeft. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn op iedere huurder van toepassing, met als enige uitzondering een vooraf gestuurde schriftelijke wijziging van TOISON D’OR. Elk ander document dan de algemene verkoopvoorwaarden zoals brochures, catalogi, reclames, mededelingen hebben slechts informatieve en indicatieve waarde.

DIENSTEN, RESERVERINGEN, PRIJZEN

1 – RESERVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

De componenten van de geleverde diensten van een verblijf of andere aangeboden diensten worden per december vermeld op onze website www.riviera-villages.com. Wij nodigen u uit voor prijzen onze website www.riviera-villages.com/Toison-d-Or te consulteren of contact op te nemen met een van onze hostessen om persoonlijk begeleid te worden via: +33 (0) 4 94 79 83 54. Huurder kan gebruik maken van onze (online) brochure. Op het moment van reserveren heeft de huurder zelf de prestaties uitgekozen. De huurder erkent kennis genomen te hebben van de inhoud van de gekozen prestaties, de bestemming en voorwaarden van de reservering en de algemene karakteristieken van het verblijf en de accommodaties. Hij erkent alle benodigde informatie ingewonnen te hebben voor het maken van de bewuste reservering. De huurder is zelf verantwoordelijk voor zijn reserveringskeuze en de toereikendheid hiervan voor zijn benodigdheden, in die zin dat Riviera Villages niet verantwoordelijk gesteld kan worden voor diens keuze. Huurder wordt geacht op het moment van reservering dit aanvaard te hebben. Na ontvangst van de aanbetaling van 50% door Riviera Villages is de reservering bevestigd.

* Reserveringen zijn alleen van kracht met het akkoord van Riviera Villages: na ontvangst van de aanbetaling of na erkenning van de algemene verkoopvoorwaarden bij een online reservering.

* Reserveringen zijn alleen bindend als deze door Riviera Villages geaccepteerd zijn. Het staat Riviera Villages vrij om de gedane reservering al dan niet te accepteren of te weigeren, al naar gelang de beschikbaarheid dan wel door omstandigheden van diverse aard die de uitvoering van de gedane reservering kunnen benadelen. Riviera Villages biedt familievakanties aan in de traditionele zin en de accommodaties zijn speciaal hierop afgestemd. Riviera Villages behoudt zich het recht voor om iedere reservering te weigeren die tegen dit principe in gaat, of wanneer dit principe omzeild wordt.

* Afhankelijk van beschikbaarheid op de door u gewenste data, kunnen reserveringen volgens de op pagina 4 aangegeven wijze worden gemaakt.

* Gelijktijdig met uw reserveringsaanvraag dient een aanbetaling van 50% van het totaalbedrag van uw verblijf, inclusief BTW, binnen een tijdsbestek van 72 uur te zijn voldaan. Na ontvangst van dit bedrag zal uw reservering bevestigd worden. Het restantbedrag dient 30 dagen voor uw aankomst betaald te zijn.

*** Voor reserveringen meer dan 30 dagen voor aankomst dient 50% van het totaalbedrag te worden voldaan. Het restbedrag dient uiterlijk 30 dagen voor aankomst te zijn voldaan.

*** Voor reserveringen binnen 30 dagen voor aankomst dient het totaalbedrag bij reservering te worden voldaan.

ATTENTIE: indien deze tijden overschreden worden en er geen aanbetaling of restantbedrag betaald is, worden reserveringen automatisch geannuleerd en zullen de gekozen prestaties opnieuw te koop gesteld worden. De later in dit document genoemde annuleringsvoorwaarden zijn dan van kracht. Na ontvangst van uw aanbetaling ontvangt u van ons een bevestiging met daarop uw dossiernummer en het nog openstaande restbedrag. Uw dossiernummer dient bij iedere betaling vermeld te worden. Elke huurder die zich ter plaatse presenteert zonder vooraf het restbedrag te hebben voldaan zal de toegang geweigerd worden. In het geval van een reservering binnen 30 dagen voor aankomst kan het voorkomen dat de bevestiging niet tijdig ontvangen wordt. Indien dit het geval is gaan wij ervanuit dat u de algemene verkoopvoorwaarden gelezen heeft of mondeling op de hoogte gesteld bent. Voor elk verhuurde accommodatie, geldt dat de in uw huurcontract aangegeven maximum toegestane personen niet overschreden mag worden. Indien deze maxima overschreden worden zal een meerprijs in rekening gebracht worden. Deze meerprijs zal afhankelijk zijn van de periode en het resort.

ATTENTIE: Elk onderbroken of verkort verblijf (verlate aankomst, vervroegd vertrek) geeft geen enkel recht tot restitutie.

2 - BETALINGSMOGELIJKHEDEN

Wij accepteren: Amex, Mastercard en Visa.

In geval van annulering met teruggaaf van reeds gedane betalingen, zoals vermeld in onze voorwaarden, dient u er rekening mee te houden dat het minimaal 30 dagen kan duren voor restitutie kan plaatsvinden.

3 – PRIJZEN

3.1 Prijzen en toeristenbelasting

De prijzen met betrekking tot onze accommodaties, de mogelijke verblijven bij ons en alle andere aangeboden diensten zijn op onze website consulteerbaar. De prijzen zijn in Euro’s en zijn onderverdeeld per model en type accommodatie. Riviera Villages kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor wijzigingen van de wisselkoers.

* De aangegeven prijzen zijn geldig voor het seizoen 2017. Ze komen overeen met de huur van een accommodatie voor één nacht en zijn uitgedrukt in euro’s.

* Prijzen zijn exclusief toeristenbelasting (2017: 0.66€ per dag en p.p. vanaf 18 jaar).

* BTW kan onderhevig zijn aan verandering. In het geval deze belastingen verhogen zal deze verhoging worden doorberekend op de verhuur van onze accommodaties en andere aangeboden diensten.

* Wij hanteren dynamic-pricing. Dit wil zeggen dat de prijzen afhankelijk van vraag en beschikbaarheid fluctueren gedurende het seizoen.

* Op basis daarvan is Toison d’or op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor prijsverschillen gedurende een zelfde periode.

3.2 Kortingen – Aanbiedingen

U dient zelf op de hoogte te zijn of na te vragen of u in aanmerking komt voor een korting of aanbieding. Aanbiedingen zijn onderhevig aan bepaalde regels, waaronder de beschikbaarheid. Eventuele kortingen en aanbiedingen zijn niet optelbaar. Eenmaal de bevestiging of factuur ontvangen te hebben heeft de huurder geen enkel recht meer op een korting of aanbieding.

4 – WIJZIGINGEN VAN UW RESERVERING

4.1 Wijziging van uw reservering.

Uw reservering kan tot 30 dagen voor aankomst kosteloos gewijzigd worden onder voorbehoud van beschikbaarheid in één van de Riviera Villages. U dient hiervoor een schriftelijk verzoek in te dienen per aangetekende brief, fax of mail met bevestiging van ontvangst. De poststempel op de enveloppe is de geldende datum waarop de wijziging van uw reservering aangevraagd is. Verzoeken tot wijziging van de reservering kunnen alleen in behandeling genomen worden afhankelijk van de beschikbare accommodaties. Aanvragen tot wijziging kunnen per aangetekend schrijven verzonden worden naar het resort TOISON D’OR.

ATTENTIE: U bent verplicht wijzigingen met betrekking tot uw aankomstdatum te melden bij Riviera Villages. In gebreke blijven uwerzijds geeft Riviera Villages het recht de accommodatie, 24 uur na de vermelde aankomsttijd op het contract, opnieuw vrij te geven voor verkoop. U verliest daardoor het recht op uw reservering en u hebt geen recht op restitutie.

4.2 Wijziging door Riviera Villages.

Indien Riviera Villages wegens overmacht of het ontbreken van een essentieel onderdeel van uw reservering door onvoorziene en onoverkomelijke omstandigheden niet in staat is de gekozen prestatie te leveren zullen wij u zo spoedig mogelijk voor uw vertrek op de hoogte brengen. U heeft vervolgens de keuze of u de door ons geboden vervanging wilt accepteren of uw reservering te annuleren. U dient uw keuze binnen 72 uur kenbaar te maken (indien u annuleert zal er meteen tot restitutie overgegaan worden en indien u kiest voor de aangeboden vervanging heeft u slechts recht op een eventuele restitutie indien u teveel betaald heeft ten opzichte van de uiteindelijke accommodatie). Deze eventuele hypothese geeft geen enkel recht op schadevergoeding.

5 – ANNULERING VAN UW RESERVERING

5.1 Annulering door de klant.

Annuleringen kunnen alleen schriftelijk, per fax of e-mail worden gedaan. Aansluitend dient elke annulering te worden bevestigd door een aangetekend schrijven met de reden van annulering en een officieel bewijsstuk, welke gezonden kan worden naar het bedrijf ICC TOISON D’OR. De poststempel op de enveloppe is de geldende datum waarop de annulering van uw reservering aangevraagd is.

5.1.1 Teruggave zonder annuleringskosten.

Bij annulering, uiterlijk tot 24 uur vóór aanvang van het verblijf, zal Riviera Villages in de navolgende gevallen de gedane betalingen minus 15€ dossierkosten restitueren:

*** Ziekte, ongeval of overlijden van de reserverende persoon, van zijn partner, zijn (groot)ouders of zijn (klein)kinderen.

*** Ontslag om economische redenen van de reserverende persoon of zijn partner.

Bij annulering dient een officieel bewijsstuk te worden overlegd.

5.1.2 Teruggave met annuleringskosten.

Indien annulering plaatsvindt tot uiterlijk 15 dagen vóór aanvang van het verblijf (om een andere dan hierboven gemelde reden) zullen er 50€ annuleringskosten in rekening gebracht worden.

5.1.3 Geen teruggave.

Indien annulering plaatsvindt (om een andere dan hierboven gemelde reden) binnen 15 dagen vóór aanvang van het verblijf, zal geen restitutie plaatsvinden.

5.2 Annulering door Riviera Villages.

In geval van annulering door Riviera Villages en zonder een ander voorstel van de kant van Riviera Villages zal het totale verblijf worden terugbetaald. Deze annulering geeft echter geen recht op schadevergoeding. In het geval van overmacht situaties (zoals aangegeven in artikel 1148 van de Code Civil zal, op de reeds betaalde som na, geen enkele andere restitutie plaatsvinden.

UW VERBLIJF

1 – INHOUD VAN RESERVERING

Onze accommodaties zijn vakantie woningen en niet geschikt voor mensen met verminderde of beperkte mobiliteit. Er bestaan echter een aantal accommodaties en faciliteiten die specifiek ingericht zijn voor het ontvangen van mensen met verminderde of beperkte mobiliteit. Voor meer informatie vragen wij u contact op te nemen met de receptie. De reservering van een verblijf is strikt persoonlijk. Het is onder geen beding toegestaan onder te huren noch uw reservering over te dragen zonder voorafgaand akkoord van Riviera Villages. Minderjarigen dienen onder toezicht te worden gehouden door hun ouders of wettelijke voogden.

1.1 Betreffende de accommodaties.

* Het basistarief is voor 1 tot 6 personen afhankelijk van het gehuurde model. Elke accommodatie is volledig uitgerust.

* Riviera Villages heeft het recht om groepen of families te weigeren die de maximaal toegestane capaciteit van een gehuurd model overschrijden of kan het bedrag van het verblijf verhogen.

* Er bestaat de mogelijkheid een accommodatie te reserveren op de door u gewenste genummerde plaats, een en ander afhankelijk van de beschikbaarheid. De kosten hiervoor bedragen 10% over het totaalbedrag van uw verblijf.

* Voor elke tussentijdse wisseling van accommodatie op verzoek van de huurder wordt 10% over het totaalbedrag van uw verblijf.

2 – AANKOMST

2.1 Het overhandigen van de sleutel.

Naar gelang het resort en de periodes, variëren de aankomstdagen (zie modellen per resort). Op de dag van aankomst in Riviera Villages zijn de accommodaties vanaf 16h00 uur beschikbaar.

2.2 Borgsom.

Bij aankomst dient een borgsom van 200€ per creditcard te worden voldaan. Deze borgsom wordt op de dag van vertrek, na een volledige controle (inventaris) van de accommodatie terugbetaald na aftrek van eventuele breuk en/of schade aan het gehuurde. De directie behoudt het recht om een gedeelte of de gehele borgsom in te houden in het geval het gehuurde niet schoon en/of het gehuurde materiaal beschadigd is. Indien u buiten openingstijden van de receptie wilt vertrekken, dient u zich voorafgaande aan uw vertrek bij de receptie te melden. De inhouding op de borgsom sluit niet uit dat er een extra vergoeding geëist kan worden indien de schade groter is dan het bedrag van de borgsom.

3 – TIJDENS UW VERBLIJF

3.1 Geldende voorschriften.

De geldende voorschriften zijn weergegeven binnen de resorts van Riviera Villages. Wij vragen u deze te lezen en te respecteren. Alle gasten dienen zich aan de geldende voorschriften te houden. Elke huurder is verantwoordelijk voor de onrust en hinder veroorzaakt door de personen die bij de huurder verblijven of die bij hem op bezoek zijn.

3.2 Verlies, diefstal, schade.

Riviera Villages kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, schade of diefstal van persoonlijke voorwerpen en/of waardevolle bezittingen. Dit geldt voor het hele resort: in de accommodaties, de parkeerplaatsen en faciliteiten. Riviera Villages kan in geen geval verantwoordelijk gehouden worden voor het verlies, schade of diefstal van persoonlijke voorwerpen en/of waardevolle bezittingen en beroept zich op de burgerlijke aansprakelijkheid van de huurder. Tevens is Riviera Villages niet verantwoordelijk voor de waarde van persoonlijke objecten en bezittingen van de huurder. Kluisjes zijn aan de receptie te huur (tarief 2015: 15€ / week + borgsom van 15€). Wij raden u aan contact op te nemen met uw verzekering om uw persoonlijke bezittingen eventueel te laten verzekeren.

3.3 Dieren.

Huisdieren zijn toegestaan tegen bijbetaling van 10€ per dag. De huisdieren dienen te allen tijde te zijn aangelijnd en onder voortdurend toezicht gehouden te worden door de eigenaar, gedurende het gehele verblijf. Worden hygiëne en de veiligheid niet gerespecteerd dan kan dit leiden tot verwijdering van het dier en zijn eigenaar. Hygiënezakjes voor uw huisdier staan gratis ter beschikking aan de receptie. Een gemeentebesluit verbiedt de aanwezigheid van alle huisdieren op het strand. Het inentingsboekje van uw hond of kat dient geldig te zijn. De toegang van honden van de eerste categorie op het openbaar vervoer, publieke plaatsen, op de openbare weg na, en locaties open voor het publiek is strikt verboden. De toegang van honden van de tweede categorie kan alleen worden toegestaan als deze voorzien zijn van een muilkorf en begeleid worden door een volwassene.

4 – VERTREK

Vertrek dient onvoorwaardelijk plaats te vinden voor 10h00 uur ’s morgens, zoals aangegeven in het huurcontract. De accommodatie dient schoon achtergelaten te worden, de inventaris zal gecontroleerd worden en elk gebroken of beschadigd voorwerp evenals benodigde reparaties kunnen bij de huurder in rekening gebracht worden. De borgsom zal u bij vertrek worden teruggegeven, na aftrek van eventuele geconstateerde schade. De inhouding op de borgsom sluit niet uit dat er een extra vergoeding geëist kan worden indien de schade groter is dan het bedrag van de borgsom. Voor de « klassieke » modellen geldt dat indien de accommodatie bij vertrek niet schoon wordt achtergelaten er eindschoonmaakkosten in rekening gebracht worden (50€ voor de schoonmaak). Voor elk vertrek later dan de aangegeven tijd op uw huurcontract kan een extra dag in rekening worden gebracht tegen de geldige nachtprijs.

VERDERE VOORWAARDEN

1 – KLACHTEN

Als huurder heeft u verscheidene opties om eventuele klachten met betrekking tot uw verblijf kenbaar te maken. Om klachten kenbaar te maken kan de huurder een brief (ICC Toison d’Or, 842 Chemin des Tamaris, 83350 Ramatuelle), een e-mail (toison@riviera-villages.com) sturen of deze kenbaar maken via de enquête die beschikbaar is na uw verblijf. Gedurende uw verblijf staan onze hostessen van de receptie en de conciergerie tot uw beschikking tussen 08:00 en 20:00 uur om uw klachten aan te horen. Klachten kunnen betrekking hebben tot de conformiteit van de accommodatie of prestaties ten opzichte van de verwachting van de huurder. De directie reageert op elk schriftelijk ingediende klacht op het moment dat deze niet anoniem is. Klachten, met aanvraag tegemoetkoming, kunnen per aangetekend schrijven worden ingediend bij het desbetreffende resort onder vermelding van het dossiernummer, tot uiterlijk een maand na vertrek.

2 – VERANTWOORDELIJKHEID RIVIERA VILLAGES

Zoals aangegeven in artikel L.212-1 in de “Code de la consommation” verbindt Riviera Villages zich aan het conform leveren van zijn prestaties en diensten volgens deze regelgeving. De klant erkent nadrukkelijk dat Riviera Villages niet verantwoordelijk gehouden kan worden voor: de communicatie van zijn partners en/of de door hen verstrekte foutieve of misleidende informatie. Hieronder geldt ook de informatie die vermeldt staat in de catalogus of op de website, foto’s, presentaties, kwalificaties, activiteiten, services en openingstijden. Alle foto’s en teksten gebruikt in de catalogus of op de websites van Riviera Villages zijn niet contractueel. Deze zijn alleen ter indicatie. Het kan voorkomen dat bepaalde activiteiten en voorzieningen, aangeboden door de resorts en die vermeldt staan in de catalogus geannuleerd en/of verwijderd zijn, bijvoorbeeld vanwege weersomstandigheden of in geval van overmacht, zoals gedefinieerd door de Franse rechtbanken. Het bedrijf ICC TOISON D’OR is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de in het contract vermelde verplichtingen. ICC TOISON D’OR is vrijgesteld van alle verantwoordelijkheid in het geval van het niet of slecht nakomen van het contract in het geval van nalatigheid van de huurder, handelingen van een onvoorzienbare en onvermijdbare derde of wegens overmacht zoals beschreven in artikel 1148 van de Code Civil.

3 – PROCESVOERING

Elke eventuele vordering met betrekking tot het niet conform zijn van de contract gebonden prestaties, dient schriftelijk (per aangetekend schrijven) gemeld te worden. De huurder erkent dat de relatie tussen Riviera Villages en de huurder onder het Franse recht vallen. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de plaatselijke rechtbank.

4 – PRIVACY

De aan ons verstrekte gegevens betreffende uw reservering zullen niet aan derden worden overgedragen. Deze informatie zal door Riviera Villages als vertrouwelijk behandeld worden. Zij zullen uitsluitend binnen Riviera Villages gebruikt worden voor de verwerking van uw reservering, om de communicatie te verbeteren, te personaliseren en om het dienstenaanbod voor de gasten van Riviera Villages te verbeteren.

Volgens de wet op de privacy van de informatica van 6 januari 1978, hebt u recht van toegang tot uw persoonlijke gegevens en het wijzigen hiervan. Hiervoor volstaat het om een schriftelijke aanvraag in te dienen bij het betreffende resort met vermelding van naam, voornaam en adres: Toison d’Or, 842 Chemin des Tamaris 83350 Ramatuelle – Frankrijk TEL : +33(0)4.94.79.83.54 Fax : +33(0)4.94.79.85.70 E-Mail: toison@riviera-villages.com

5 – SPECIALE VOORWAARDEN TOISON D’OR

Riviera Village TOISON D’OR is geopend vanaf 7 april tot en met 8 oktober 2017.

Betalingsmogelijkheden

* credit card: Amex, Mastercard of Visa. Belangrijk: als u met creditcard betaald word het restbedrag automatisch een maand voor aankomst van dezelfde creditcard gedebiteerd.

* bankoverschrijving: alleen mogelijk indien u voor 7 dagen of meer boekt. U dient uw dossiernummer te vermelden en een kopie van de overschrijving naar ons te sturen per fax of email.

Onze bankgegevens: Rekeninghouder: ICC TOISON D’OR, Plage de Pampelonne 842 Chemin des Tamaris - 83350 Ramatuelle. Bank:

SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT SAINT-TROPEZ

IBAN: FR76 3007 7049 7410 0236 0020 077. BIC - SWIFTCODE: SMCTFR2A

Ter informatie

« Kasaï » accommodaties by Toison d’Or: het hele seizoen geldt voor de Kasaï modellen, gratis linnengoed, handdoeken en eindschoonmaak.

« Cottage » accommodaties by NaturaPark: linnengoed en handdoeken te huur (reservering aanbevolen).

Aanbieding

Naar gelang beschikbaarheid en afhankelijk van de periode kunt u profiteren van een korting van 10% voor een verblijf van 7 of meer nachten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze afdeling reserveringen.

Pass Kasaï Gold

Exclusiviteit met de optie « PASS KASAï GOLD* »: extra toeslag van 10% over het totaalbedrag van uw verblijf voor onder meer de keuze vrijheid van een staanplaats op het door u gewenste nummer of de grootte van de accommodatie (afhankelijk van beschikbaarheid) en een persoonlijk welkom met drankje bij ontvangst.

* Afhankelijk van de duur van uw verblijf.

De volgende modellen bestaan in verschillende afmetingen: Kasaï Plage 2 CH (21m² of 26m²), Kasaï Jardin 2 CH (21m² of 25m²), Kasaï Jardin 3 CH (28m² of 30m²), Kasaï Paradise 2 CH (21m² of 25m²).

Voor meer informatie zie pagina 28 van onze brochure.

Extra mogelijkheden, tegen betaling, via

- de receptie: huisdieren (één per accommodatie), verlaat vertrek (tussen 10.00 en 12.00 uur)…

- de conciergerie: wifi en internet. Eén kaart, met daarop een toegangscode, staat gratis ter beschikking voor de volgende accommodaties: Kasaï Loft.

- wasserette: opgemaakte bedden bij aankomst, verhuur linnengoed en handdoeken (prijzen zijn online beschikbaar: http://nl.riviera-villages.com/Riviera-Villages/Prijzen-en-Brochures). Reserveringen mogelijk via: frenchrivierawash@laposte.net

- Service Azur: verhuur van onder meer baby kit, ligstoelen, Nespresso of Senseo apparaat, elektrische barbecue etc. (Prijzen zijn online beschikbaar: http://nl.riviera-villages.com/Riviera-Villages/Prijzen-en-Brochures). Reserveringen mogelijk via: +33 (0) 607474575 of loiodice.eric@neuf.fr

Parkeergelegenheid

Elke reservering is inclusief één parkeerplaats voor één auto.

Annulering met teruggaaf:

In geval van annulering met teruggaaf van reeds gedane betalingen, zoals vermeld in onze voorwaarden, dient u er rekening mee te houden dat het minimaal 30 dagen kan duren voor restitutie kan plaatsvinden.

6 - POLITIEFICHES

Als gevolg van het decreet 2015-1002 van 18 augustus 2015 zijn de uitbaters van kampeerterreinen, caravanstandplaatsen en andere terreinen verplicht om buitenlanders bij aankomst een individuele politiefiche te laten invullen en ondertekenen. Het model daarvan is bepaald door het gezamenlijke besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken, de minister voor immigratie en de minister voor toerisme. De persoonlijke gegevens die hierbij worden verzameld, zijn met name:

1. De familienaam en voornamen

2. De geboortedatum en -plaats

3. De nationaliteit

4. De vaste woonplaats van de buitenlander

5. Het mobiele telefoonnummer en e-mailadres van de buitenlander

6. De aankomstdatum in het etablissement en de voorziene vertrekdatum

Kinderen jonger dan 15 jaar mogen vermeld staan op de fiche van de volwassene die hen vergezelt.

7 – HOE ONLINE TE RESERVEREN

De huurder heeft de mogelijkheid via onze website www.riviera-villages.com/Toison-d-Or  

te reserveren. Hieronder volgt de wijze van een online reservering: de algemene verkoopvoorwaarden blijven hier van toepassing. De huurder kiest zijn verblijf via internet afhankelijk van de beschikbaarheid en de aangegeven prijzen. De huurder heeft eveneens de mogelijkheid extra diensten te reserveren. De online reservering gaat in etappes welke aan de huurder de mogelijkheid geeft alles te controleren en er zeker van te zijn dat de reservering aan alle eisen voldoet voordat men de reservering bevestigd. Een reservering op het resort TOISON D’OR is alleen geldig indien de huurder gebruik gemaakt heeft van zijn login of een account aangemaakt heeft. De laatste etappe voor het overgaan tot betaling stelt de huurder in staat alles nogmaals te controleren en de algemene verkoopvoorwaarden te accepteren. Bij reservering zal 50% van het totaalbedrag via een beveiligde SSL site per creditcard (Visa of Mastercard) gedebiteerd worden. De reservering is volledig bevestigd op het moment dat de huurder de bevestiging van TOISON D’OR ontvangen heeft. Dit is de datumbevestiging van het huurcontract en de datumbevestiging van het accepteren van de algemene verkoopvoorwaarden.

8 – ONLINE BETALEN

Wij wijzen u erop dat,

- Bij reservering 50% van het totaalbedrag gedebiteerd word.

- Het restbedrag van uw verblijf automatisch van dezelfde kaart zal worden afgeboekt; 30 dagen voor aankomst.

Betaling vindt plaats per creditcard (Visa of Mastercard) via een SSL gecodeerde betaalpagina en via het veiligheidssysteem Pay Box. Alles wordt in het werk gesteld om uw gegevens zo vertrouwd en veilig mogelijk te verwerken. Deze beveiligingsmethoden zorgen ervoor dat derden uw gegevens niet op internet kunnen onderscheppen.