Informations

Algemene verkoopvoorwaarden

SELECTEER UW VAKANTIEDORP.

RESERVERINGSVOORWAARDEN RIVIERA VILLAGES - PRAIRIES DE LA MER

***INDIVIDUELE VERBLIJVEN VAN RIVIERA VILLAGES*** 

PRAIRIES DE LA MER - 1910 Route Du Littoral 83310 GRIMAUD Frankrijk - tel +33(0)4 94 79 09 09 - fax +33(0)4 94 79 09 10 - www.riviera-villages.com - prairies@riviera-villages.com - Camping ***** - 1367 locaties waarvan 1332 toeristische locaties - Departementaal indelingsbesluit van 05/07/2012 nr. 2012/29 - SIRET nr. 602 037 640 00029 / APE 552C - Vorm: Naamloze vennootschap met Raad van Bestuur - Aandelenkapitaal: 80.512,14 euro - Maatschappelijke zetel: Quartier Saint Pons-Les-Mures 83310 GRIMAUD Frankrijk - Nr. RCS Fréjus: 602 037 640 - Intracommunautair btw-nr.: FR 92 602 037 640 00029

Om te kunnen genieten van de door RIVIERA VILLAGES voorgestelde diensten, dient u aandachtig onderstaande algemene voorwaarden te lezen. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor de reserveringsperiode die loopt van 3 december 2018 tot 13 oktober 2019, voor verblijven tussen 6 april en 13 oktober 2019. Deze voorwaarden regelen de verkoop van de verblijven en zijn geldig vanaf de betaling van het voorschot. Wie een verblijf reserveert verklaart zich volledig akkoord met onze algemene voorwaarden. 

De onderhavige voorwaarden kunnen op elk ogenblik door RIVIERA VILLAGES worden gewijzigd en/of aangevuld. In dit geval is de nieuwe versie automatisch van toepassing op elke nieuwe klant, die erover wordt ingelicht door publicatie op de website: www.riviera-villages.com. De koper erkent perfect ingelicht te zijn over het feit dat er voor zijn akkoord met de inhoud van de onderhavige algemene voorwaarden geen schriftelijke of elektronische handtekening van dit document is vereist.

PREAMBULE

De voorwaarden voor de uitvoering van de activiteiten met betrekking tot de organisatie en de verkoop van reizen of verblijven worden bepaald door de Code voor toerisme en in het bijzonder door de artikelen L. 211-1 en volgende van deze Code. De onderhavige algemene voorwaarden regelen de contractuele relaties met betrekking tot de verkoop van individuele verblijven tussen het bedrijf PRAIRIES DE LA MER en zijn klanten, en legt hun respectieve verplichtingen vast. Het feit dat het bedrijf PRAIRIES DE LA MER zich niet beroept op een of meerdere bepalingen van de algemene voorwaarden, betekent niet dat het er afstand van doet. Elke reservering houdt de toepassing zonder voorbehoud door de klant in, evenals zijn volledige en gehele aanvaarding van de algemene voorwaarden die op elk ander document voorrang hebben. Behoudens een schriftelijk en voorafgaand akkoord van het bedrijf PRAIRIES DE LA MER voor een afwijking, zijn deze algemene voorwaarden op alle klanten van toepassing. Elke ander document dan de algemene verkoopvoorwaarden en met name de catalogi, prospectussen, reclame, gebruiksaanwijzingen, zijn slechts ter informatie. 

DIENSTEN, RESERVERINGEN, TARIEVEN

1 - RESERVERING EN REGLEMENT VAN VERBLIJVEN

• De bestanddelen van de geleverde diensten met betrekking tot onze reizen en onze verblijven worden vermeld op onze website www.riviera-villages.com. Vanaf 3 december 2018 kunt u op onze website de geldende tarieven raadplegen of een persoonlijke begeleiding genieten door contact op te nemen met een van onze gastvrouwen via +33(0)4 94 79 09 09. 

De klant beschikt over de online of papieren catalogus, of kan onze reserveringsagenten om uitleg over onze diensten vragen via de site, telefonisch of via e-mail. Hij bepaalt zelf de diensten van zijn keuze op het ogenblik van reservering. 

De klant erkent kennis te hebben genomen van de inhoud van de diensten, van de bestemming en van de reserveringsmodaliteiten, van alle kenmerken van de verblijven en accommodaties. Hij erkent alle informatie te hebben gevraagd en verkregen die nodig is voor de reservering met volledige kennis van de feiten. De klant is verantwoordelijk voor zijn keuze van reservering en voor de afstemming op zijn behoeften, zodat RIVIERA VILLAGES niet verantwoordelijk kan worden gehouden. De reservering wordt door de klant als geaccepteerd geacht op het einde van het reserveringsproces. Het reserveringsproces eindigt met de inning van het voorschot van 30% door RIVIERA VILLAGES.

• De reservering wordt uitsluitend definitief met akkoord van het resort, na ontvangst van het voorschot en na ontvangst van ofwel het correct ingevulde en getekende reserveringscontract, ofwel na aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden tijdens de online reservering.

• De reserveringen zijn pas bindend voor RIVIERA VILLAGES wanneer RIVIERA VILLAGES ze heeft aanvaard, wat RIVIERA VILLAGES vrij is te doen of kan weigeren, in functie van de beschikbaarheid en in het algemeen van alle omstandigheden die de uitvoering van de reservering kunnen schaden. RIVIERA VILLAGES biedt met name familieverblijven in traditionele zin aan. De accommodatie is speciaal hiervoor ontworpen. Zo houdt RIVIERA VILLAGES zich het recht voor om elke reservering te weigeren die tegen dit principe ingaat of het probeert te wijzigen.

• Onder voorbehoud van de beschikbaarheid op de gewenste data, kunt u een verblijf reserveren volgens de op pagina 1 vermelde modaliteiten.

• Uw inschrijvingsaanvraag moet worden vergezeld van een voorschot ten bedrage van 30% van de prijs incl. btw en dient ons binnen de 72 uur na uw reservering te bereiken. Uw reservering wordt pas definitief na de registratie van uw voorschot. Het saldo moet ten laatste 30 dagen vóór uw datum van aankomst betaald zijn. Dus: 

*** Voor de reserveringen die meer dan 30 dagen vóór het begin van het verblijf zijn gedaan: een voorschot van 30% van het bedrag van de gereserveerde diensten moet betaald zijn bij de reservering van het resort. Het saldo moet ten laatste 30 dagen vóór de eerste dag van het verblijf in het resort zijn betaald.

*** Voor de reserveringen die minder dan 30 dagen vóór het begin van het verblijf zijn gedaan: het volledige bedrag moet worden betaald bij de reservering van het resort.

OPGELET: Als we de betaling van uw voorschot of van het saldo na deze termijnen niet hebben ontvangen, dan beschouwen we uw reservering als geannuleerd en bieden we de overeenstemmende diensten opnieuw te koop aan. Bovendien worden de annuleringsvoorwaarden op u toegepast.

Bij ontvangst van uw voorschot ontvangt u een bevestiging van uw verblijf die ook het nog te betalen saldo vermeldt. Bij elke betaling dient u de referentie van het dossier te vermelden die u terugvindt op de bevestiging van het verblijf. 

Iedereen die zich op de verblijfplaats aanmeldt zonder voorafgaand het saldo te hebben betaald, wordt geweigerd. In het geval de klant zich minder dan 30 dagen vóór vertrek inschrijft, dient hij de volledige kostprijs op het ogenblik van reservering te betalen. De datum waarop deze reservering eventueel tot stand kan komen, laat ons niet toe om u een bevestiging van verblijf te sturen. U wordt dan geacht alle aanwijzingen te hebben geaccepteerd die in de onderhavige algemene voorwaarden staan of die u mondeling zijn gemeld.

Voor de verhuurde accommodaties en om veiligheidsredenen mag het aantal mensen dat in de accommodatie verblijft in geen enkel geval het aantal plaatsen dat aan de accommodatie wordt toegewezen en het aantal in het contract vermelde personen overschrijden. In het geval van overbezetting van de accommodatie, dat wil zeggen een bezetting die groter is dan de standaardcapaciteit, kunnen extra kosten in rekening worden gebracht waarvan de hoogte afhankelijk is van de locaties en perioden. De tarieven worden bij reservering medegedeeld. 

• OPGELET: Elk ingekort, onderbroken of verkort verblijf (laattijdige aankomst, vervroegd vertrek) of ongebruikte dienst kan niet worden terugbetaald. 

2 - BETAALWIJZEN VOOR HET VERBLIJF

De betaling van uw verblijf moet verplicht vergezeld zijn van de reserveringsbon en kan gebeuren met bankcheques of vakantiecheques: Het bedrijf PRAIRIES DE LA MER heeft de goedkeuring van het Agence Nationale pour les Chèques Vacances ontvangen. U kunt ze voor al uw verblijven gebruiken. We raden u aan om uw cheques aangetekend met ontvangstbewijs te verzenden met vermelding van uw dossiernummer. Cheques die niet aangetekend werden verzonden en niet door PRAIRIES DE LA MER werden ontvangen, vallen onder de verantwoordelijkheid van de klant. Ze zijn geldig voor hun nominale waarde tot het totale verschuldigde bedrag bij de betaling van uw verblijf, ten laatste tijdens de betaling van het saldo. In geval van annulering wordt een eventuele terugbetaling uitgevoerd via bankcheque, creditcards (Visa, Mastercard/Eurocard of AMERICAN EXPRESS) of via bankoverschrijving.

3 - TARIEVEN

3.1: Verblijfstarieven en -belastingen 

• De tarieven voor al onze verblijven, accommodaties en bijhorende diensten staan vermeld op onze website. De tarieven worden bepaald per categorie en type accommodatie en zijn uitgedrukt in euro. RIVIERA VILLAGES kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor wijzigingen van de wisselkoersen.

• De vermelde prijzen zijn geldig voor het seizoen 2019. Ze stemmen overeen met één nacht en zijn uitgedrukt in euro. De dagbelasting is voor personen boven de 18 jaar (01/01/2018: 0.66 euros per nacht per persoon in Grimaud)

• Onze tarieven incl. btw kunnen worden gewijzigd in geval van een stijging van de belastingen waaraan onze verblijven onderhevig zijn.

• De tarieven zijn dynamisch en wijzigen naargelang het seizoen zodat de klant op de dag van reservering van de voordeligste prijs kan genieten. Hoe langer u op voorhand reserveert, hoe voordeliger de prijs. 

• Rekening houdend met het voorgaande en met de actieve rol van de klant bij de bepaling van het tarief voor zijn verblijf in functie van de verwachte reserveringstermijn, kan het bedrijf PRAIRIES DE LA MER in geen enkel geval verantwoordelijk worden gehouden voor een verschil in prijzen voor twee verblijven die voor dezelfde periode worden gereserveerd.

3.2: Kortingen – Reclamecampagnes.

Als u wegens een reclamecampagne recht hebt op een korting, dan moet u zich daar bij uw reservering op beroepen. 

De reclameaanbiedingen zijn onderworpen aan specifieke voorwaarden, met name met betrekking tot de beschikbaarheid. De kortingen of reclamecampagnes kunnen echter niet worden gecumuleerd. Zodra de bevestiging of factuur is verzonden, kan de klant op geen enkele korting meer een beroep doen.

4 - WIJZIGING VAN DE RESERVERING 

4.1: Wijziging van uw reservering 

Uw reservering kan maximaal 30 dagen vóór de aankomstdatum zonder kosten worden gewijzigd, onder voorbehoud van de beschikbaarheid in een van de RIVIERA VILLAGES. We vragen ons dit snel schriftelijk, via e-mail of fax te melden en te bevestigen met een aangetekende brief met ontvangstbewijs. Elk verzoek tot wijziging kan slechts worden geaccepteerd voor zover de beschikbaarheid dit toelaat en moet worden verzonden naar het bedrijf PRAIRIES DE LA MER via een aangetekende brief met ontvangstbewijs. 

De klant kan zijn verblijf niet meer wijzigen na de datum van verzending van de brief met ontvangstbewijs, d.i. de datum van de poststempel.

OPGELET: Als er geen uitdrukkelijk verzoek tot wijziging en geen aanduiding is van wijziging van uw aankomstdatum, dan kan de accommodatie opnieuw voor verkoop beschikbaar worden gesteld 24 uur na de op het contract vermelde aankomstdatum, en verliest u bijgevolg uw reservering, maar ook het gestorte bedrag.

4.2: Wijziging door het bedrijf PRAIRIES DE LA MER

Als vóór het vertrek een van de essentiële elementen van het verblijf onmogelijk is wegens een onvoorzienbaar en onoverkomelijk feit van een derde bij de levering van in het contract voorziene diensten of in geval van overmacht, dan lichten we u daar zo snel mogelijk over in. U beschikt dan over de mogelijkheid om het verblijf te annuleren of de wijziging die we u voorstellen te accepteren. U dient ons dan binnen de 72 uur uw keuze te melden (bij annulering worden alle gestorte bedragen onmiddellijk terugbetaald, maar bij acceptatie is er geen terugbetaling indien het ontvangen bedrag te hoog is). De toepassing van de onderhavige veronderstelling leidt niet tot de betaling van een schadevergoeding.

5 - ANNULERING VAN DE RESERVERING

5.1: Annulering door de klant

In het geval van annulering vragen we u ons dit snel schriftelijk, via e-mail of fax te melden en te bevestigen met een aangetekende brief met relevante documenten.

Elk verzoek tot annulering moet bovendien met relevante documenten worden bevestigd bij het bedrijf LES PRAIRIES DE LA MER via een aangetekende brief met ontvangstbewijs. 

De klant kan zijn verblijf niet meer annuleren na de datum van verzending van de brief met ontvangstbewijs, d.i. de datum van de poststempel.

5.1.1: Terugbetaling zonder annuleringskosten

We verzekeren u de terugbetaling van alle gestorte bedragen (met uitzondering van 15 euro administratiekosten) zonder annuleringskosten, tot aan de vooravond van uw aankomst als de annulering, onder voorbehoud van de levering van relevante documenten, het gevolg is van de volgende ernstige oorzaken:

*** Ziekte, ongeval, overlijden van wie reserveerde, van zijn/haar partner, ouders of kinderen.

*** Economisch ontslag van wie reserveerde of van zijn/haar partner.

5.1.2: Terugbetaling met annuleringskosten

Als de annulering gebeurt om een andere reden dan hierboven vermeld, ten laatste 30 dagen vóór de aankomstdatum, dan wordt 30% van de verblijfskosten ingehouden als annuleringskosten. Als de annulering gebeurt tussen 30 en 15 dagen vóór de aankomstdatum, dan wordt 50% van de verblijfskosten ingehouden als annuleringskosten. 

5.1.3: Annulering zonder terugbetaling 

Als de annulering om een andere reden dan hierboven vermeld gebeurt op minder dan 15 dagen van de aankomstdatum, dan is er geen enkele terugbetaling.

5.2: Annulering door Riviera Villages

In het geval RIVIERA VILLAGES het verblijf annuleert en geen gelijkwaardige alternatief voorstelt, dan worden alle gestorte bedragen u onmiddellijk terugbetaald. Deze annulering leidt echter niet tot de betaling van een schadevergoeding of intresten.

Op dezelfde manier worden bij een annulering door RIVIERA VILLAGES wegens een geval van overmacht, zoals bepaald in het artikel 1148 van het Franse Burgerlijk Wetboek, alleen de gestorte bedragen maar geen enkele schadevergoeding terugbetaald. 

UW VERBLIJF

1: MODALITEITEN VAN HET BEDRIJF

Onze chalets zijn mobiele recreatieverblijven die niet toegankelijk zijn voor mensen met een beperkte mobiliteit. Er zijn echter specifieke verblijven en infrastructuren die speciaal bestemd zijn voor mensen met een beperkte mobiliteit: meer informatie krijgt u aan de receptie. De reservering van een kampeerplaats of een huur is strikt persoonlijk. U mag in geen enkel geval onderverhuren noch uw reservering overdragen zonder voorafgaande toestemming van het resort. Minderjarigen dienen vergezeld te zijn van hun ouders of wettelijke voogden.

1.1: Kampeerplaats

Het basistarief omvat de kampeerplaats voor de tent of caravan of camper, een auto en 1 of 2 personen, en de toegang tot de opvanginfrastructuur.

1.2: Verhuurde accommodatie

• De verhuurde accommodatie is uitgerust. Het basisbedrag geldt voor 1 tot 6 plaatsen, al naargelang het type accommodatie.

• RIVIERA VILLAGES houdt zich het recht voor de toegang tot het resort te weigeren aan groepen of gezinnen met meer mensen dan de capaciteit van de gehuurde accommodatie of het bedrag van het verblijf te verhogen. 

• Mogelijkheid tot het kiezen van een specifiek chalet door betaling van een supplement van 10% (volgens beschikbaarheid). 

• Voor elke wijziging van accommodatie tijdens het verblijf en op initiatief van de klant wordt 75 euro berekend (schoonmaakkosten).

2 - AANKOMST

2.1: Overhandiging van de sleutels

De aankomstdata kunnen verschillen afhankelijk van de resorts en de periodes (raadpleeg de specifieke voorwaarden van elk resort). Op de dag van uw aankomst in RIVIERA VILLAGES zijn de chalets beschikbaar vanaf 16.00 uur. In het geval van voortijdige aankomst en afhankelijk van onze beschikbaarheden, wordt alles in het werk gesteld om de wachttijd te verkorten.

2.2: Borg

Bij aankomst wordt aan de klant een borg van 200 euro gevraagd. Deze dient bij aankomst met bankkaart of cheque te worden betaald. Deze borg wordt aan de klant terugbetaald op de dag van vertrek en na volledige controle (INVENTARIS) van het chalet. De directie houdt zich het recht voor om de hele of een deel van de borg in te houden in geval van een gebrek aan respect voor de hygiëne en/of het gehuurde materiaal. Als de huurder vertrekt buiten de openingsuren van de receptie, wordt het chalet nadien gecontroleerd en wordt de borg per post teruggestuurd. Het inhouden van de borg sluit geen extra schadevergoeding uit in het geval de kosten groter zijn dan het bedrag van de borg.

3 - TIJDENS UW VERBLIJF

3.1: Intern reglement

In RIVIERA VILLAGES wordt een intern reglement opgehangen. We vragen u het te lezen en er rekening mee te houden. Alle klanten dienen de bepalingen van het intern reglement na te leven. Elke huurder is verantwoordelijk voor de problemen en overlast die worden veroorzaakt door de personen die samen met hem verblijven of hem bezoeken.

3.2: Verlies, diefstal, schade

Het bedrijf PRAIRIES DE LA MER is niet verantwoordelijk in geval van verlies, diefstal of schade aan persoonlijke bezittingen in onze verblijven, zowel in de woningen als op de parkeerterreinen of gemeenschappelijke ruimten. Het bedrijf PRAIRIES DE LA MER wijst bijgevolg elke verantwoordelijkheid af in geval van diefstal, brand, slechte weersomstandigheden enz. of in een geval van burgerlijke aansprakelijkheid van de vakantieganger. RIVIERA VILLAGES wijst eveneens elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot geld en persoonlijke bezittingen van de huurder. Aan de receptie kunnen kluizen worden gehuurd. (Tarief 2018: 3 euro/dag + borg van 15 euro). We raden u aan om contact op te nemen met uw verzekeringsmaatschappij om indien nodig een uitbreiding van uw persoonlijke garanties te verkrijgen.

3.3: Dieren

Huisdieren zijn toegelaten mits betaling van een vast bedrag van 5 euro/dag als u huurt. Deze moeten voortdurend in de gaten worden gehouden en overdag aan de leiband worden gehouden. Elk gebrek aan hygiëne (schoonmaakgereedschap gratis verkrijgbaar aan de receptie) of veiligheid dat door het dier wordt veroorzaakt, kan leiden tot de uitzetting van zijn bazen. Een departementaal besluit verbiedt de aanwezigheid van huisdieren op het strand. Het vaccinatieboekje voor honden en katten dient bijgewerkt te zijn. Honden van de eerste categorie zijn ten strengste verboden in het openbaar vervoer, op openbare plaatsen met uitzondering van de openbare weg, en publiek toegankelijke kantoren. Honden van de tweede categorie dienen gemuilkorfd te zijn en door een meerderjarige aan de leiband worden gehouden.

4 - VERTREK

Op de in uw contract vermelde dag van vertrek moet de gehuurde accommodatie vóór 10 uur ‘s ochtends ontruimd zijn. Late check-out is alleen mogelijk als de beschikbaarheid dit toelaat, en tegen betaling van 40 euro op de avond voor vertrek. Late check-out staat u toe om, op voorwaarde dat u deze service op de avond voor uw vertrek gereserveerd en betaald heeft bij de receptie, tot uiterlijk 14.00 uur over uw accommodatie te beschikken. De accommodatie moet schoon zijn en de inventaris moet kunnen worden opgemaakt. Elk kapot of beschadigd voorwerp is te uwen laste, evenals het herstel in de oorspronkelijke staat als dit nodig wordt geacht. De borg wordt u terugbetaald op het einde van het verblijf, verminderd met de ingehouden schadevergoeding voor eventuele schade die bij het vertrek wordt vastgesteld. 

Het inhouden van de borg sluit geen extra schadevergoeding uit in het geval de kosten groter zijn dan het bedrag van de borg. 

Als de accommodaties CHILOE vóór uw vertrek niet zijn schoongemaakt, dan wordt u een vast bedrag voor de schoonmaak aangerekend (75 euro). In geval van laattijdig vertrek kan u een extra dag worden aangerekend voor de geldende prijs van een nacht.

ANDERE VOORWAARDEN

ANDERE VOORWAARDEN

1 - KLACHTEN

Er is een klachtenprocedure beschikbaar voor onze klanten waarmee ze hun eventuele ontevredenheid over het verloop van hun verblijf kunnen melden.  De klant kan zijn klacht melden via de post (Prairies de la Mer, 1910 route du littoral, 83310 GRIMAUD - Frankrijk), via e-mail (prairies@riviera-villages.com) of via ons tevredenheidsonderzoek aan het einde van het verblijf. Tijdens het verblijf zijn de mensen aan de receptie van 8.00 tot 23.00 uur beschikbaar om uw klanten in overweging te nemen. Klachten kunnen gaan over het feit dat de accommodatie niet overeenstemt met de reservering of dat de diensten niet voldoen aan de verwachtingen van de klant. De directie verbindt er zich toe elke niet-anonieme schriftelijke klacht omstandig te beantwoorden. In het geval een klant een tegenprestatie wenst voor zijn klacht, dient de klacht via aangetekende brief met ontvangstbewijs te worden gestuurd naar de beheerder van het resort in de maand die volgt op het verblijf. Hierbij mag het dossiernummer niet worden vergeten.

2 - VERANTWOORDELIJKHEID

Overeenkomstig de bepalingen van artikel L.212-1 van de consumentenwet verbindt RIVIERA VILLAGES zich ertoe met haar diensten de geldende voorschriften na te leven. De klant erkent uitdrukkelijk dat RIVIERA VILLAGES niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor door haar partners of derden geleverde foutieve informatie in haar brochure of op de website van RIVIERA VILLAGES met betrekking tot de onthaalcentra, en met name de foto’s, de beschrijvingen, de activiteiten, de recreatie, de diensten en de openingsdata. Alle foto’s en teksten die in de brochure of op de website van RIVIERA VILLAGES worden gebruikt, zijn niet-contractueel. Ze zijn louter indicatief.

Het kan gebeuren dat bepaalde activiteiten en installaties die door de resorts worden voorgesteld en in de beschrijving in de brochure vermeld staan, worden geschrapt, met name als gevolg van weersomstandigheden of in geval van overmacht zoals bepaald door de Franse gerechtshoven. Het bedrijf PRAIRIES DE LA MER is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van alle verplichtingen die voortvloeien uit het contract. Niettemin draagt het bedrijf PRAIRIES DE LA MER geen verantwoordelijkheid in de gevallen waarin het niet of slecht uitvoeren van het contract te wijten is aan ofwel de klant, ofwel aan het onvoorzienbare en onoverkomelijke feit van een derde bij de levering van in het contract voorziene diensten of in geval van overmacht zoals bepaald in artikel 1148 van het Franse Burgerlijk Wetboek. 

3 - GESCHILLEN

Elke klacht over diensten die niet zouden overeenstemmen met de contractuele verplichtingen, moet voorafgaand schriftelijk en via aangetekende brief met ontvangstbewijs worden gestuurd naar de beheerder van het betreffende resort. De klant en RIVIERA VILLAGES erkennen uitdrukkelijk dat hun relatie wordt geregeld naar Frans recht. In geval van geschillen, wordt de bevoegdheid overgedragen aan de gerechtshoven van de locatie van het resort.

4 - BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE GEGEVENS

De informatie die u ons bij uw bestelling opgeeft, wordt niet aan derden overgedragen. Deze informatie wordt door RIVIERA VILLAGES als vertrouwelijk beschouwd. De informatie wordt uitsluitend gebruikt door de interne diensten van Riviera Villages voor de behandeling van uw bestelling en om de communicatie en het dienstenaanbod voor klanten van RIVIERA VILLAGES te verbeteren en verpersoonlijken in functie van uw interesses. 

Overeenkomstig de Franse informatica- en vrijhedenwet van 6 januari 1978 beschikt u over het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Het volstaat om uw verzoek daartoe met de post te sturen naar het volgende adres met vermelding van uw familienaam, voornaam en adres: Les Prairies de la Mer: 1910, Route du Littoral • 83310 GRIMAUD – Frankrijk

5 - SPECIFIEKE VOORWAARDEN VAN PRAIRIES DE LA MER 

PRAIRIES DE LA MER is geopend van 6 April tot 13 oktober 2019. In die periode is de receptie elke dag geopend van 8.00 tot 23.00 uur. Onze veiligheidsdienst is aanwezig van 23.00 tot 8.00 uur. Het is mogelijk om een specifiek chalet te kiezen door het betalen van een supplement van 10% (volgens beschikbaarheid tijdens de reservering). Elke reservering is inclusief een parkeerplaats voor SLECHTS ÉÉN voertuig. Voor de toegang tot de site van LES PRAIRIES DE LA MER wordt voor elk extra voertuig van de houder van een reservering 10 euro per dag en per voertuig berekend. Deze prijs betreft de toegang tot de site en is geen garantie voor een parkeerplaats. De eindschoonmaak, beddengoed en handdoeken zijn inbegrepen in de ROKA- en FARE-accommodaties. Deze diensten zijn niet inbegrepen in de CHILOE- accommodaties. Het is mogelijk om beddengoed en handdoeken ter plaatse te huren of om ze zelf mee te brengen. Vóór vertrek moeten de CHILOE-accommodaties worden schoongemaakt en moet de koelkast worden ontdooid. 

6 - POLITIEFICHES

Als gevolg van het decreet 2015-1002 van 18 augustus 2015 zijn de uitbaters van kampeerterreinen, caravanstandplaatsen en andere terreinen verplicht om buitenlanders bij aankomst een persoonlijk politiefiche te laten invullen en ondertekenen. Het model daarvan is bepaald door het gezamenlijke besluit van de Franse ministers van binnenlandse zaken, immigratie en toerisme. De persoonlijke gegevens die hierbij worden verzameld, zijn met name:
 

1. De familienaam en voornamen 

2. De geboortedatum en -plaats

3. De nationaliteit

4. De vaste woonplaats van de buitenlander

5. Het mobiele telefoonnummer en e-mailadres van de buitenlander

6. De aankomstdatum in het etablissement en de voorziene vertrekdatum

Kinderen jonger dan 15 jaar mogen vermeld staan op de fiche van de volwassene die hen vergezelt. 

7 – BEMIDDELING BIJ CONSUMENTENGESCHILLEN
 Overeenkomstig de bepaling van de Franse Consumentenwet aangaande de bemiddeling bij consumentengeschillen, heeft de klant het recht op gratis gebruik van de bemiddelingsservice aangeboden door LES PRAIRIES DE LA MER. De derhalve voorgestelde mediator consumentenrecht is MEDICYS.
 

Deze bemiddelingsinstantie is bereikbaar via :

- de website www.medicys.fr;

- of per post: MEDICYS - Centre de médiation et règlement amiable des huissiers de justice- 73, Boulevard de Clichy, 75009 – Parijs, Frankrijk 

8 – GEVONDEN VOORWERPEN

- De receptie en het bewaren van gevonden voorwerpen:
 Onmiddellijk na ontvangst worden de gevonden voorwerpen geregistreerd in onze database. Ze zullen 30 dagen worden bewaard. Bederfelijke of gevaarlijke goederen worden onmiddellijk vernietigd.

- Melding van verlies:
 U kunt het verlies melden per telefoon of ter plekke bij een van onze recepties. Onze receptiemedewerkers kunnen uw vragen beantwoorden en uw melding registreren via 04 94 79 09 09 of per e-mail: prairies@riviera-villages.com
.

- De gevonden voorwerpen:
 Als uw voorwerp gevonden is, kunt u het binnen 30 dagen ophalen bij de receptie op vertoon van een identiteitsbewijs of het laten opsturen naar uw huisadres. In het laatste geval wordt een tarief van 30 euro berekend om de kosten van deze service te dekken.

- Niet teruggeven gevonden voorwerpen
: Bij het uitblijven van teruggave aan de eigenaar, wordt het voorwerp na het verstrijken van de termijn van een maand geschonken aan een weldadigheidsorganisatie ofwel vernietigd.

SPECIFIEKE BEPALINGEN VOOR ONLINE RESERVERING

1 - TECHNISCHE BIJZONDERHEDEN OVER DE MODALITEITEN 

VOOR ONLINE RESERVERING

Zoals eerder vermeld, beschikt de klant over de mogelijkheid om zijn verblijf online te reserveren op de website www.riviera-villages.com. Ondanks de toepassing van rechtswege van de voorgaande clausules van de onderhavige algemene voorwaarden bij elke reservering ongeacht de vorm, worden hier de technische modaliteiten van de online reservering verduidelijkt. De klant kiest zijn reservering op het internet in functie van de beschikbaarheid en het toepasselijke tarief. De klant kan eveneens bepaalde optionele diensten kiezen. Deze online reservering loopt via diverse stappen zodat de klant kan nagaan of het gekozen verblijf aan zijn wensen voldoet en hij op zijn reservering kan terugkomen vóór hij ze definitief bevestigt. De reservering van het verblijf bij PRAIRIES DE LA MER wordt pas geldig geregistreerd op de site wanneer de klant duidelijk is geïdentificeerd via zijn login of hij een gebruikersaccount aanmaakt.

Via de definitieve bevestiging van de reservering kan de klant controleren of deze volledig voldoet en gaat hij akkoord met de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden voordat hij overgaat tot de beveiligde betaling van het gevraagde voorschot van 30%.

Op het einde van deze stappen bevestigt PRAIRIES DE LA MER de geregistreerde reservering via e-mail, waarin ook de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden nog eens worden vermeld. De reservering wordt als definitief beschouwd zodra de klant de e-mail van PRAIRIES DE LA MER met de bevestiging van de reservering heeft ontvangen. Deze bevestiging geldt als datum van het aangaan van het verkoopcontract en als datum van het aanvaarden van de onderhavige algemene voorwaarden.

2 - ONLINE BETALING EN BEVEILIGING VAN DE TRANSACTIES 

We herinneren eraan:

- dat een eerste factuur ter waarde van 30% van het bedrag van uw reservering moet worden betaald bij de online reservering van uw verblijf, 

- dat het saldo van uw verblijf automatisch op dezelfde bankkaart in rekening wordt gebracht en dit 30 dagen vóór uw aankomst. De betaling gebeurt online via een bankkaart (uitsluitend Visa en MasterCard/Eurocard en American Express) en via beveiligde betaling via Pay Box. Alle nodige middelen worden aangewend om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de via het internet overgedragen gegevens te verzekeren. Om die reden maakt de website gebruik van de beveiligde betalingsmodule SSL (Secure Socket Layer) zodat de overgedragen gegevens met software worden gecodeerd en geen enkele andere partij er kennis kan van nemen.

BETALINGSMOGELIJKHEDEN Prairies de la mer

Wij accepteren kredietkaarten (Visa of MasterCard/Eurocard) en bankoverschrijvingen:

ONZE BANKGEGEVENS

Bank code : 10096 - en kantoor : 18574
Rekeningnummer : 00084809001- RIB : 58
Adres : CIC VAR (ENT)
48 Bd de Strasbourg 83000 Toulon
IBAN : FR76 1009 6185 7400 0848 0900 158
BIC code : CMCIFRPP

Naam van de rekening : CAMPING PRAIRIE DE LA MER Belangrijk: vergeet niet bij uw bankoverschrijving reserveringsnummer en-naam te vermelden ! 

RESERVERINGSVOORWAARDEN RIVIERA VILLAGES - KON TIKI

 

***INDIVIDUELE VERBLIJVEN RIVIERA VILLAGES***

KON TIKI - Route des Plages - 83350 Ramatuelle – FRANKRIJK +33(0)4 94 55 96 96

www.riviera-villages.com  -  www.tiki-hutte.com  -  kontiki@riviera-villages.com 

Kon Tiki **** - 580 locaties

Departementaal indelingsbesluit van 17/07/2012 nr. 2012/29 SIRET FR 24 596 580 365 00044/ APE 5530Z

Vorm : SAS Société par actions simplifiées

Aandelenkapitaal : 79 029.57 €

Maatschappelijke: Route des Plages RD 93 83350 RAMATUELLE N° RCS Fréjus : 596 580 365 Intracommunautair btw-nr.:FR24 596 580 365 00044

 

Vanaf 3 december 2018 kunt u uw verblijf reserveren via onze website: www.riviera-villages.com of per telefoon op: 0033 (0)4 94 55 96 96

De tarieven van KON TIKI 2018 zijn ‘dynamisch’ en evolueren naar gelang het seizoen. Hoe vroeger u boekt, des te meer kans heeft u eventueel op een gunstigere prijs.

 

Om te kunnen genieten van de door RIVIERA VILLAGES voorgestelde diensten, dient u aandachtig onderstaande algemene voorwaarden te lezen. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor de reserveringsperiode die loopt van 7 Maart 2019 tot 03 november 2019, voor verblijven tussen 17 april 2019 en 3 november 2019. Deze voorwaarden regelen de verkoop van de verblijven en zijn geldig vanaf de betaling van het voorschot. Wie een verblijf reserveert verklaart zich volledig akkoord met onze algemene voorwaarden.

 

De onderhavige voorwaarden kunnen op elk ogenblik door Riviera Villages worden gewijzigd en/of aangevuld. In dit geval is de nieuwe versie automatisch van toepassing op elke nieuwe klant, die erover wordt ingelicht door publicatie op de website: www.riviera-villages.com. De koper erkent perfect ingelicht te zijn over het feit dat er voor zijn akkoord met de inhoud van de onderhavige algemene voorwaarden geen schriftelijke of elektronische handtekening van dit document is vereist.

 

 

PREAMBULE 

De voorwaarden voor de uitvoering van de activiteiten met betrekking tot de organisatie en de verkoop van reizen of verblijven worden bepaald door de Code voor toerisme en in het bijzonder door de artikelen L. 211-1 en volgende van deze Code. De onderhavige algemene voorwaarden regelen de contractuele relaties met betrekking tot de verkoop van individuele verblijven tussen het bedrijf Kon Tiki en zijn klanten, en legt hun respectieve verplichtingen vast.

Het feit dat het bedrijf Kon Tiki zich niet beroept op een of meerdere bepalingen van de algemene voorwaarden, betekent niet dat het er afstand van doet. Elke reservering houdt de toepassing zonder voorbehoud door de klant in, evenals zijn volledige en gehele aanvaarding van de algemene voorwaarden die op elk ander document voorrang hebben.

Behoudens een schriftelijk en voorafgaand akkoord van het bedrijf Kon Tiki voor een afwijking, zijn deze algemene voorwaarden op alle klanten van toepassing. Elke ander document dan de algemene verkoopvoorwaarden en met name de catalogi, prospectussen, reclame, gebruiksaanwijzingen, zijn slechts ter informatie.

DIENSTEN, RESERVERINGEN, PRIJZEN

ARTIKEL 1 - RESERVERING EN BETALING VAN VERBLIJVEN

• De bestanddelen van de geleverde diensten met betrekking tot onze reizen en onze verblijven worden vermeld op onze website www.riviera-villages.com. Vanaf 3 december 2018 kunt u op onze website de geldende tarieven raadplegen of een persoonlijke begeleiding genieten door contact op te nemen met een van onze gastvrouwen via +33 (0) 4 94 55 96 96.

De klant heeft de online catalogus of brochure op papier ter beschikking, of kan onze dienstverlening vragen via onze verkoopconsulenten, telefonisch of per e-mail. Hij bepaalt zelf de keuze van onze faciliteiten op de dag van de boeking.

• De klant erkent kennis te hebben genomen van de inhoud van de diensten, van de bestemming en van de reserveringsmodaliteiten, van alle kenmerken van de verblijven en accommodaties. Hij erkent alle informatie te hebben gevraagd en verkregen die nodig is voor de reservering met volledige kennis van de feiten. De klant is verantwoordelijk voor zijn keuze van reservering en voor de afstemming op zijn behoeften, zodat Riviera Villages niet verantwoordelijk kan worden gehouden.

• De reservering wordt door de klant als geaccepteerd geacht op het einde van het reserveringsproces. Het reserveringsproces eindigt met de inning van het voorschot van 50% door Riviera Villages.

• De reservering wordt uitsluitend definitief met akkoord van het resort, na ontvangst van het voorschot en na ontvangst van ofwel het correct ingevulde en getekende reserveringscontract, ofwel na aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden tijdens de online reservering.

• De reserveringen zijn pas bindend voor RIVIERA VILLAGES wanneer RIVIERA VILLAGES ze heeft aanvaard, wat Riviera Villages vrij is te doen of kan weigeren, in functie van de beschikbaarheid en in het algemeen van alle omstandigheden die de uitvoering van de reservering kunnen schaden. Riviera Villages biedt met name familieverblijven in traditionele zin aan. De accommodatie is speciaal hiervoor ontworpen. Zo houdt Riviera Villages zich het recht voor om elke reservering te weigeren die tegen dit principe ingaat of het probeert te wijzigen.

 

Onder voorbehoud van de beschikbaarheid op de gewenste data, kunt u een verblijf reserveren volgens de op pagina 1 vermelde modaliteiten.

 

*** Voor de reserveringen die meer dan 30 dagen vóór het begin van het verblijf zijn gedaan: een voorschot van 50% van het bedrag van de gereserveerde diensten moet betaald zijn bij de reservering van het resort. Het saldo moet ten laatste 30 dagen vóór de eerste dag van het verblijf in het resort zijn betaald.

*** Voor de reserveringen die minder dan 30 dagen vóór het begin van het verblijf zijn gedaan: het volledige bedrag moet worden betaald bij de reservering van het resort.

 

OPGELET: Als we de betaling van uw voorschot of van het saldo na deze termijnen niet hebben ontvangen, dan beschouwen we uw reservering als geannuleerd en bieden we de overeenstemmende diensten opnieuw te koop aan. Bovendien worden de annuleringsvoorwaarden op u toegepast

 

Bij ontvangst van uw voorschot ontvangt u een bevestiging van uw verblijf die ook het nog te betalen saldo vermeldt. Bij elke betaling dient u de referentie van het dossier te vermelden die u terugvindt op de bevestiging van het verblijf. Iedereen die zich op de verblijfplaats aanmeldt zonder voorafgaand het saldo te hebben betaald, wordt geweigerd.

In het geval de klant zich minder dan dertig dagen vóór vertrek inschrijft, dient hij de volledige kostprijs op het ogenblik van reservering te betalen. De datum waarop deze reservering eventueel tot stand kan komen, laat ons niet toe om u een bevestiging van verblijf te sturen. U wordt dan geacht alle aanwijzingen te hebben geaccepteerd die in de onderhavige algemene voorwaarden staan of die u mondeling zijn gemeld.

Voor de verhuurde verblijven en om veiligheidsredenen mag het aantal mensen die in het verblijf aankomen in geen enkel geval het aantal plaatsen dat aan het verblijf wordt toegewezen en het aantal in het contract vermelde personen overschrijden.

 

• OPGELET: Elk ingekort, onderbroken of verkort verblijf (laattijdige aankomst, vervroegd vertrek) of ongebruikte dienst kan niet worden terugbetaald.

 

• Indien zij dit wensen, kunnen klanten van het bedrijf KON TIKI, naast de prijs van hun verblijf, tegen betaling een verzekering afsluiten (met inbegrip van annulering, wijziging, late aankomst, onderbreking van het verblijf, vervangend voertuig, het vergeten van een persoonlijk object in de accommodatie). Dit wordt verstrekt door de verzekeringsmakelaar, GRITCHEN TOLEDE ET ASSOCIES (hierna de "verzekering"), zoals beschreven in artikel 5.2 hieronder.

 

ARTIKEL 2: - BETAALWIJZEN VOOR HET VERBLIJF

U kunt uw verblijf betalen met:

- kredietkaart: Visa, Mastercard of Amex

- Bankoverschrijving

• Naam bank: Société Marseillaise de Crédit,

83990 Saint Tropez - Frankrijk

• Naam rekeninghouder: KON TIKI

• IBAN (International Bank Account Number):

FR76 3007 7049 7410 4320 0020 093

• BIC (Bank Identity Code): SMCTFR2A

 

Gelieve bij uw bankoverschrijving, uw dossiernummer te vermelden.

 

ARTIKEL 3: TARIEVEN

3.1: Verblijfstarieven en -belastingen

• De tarieven voor al onze verblijven, accommodaties en bijhorende diensten staan vermeld op onze website. De tarieven worden bepaald per categorie en type accommodatie en zijn uitgedrukt in euro. RIVIERA-VILLAGES kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor wijzigingen van de wisselkoersen.

• De vermelde prijzen zijn geldig voor het seizoen 2019. Ze stemmen overeen met één nacht en zijn uitgedrukt in euro.

• De toeristenbelasting is niet inbegrepen in de prijs van het verblijf (2019: 0.66€/nacht/volwassen in Ramatuelle).

• Onze tarieven kunnen worden gewijzigd in geval van een stijging van de belastingen waaraan onze verblijven onderhevig zijn.

•Rekening houdend met het voorgaande en met de actieve rol van de klant bij de bepaling van het tarief voor zijn verblijf in functie van de verwachte reserveringstermijn, kan het bedrijf Kon Tiki in geen enkel geval verantwoordelijk worden gehouden voor een verschil in prijzen voor twee verblijven die voor dezelfde periode worden gereserveerd.

3.2: Kortingen – Reclamecampagnes.

Als u wegens een reclamecampagne recht hebt op een korting, dan moet u zich daar bij uw reservering op beroepen.

De reclameaanbiedingen zijn onderworpen aan specifieke voorwaarden, met name met betrekking tot de beschikbaarheid. De kortingen of reclamecampagnes kunnen echter niet worden gecumuleerd. Zodra de bevestiging of factuur is verzonden, kan de klant op geen enkele korting meer een beroep doen.

 

ARTIKEL 4: WIJZIGING VAN DE RESERVERING

4.1 : Wijziging van uw reservering

Wijzigingen in uw reservering kunnen worden gemaakt, onder voorbehoud van aanvaarding door KON TIKI en beschikbaarheid voor KON TIKI of mogelijk in een van RIVIERA VILLAGES.

Indien de wijziging niet wordt aanvaard of niet mogelijk is, moet de klant zijn verblijf in de initiële voorwaarden maken of annuleren (in het laatste geval, zie 5.1).

We vragen ons dit snel schriftelijk, via e-mail of fax te melden en te bevestigen met een aangetekende brief met ontvangstbewijs.

 

Elk verzoek tot wijziging kan slechts worden geaccepteerd voor zover de beschikbaarheid dit toelaat en moet worden verzonden naar het bedrijf Kon Tiki via een aangetekende brief met ontvangstbewijs. De klant kan zijn verblijf niet meer wijzigen na de datum van verzending van de brief met ontvangstbewijs, d.i. de datum van de poststempel.

 

OPGELET: Als er geen uitdrukkelijk verzoek tot wijziging en geen aanduiding is van wijziging van uw aankomstdatum, dan kan de accommodatie opnieuw voor verkoop beschikbaar worden gesteld 24 uur na de op het contract vermelde aankomstdatum, en verliest u bijgevolg uw reservering, maar ook het gestorte bedrag.

 

4.2: Wijziging door het bedrijf KON TIKI

Als vóór het vertrek een van de essentiële elementen van het verblijf onmogelijk is wegens een onvoorzienbaar en onoverkomelijk feit van een derde bij de levering van in het contract voorziene diensten of in geval van overmacht, dan lichten we u daar zo snel mogelijk over in. U beschikt dan over de mogelijkheid om het verblijf te annuleren of de wijziging die we u voorstellen te accepteren. U dient ons dan binnen de 72 uur uw keuze te melden (bij annulering worden alle gestorte bedragen onmiddellijk terugbetaald, maar bij acceptatie is er geen terugbetaling indien het ontvangen bedrag te hoog is). De toepassing van de onderhavige veronderstelling leidt niet tot de betaling van een schadevergoeding.

 

ARTIKEL 5: ANNULERING VAN DE RESERVERING

5.1: Annulering door de klant

In het geval van annulering vragen we u ons dit snel schriftelijk, via e-mail of fax te melden en te bevestigen met een aangetekende brief met relevante documenten. Elk verzoek tot annulering moet bovendien met relevante documenten worden bevestigd bij het bedrijf Kon Tiki via een aangetekende brief met ontvangstbewijs. De klant kan zijn verblijf niet meer annuleren na de datum van verzending van de brief met ontvangstbewijs, d.i. de datum van de poststempel.

 

Als de annulering plaats vindt :

  • Meer dan 90 dagen voor de startdatum van het verblijf: 90% teruggave van het huurbedrag, exclusief eventuele verzekeringskosten.
  • Tussen de 89ste en de 60ste dag inclusief vóór de startdatum van het verblijf: 75% teruggave van het huurbedrag, exclusief eventuele verzekeringskosten.
  • Tussen de 59ste en de 30ste dag inclusief vóór de startdatum van het verblijf: 50% teruggave van het huurbedrag, exclusief eventuele verzekeringskosten.
  •  Tussen de 29ste en de 15ste dag inclusief vóór de startdatum van het verblijf: 10% teruggave van het huurbedrag, exclusief eventuele verzekeringskosten.
  • Vanaf de 14e dag inbegrepen vóór de datum van het begin van het verblijf zal geen teruggave plaatsvinden.

Het bedrag van de toeristenbelasting is niet inbegrepen in het bedrag van het verblijf.

 

5.2: Registratie van een verzekering die in het bijzonder de annulering van het verblijf dekt.

 

Indien zij dit wensen, kunnen de klanten van het bedrijf KON TIKI, naast de prijs van hun verblijf, inschrijven op het moment van hun reservering of vóór het begin van het annuleringskostenplan van de Verzekeraar, de Verzekering door SARL GRITCHEN TOLEDE AND ASSOCIES verzekeringsbemiddelingsbureau bij Allianz IARD, met de vermelding dat:

  • de prijs van deze verzekering is vastgesteld op 4% van het totale verblijf van de klant (accommodatie en aanvullende diensten die in het bestand zijn inbegrepen, zoals het huren van een kinderbedje, het toevoegen van ontbijt ...);
  • Klanten die zich op deze verzekering abonneren, moeten contact opnemen met GRITCHEN AFFINITY (contactgegevens in de algemene voorwaarden van de verzekering) in geval van een calamiteit die waarschijnlijk de executie van de bijbehorende garantie met zich mee zal brengen;
  • Het bedrijf KON TIKI kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de garanties van de Verzekering, de tenuitvoerbrenging van de Verzekering, de aanname van claims gedeclareerd door klanten of hun vergoeding; 

de inhoud van de verzekering (dekking, voorwaarden, bedrag, aftrekbaar, uitsluitingen, opzet, enz.) wordt beschreven in de algemene voorwaarden voor de inschrijving op de verzekering online beschikbaar : https://gap.gritchen.fr/minurl/uwAXoSc6/

 

5.3: Annulering door Kon Tiki

In het geval KON TIKI het verblijf annuleert en geen gelijkwaardige alternatief voorstelt, dan worden alle gestorte bedragen u onmiddellijk terugbetaald. Deze annulering leidt echter niet tot de betaling van een schadevergoeding of intresten.

Op dezelfde manier worden bij een annulering door KON TIKI wegens een geval van overmacht, zoals bepaald in het artikel 1218 van het Burgerlijk Wetboek, alleen de gestorte bedragen maar geen enkele schadevergoeding terugbetaald.

 UW VERBLIJF

 ARTIKEL 1: MODALITEITEN VAN HET VERBLIJF

Onze bungalows zijn mobiele recreatieverblijven die niet toegankelijk zijn voor mensen met een beperkte mobiliteit. De reservering van een huur is strikt persoonlijk. U mag in geen enkel geval onderverhuren noch uw reservering overdragen zonder voorafgaande toestemming van het resort. Minderjarigen dienen vergezeld te zijn van hun ouders of wettelijke voogden.

 

Verhuurde accommodatie

• De verhuurde accommodatie is volledig uitgerust. Het basisbedrag geldt voor 1 tot 6 plaatsen, al naargelang het type accommodatie. De eindschoonmaak, lakens en handdoeken zijn bij de prijs van de accommodaties inbegrepen met uitzondering van speciale aanbiedingen die deze extra’s uitsluiten, en in het geval van een verblijf van een nacht, waar de eindschoonmaak extra in rekening wordt gebracht tegen de prijs van €65 TTC.

• RIVIERA VILLAGES houdt zich het recht voor de toegang tot het resort te weigeren aan groepen of gezinnen met meer mensen dan de capaciteit van de gehuurde accommodatie of het bedrag van het verblijf te verhogen.

• Mogelijkheid tot het kiezen van een specifieke bungalow met verhoging van 10% (volgens beschikbaarheid).

• Bij elke reservering is een parkeerplaats voor één auto inbegrepen. Elke extra auto, aanhanger of bezoekersauto dienen de betaalde parkeerplaats te gebruiken en gelieven zich aan te melden bij de receptie.

 

ARTIKEL 2 - AANKOMST

2.1: Overhandiging van de sleutels

De aankomstdata kunnen verschillen afhankelijk van de resorts en de periodes (raadpleeg de specifieke voorwaarden van elk resort). Op de dag van uw aankomst in Riviera Villages zijn de bungalows beschikbaar vanaf 16.00 uur. In het geval van voortijdige aankomst en afhankelijk van onze beschikbaarheden, wordt alles in het werk gesteld om de wachttijd te verkorten.

 

2.2 Waarborgsom

Bij aankomst zal uw kredietkaart worden gevraagd als garantie (200 euros) voor de accommodatie.

Deze borg zal worden teruggegeven op de dag van vertrek na volledige verificatie (INVENTARIS) van de bungalow. Het management behoudt zich het recht voor om alle of een deel van de borg te behouden in geval van niet-naleving van hygiëne en / of schade aan het gehuurde materiaal. Als het vertrek van de huurder buiten de openingstijden van de receptie valt, zal de bungalow later worden gecontroleerd en de borg vernietigd worden. Het behoud van de borg sluit geen bijkomende schadevergoeding uit indien de kosten hoger zijn dan het bedrag van de borg.

 

ARTIKEL 3: TIJDENS UW VERBLIJF

3.1: Interne regels

In RIVIERA VILLAGES wordt een intern reglement opgehangen. We vragen u het te lezen en er rekening mee te houden. Alle klanten dienen de bepalingen van het intern reglement na te leven. Elke huurder is verantwoordelijk voor de problemen en overlast die worden veroorzaakt door de personen die samen met hem verblijven of hem bezoeken.

3.2: Verlies, diefstal, schade

Het bedrijf Kon Tiki is niet verantwoordelijk in geval van verlies, diefstal of schade aan persoonlijke bezittingen in onze verblijven, zowel in de woningen als op de parkeerterreinen of gemeenschappelijke ruimten. Het bedrijf Kon Tiki wijst bijgevolg elke verantwoordelijkheid af in geval van diefstal, brand, slechte weersomstandigheden enz. of in een geval van burgerlijke aansprakelijkheid van de vakantieganger. RIVIERA VILLAGES wijst eveneens elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot geld en persoonlijke bezittingen van de huurder. We raden u aan om contact op te nemen met uw verzekeringsmaatschappij om indien nodig een uitbreiding van uw persoonlijke garanties te verkrijgen.

3.3: De ligstoelen 

De ligstoelen behorende tot de accommodaties kunnen in geen geval ‘s nachts op het strand (publiek domein) achter gelaten worden en moeten dagelijks door uw zorg worden terug gebracht naast uw accommodatie. Zo niet dan zal kon Tiki het voor u doen, voor deze dienst zal 5€ per ligstoel en per keer in rekening worden gebracht.

3.3: Huisdieren

Huisdieren zijn toegestaan tegen een vast tarief van 10 euro / dag / huisdier indien u een accommodatie huurt. Uw huisdier(en) moet(en) voortdurend onder uw toezicht staan en aan de lijn gehouden worden tijdens uw verblijf. Elke inbreuk op de hygiëne (uitwerpselzakjes zijn verkrijgbaar bij de receptie en de conciërge) of veiligheid, veroorzaakt door uw huisdier kan worden bestraft door de uitzetting van zijn eigenaars. Bij gemeentelijk besluit wordt de aanwezigheid van huisdieren op het strand getolereerd mits deze aangelijnd zijn. Het vaccinatiebewijs voor honden en katten moet actueel zijn. Toegang van honden van de eerste categorie zijn ten strengste verboden in RIVIERA VILLAGES. Honden van de tweede categorie moeten worden gemuilkorfd en aan de lijn worden gehouden door een verantwoordelijke persoon.

 

ARTIKEL 4: VERTREK

Op de in uw contract vermelde dag van vertrek moet de gehuurde accommodatie vóór 10 uur ‘s ochtends ontruimd zijn. de inventaris moet kunnen worden opgemaakt. Elk kapot of beschadigd voorwerp is te uwen laste, evenals het herstel in de oorspronkelijke staat als dit nodig wordt geacht. De borg wordt u terugbetaald op het einde van het verblijf, verminderd met de ingehouden schadevergoeding voor eventuele schade die bij het vertrek wordt vastgesteld. Het inhouden van de borg sluit geen extra schadevergoeding uit in het geval de kosten groter zijn dan het bedrag van de borg. In geval van laattijdig vertrek kan u een extra dag worden aangerekend voor de geldende prijs van een nacht. 

ANDERE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1: KLACHTEN

Er is een klachtenprocedure beschikbaar voor onze klanten waarmee ze hun eventuele ontevredenheid over het verloop van hun verblijf kunnen melden. De klant kan zijn klacht melden via de post (KON TIKI, Route de Plages, 83350 Ramatuelle, Frankrijk), of via E-mail (kontiki@riviera-villages.com) of via ons tevredenheidsonderzoek aan het einde van het verblijf.

Tijdens het verblijf staan de receptie- en de conciërgeteams 7 dagen per week van 08:00-20:00 uur tot uw beschikking. Van 20:00 – 08:00 uur kunt u rekenen op ons veiligheidsteam.

Klachten kunnen gaan over het feit dat de accommodatie niet overeenstemt met de reservering of dat de diensten niet voldoen aan de verwachtingen van de klant. De directie verbindt er zich toe elke niet-anonieme schriftelijke klacht omstandig te beantwoorden. In het geval een klant een tegenprestatie wenst voor zijn klacht, dient de klacht via aangetekende brief met ontvangstbewijs te worden gestuurd naar de beheerder van het resort in de maand die volgt op het verblijf. Hierbij mag het dossiernummer niet worden vergeten.

 

ARTIKEL 2: VERANTWOORDELIJKHEID

Overeenkomstig de bepalingen van artikel L.212-1 van de consumentenwet verbindt RIVIERA-VILLAGES zich ertoe met haar diensten de geldende voorschriften na te leven. De klant erkent uitdrukkelijk dat RIVIERA VILLAGES niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor door haar partners of derden geleverde foutieve informatie in haar brochure of op de website van RIVIERA VILLAGES met betrekking tot de parken, en met name de foto’s, de beschrijvingen, de activiteiten, de recreatie, de diensten en de openingsdata. Alle foto’s en teksten die in de brochure of op de website van RIVIERA VILLAGES worden gebruikt, zijn niet-contractueel. Ze zijn louter indicatief.

Het kan gebeuren dat bepaalde activiteiten en installaties die door de resorts worden voorgesteld en in de beschrijving in de brochure vermeld staan, worden geschrapt, met name als gevolg van weersomstandigheden of in geval van overmacht zoals bepaald door de Franse gerechtshoven.

Het bedrijf Kon Tiki is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van alle verplichtingen die voortvloeien uit het contract. Niettemin draagt het bedrijf Kon Tiki geen verantwoordelijkheid in de gevallen waarin het niet of slecht uitvoeren van het contract te wijten is aan ofwel de klant, ofwel aan het onvoorzienbare en onoverkomelijke feit van een derde bij de levering van in het contract voorziene diensten of in geval van overmacht zoals bepaald in artikel 1148 van het Burgerlijk Wetboek.

 

ARTIKEL 3: GESCHILLEN

Elke klacht over diensten die niet zouden overeenstemmen met de contractuele verplichtingen, moet voorafgaand schriftelijk en via aangetekende brief met ontvangstbewijs worden gestuurd naar de beheerder van het betreffende resort. De klant en Riviera Villages erkennen uitdrukkelijk dat hun relatie wordt geregeld naar Frans recht. In geval van geschillen, wordt de bevoegdheid overgedragen aan de gerechtshoven van de locatie van het resort.

 

ARTIKEL 4: BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

De informatie die u ons bij uw bestelling opgeeft, wordt niet aan derden overgedragen. Deze informatie wordt door RIVIERA VILLAGES als vertrouwelijk beschouwd. De informatie wordt uitsluitend gebruikt door de interne diensten van Riviera Villages voor de behandeling van uw bestelling en om de communicatie en het dienstenaanbod voor klanten van RIVIERA VILLAGES te verbeteren en verpersoonlijken in functie van uw interesses.

Overeenkomstig de informatica- en vrijhedenwet van 6 januari 1978 beschikt u over het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te wissen. Het volstaat om uw verzoek daartoe met de post te sturen naar het volgende adres met vermelding van uw familienaam, voornaam en adres: KON TIKI, Route des Plages, 83350 Ramatuelle, Frankrijk.

 

ARTIKEL 5: POLITIEFICHES

Als gevolg van het decreet 2015-1002 van 18 augustus 2015 zijn de uitbaters van kampeerterreinen, caravanstandplaatsen en andere terreinen verplicht om buitenlanders bij aankomst een individuele politiefiche te laten invullen en ondertekenen. Het model daarvan is bepaald door het gezamenlijke besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken, de minister voor immigratie en de minister voor toerisme. De persoonlijke gegevens die hierbij worden verzameld, zijn met name:

1. De familienaam en voornamen

2. De geboortedatum en -plaats

3. De nationaliteit

4. De vaste woonplaats van de buitenlander

5. Het mobiele telefoonnummer en e-mailadres van de buitenlander

6. De aankomstdatum in het etablissement en de voorziene vertrekdatum

De kinderen jonger dan 15 jaar mogen vermeld staan op de fiche van de volwassene die hen vergezelt.

 

ARTIKEL 6 – BEMIDDELING BIJ CONSUMENTENGESCHILLEN
 Overeenkomstig de bepaling van de Franse Consumentenwet aangaande de bemiddeling bij consumentengeschillen, heeft de klant het recht op gratis gebruik van de bemiddelingsservice aangeboden door KON TIKI. De derhalve voorgestelde mediator consumentenrecht is MEDICYS.
 

Deze bemiddelingsinstantie is bereikbaar via :

- de website www.medicys.fr;

- of per post: MEDICYS - Centre de médiation et règlement amiable des huissiers de justice- 73, Boulevard de Clichy, 75009 – Parijs, Frankrijk 

 

ARTIKEL 7 – GEVONDEN VOORWERPEN

- De receptie en het bewaren van gevonden voorwerpen:
 Onmiddellijk na ontvangst worden de gevonden voorwerpen geregistreerd in onze database. Ze zullen 30 dagen worden bewaard. Bederfelijke of gevaarlijke goederen worden onmiddellijk vernietigd.

- Melding van verlies:
 U kunt het verlies melden per telefoon of ter plekke bij een van onze recepties. Onze receptiemedewerkers kunnen uw vragen beantwoorden en uw melding registreren via +3(0)4 94 55 96 90 of per e-mail: kontiki@riviera-villages.com.

- De gevonden voorwerpen:
 Als uw voorwerp gevonden is, kunt u het binnen 30 dagen ophalen bij de receptie op vertoon van een identiteitsbewijs of het laten opsturen naar uw huisadres. In het laatste geval wordt een tarief van 30 euro berekend om de kosten van deze service en de verzending te dekken.

- Niet teruggeven gevonden voorwerpen
: Bij het uitblijven van teruggave aan de eigenaar, wordt het voorwerp na het verstrijken van de termijn van een maand geschonken aan een weldadigheidsorganisatie ofwel vernietigd.

 

ARTIKEL 8 – DE MAATREGELEN TEN OPZICHTE VAN HET RECHT OP TERUGTREKKING ZIJN NIET VAN TOEPASSING.

Dit volgens de toepassing van artikel L221-28 12° van de consumentenwet die voorschrijft :

«  het recht van terugtrekking kan niet uitgeoefend worden voor overeekomsten :

12° van diensten van accomodaties, andere dan van een residentiële woning, voor diensten van goederen vervoer , van autoverhuur, van restauratie of recreatieve activiteiten die verstrekt dienen te worden voor een bepaalde datum of periode » 

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR ONLINE RESERVERINGEN

 

ARTIKEL 1: TECHNISCHE VERDUIDELIJKING BETREFFENDE

DE PROCEDURE VOOR ONLINE RESERVERINGEN

Zoals eerder vermeld, beschikt de klant over de mogelijkheid om zijn verblijf online te reserveren op de website www.riviera-villages.com en tiki-hutte.com.

Ondanks de toepassing van rechtswege van de voorgaande clausules van de onderhavige algemene voorwaarden bij elke reservering ongeacht de vorm, worden hier de technische modaliteiten van de online reservering verduidelijkt. De klant kiest zijn reservering op het internet in functie van de beschikbaarheid en het toepasselijke tarief. De klant kan eveneens bepaalde optionele diensten kiezen. Deze online reservering loopt via diverse stappen zodat de klant kan nagaan of het gekozen verblijf aan zijn wensen voldoet en hij op zijn reservering kan terugkomen vóór hij ze definitief bevestigt. De reservering van het verblijf bij Kon Tiki wordt pas geldig geregistreerd op de site wanneer de klant duidelijk is geïdentificeerd via zijn login of hij een gebruikersaccount aanmaakt.

Via de definitieve bevestiging van de reservering kan de klant controleren of deze volledig voldoet en gaat hij akkoord met de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden voordat hij overgaat tot de beveiligde betaling van het gevraagde voorschot van 50%.

Op het einde van deze stappen bevestigt Kon Tiki de geregistreerde reservering via e-mail, waarin ook de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden nog eens worden vermeld. De reservering wordt als definitief beschouwd zodra de klant de e-mail van Kon Tiki met de bevestiging van de reservering heeft ontvangen. Deze bevestiging geldt als datum van het aangaan van het verkoopcontract en als datum van het aanvaarden van de onderhavige algemene voorwaarden.

 

ARTIKEL 2: - ONLINE BETALING EN BEVEILIGING VAN DE TRANSACTIE

We herinneren eraan:

- dat een eerste factuur ter waarde van 50% van het bedrag van uw reservering moet worden betaald bij de online reservering van uw verblijf,

- dat het saldo van uw verblijf automatisch op dezelfde bankkaart in rekening wordt gebracht en dit 30 dagen vóór uw aankomst. De betaling gebeurt online via een bankkaart (uitsluitend Amex, Visa en MasterCard) en via beveiligde betaling via Pay Box. Alle nodige middelen worden aangewend om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de via het internet overgedragen gegevens te verzekeren.

Om die reden maakt de website gebruik van de beveiligde betalingsmodule SSL (Secure Socket Layer) zodat de overgedragen gegevens met software worden gecodeerd en geen enkele andere partij er kennis kan van nemen.

 

RESERVERINGSVOORWAARDEN RIVIERA VILLAGES - Toison d'Or

Via Internet : Reservieren Sie 24 Stunden täglich auf

 www.riviera-villages.com mit gesichertem Zahlungsprotokoll. Zahlung über Kreditkarte (nur Visa, MasterCard, Amex). Eine erste Anzahlung von 50% des Aufenthaltsbetrags ist bei Buchung fällig. Der Restbetrag wird 30 Tage vor Ankunft automatisch von derselben Karte abgebucht, mit der die Anzahlung geleistet wurde.

Per Telefon : +33(0)4 94 79 83 54 oder +49 (0)6431 211 176 (Büro Deutschland)

 Die Urlaubsberaterinnen helfen Ihnen gerne, Ihr optimales Urlaubsdomizil zu finden – ganz nach Ihrem Geschmack und persönlichem Budget. Sie nehmen Ihren Buchungswunsch als Option auf. Diese können Sie innerhalb von 3 Tagen bestätigen (bis max. 7 Tagen, je nach Kurzfristigkeit der Buchung).

 

Im spezifischen Fall einer telefonischen Reservierung, wenn Ihnen eine Option eingetragen wurde, muss diese innerhalb der folgenden Frist bestätigt werden:

- innerhalb von 72 Stunden für eine Option über einen Aufenthalt, bis zu dessen Anreisetag es weniger als 20 Tage sind (ab Tag der tel. Reservierung).

- 7 Tage für eine Option über einen Aufenthalt, bis zu dessen Anreisetag es 20 Tage oder mehr sind (ab Tag der tel. Reservierung).

- Nach Ablauf dieser Fristen ohne Zahlungseingang:

 Die Option wird automatisch annulliert, und eine neue Option wird unabhängig davon auf Basis einer neuen Preis- und Angebotsanfrage erstellt (nach Verfügbarkeit und dem dann jeweils gültigen Preis).

 In allen Fällen gilt : Sobald Sie Ihre Reservierung getätigt haben, fällt die Anzahlung an. Wenn wir Ihre Anzahlung von 50% erhalten haben, senden wir Ihnen eine Buchungsbestätigung zu. Der Restbetrag Ihres Reisepreises ist 30 Tage vor Ihrer Ankunft fällig. Die Kurtaxe ist zusatzlich zu zahlen (Kurtaxe 2016 : 0,66 Euro pro Tag und pro Person ab 18 Jahre, in Ramatuelle).

 

WIE ZAHLE ICH

 

 Sie können mit Kreditkarte (Visa, Mastercard und Amex) sowie per Überweisung zahlen: BANKÜBERWEISUNG:

• Bank: Société Marseillaise de Crédit

 Quai Gabriel Péri, 83990 Saint Tropez

 • IBAN : FR76 3007 7049 7410 0236 0020 077

 • BIC: SMCTFR2A

 • Kontoinhaber: ICC LA TOISON D’OR

 

 Bei Überweisung bitte unbedingt Ihre Buchungsnummer und Ihren Namen angeben !

 

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

RIVIERA VILLAGES

 

***INDIVIDUELLE AUFENTHALTE RIVIERA VILLAGES***

 

LA TOISON D’OR Plage de Pampelonne – 842 Chemin des Tamaris  83350 RAMATUELLE – France

Tél +33(0)4 94 79 83 54  - Fax +33(0)4 94 79 85 70 www.de.riviera-villages.com - toison@riviera-villages.com

Camping **** - 496 Stellplätze - SIRET n° 316 253 723 00019 / APE 5530Z. Unternehmensform: Kapitalgesellschaft in vereinfachter Form. Kapital : 76 224,51 euros. Sitz der Gesellschaft: Plage de Pampelonne –842 Chemin  des Tamaris  83350 RAMATUELLE - Handelsregister Fréjus Nr: 316 253 723 - USt-IDNr. : FR 10 316 253 723 00019

 

Bevor Sie die Einrichtungen und Angebote von RIVIERA VILLAGES nutzen, bitten wir Sie, aufmerksam die folgenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen zu lesen.Diese Allgemeine Geschäftsbedingungen sind gültig für den Reservierungszeitraum vom 5.12.2017 bis 7 Oktober 2018 und für Aufenthalte zwischen dem 30. April 2018 und dem 7. Oktober 2018. Diese Bedingungen regeln den Verkauf unserer Aufenthalte und treten mit Eingang der Anzahlung in Kraft. Mit der Buchung eines Aufenthalts bei uns stimmen Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen vollständig zu. Die vorliegenden Bedingungen können von den Riviera Villages jederzeit verändert oder ergänzt werden. In einem solchen Fall ist die neue Version automatisch für alle neuen Kunden gültig und wird über unsere Internetseite  www.riviera-villages.com bekanntgegeben. Die buchende Person erklärt, darüber informiert zu sein, dass seine Zustimmung zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen keiner handschriftlichen oder elektronischen Unterschrift bedarf.

 

 

VORBEMERKUNG

Die Bedingungen der Ausübung von Aktivitäten zur Organisation und zum Verkauf von Reisen oder Aufenthalten werden näher bestimmt durch das frz. Tourismusgesetzbuch (Code du Tourisme), genauer durch den Artikel L. 211-1, im Folgenden Code genannt. Gegenstand der vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist die Festlegung der jeweiligen Rechte und Verpflichtungen beim Verkauf von individuellen Aufenthalten zwischen der Gesellschaft ICC TOISON D‘OR und ihren Kunden. Die Tatsache, dass die Gesellschaft ICC TOISON D‘OR sich nicht eine oder mehrere Bestimmungen der Allgemeinen Verkaufsbedingungen zunutze macht, darf nicht als Verzicht darauf ausgelegt werden. Jede Reservierung impliziert die uneingeschränkte Anwendung und die vorbehaltlose und uneingeschränkte Anerkennung durch den Gast der Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die vor jeglichen anderen Dokumenten Vorrang haben. Außer bei schriftlicher, vorheriger anderslautender Absprache mit ICC TOISON D‘OR gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für jeden Gast. Alle anderen Dokumente als die Allgemeinen Geschäftsbedingungen wie Kataloge, Prospekte, Anzeigen, Notizen, haben nur informativen und hinweisenden Wert.

 

LEISTUNGEN, RESERVIERUNG, PREISE

 

1 - RESERVIERUNG UND BEZAHLUNG DER AUFENTHALTE

• Die Leistungsbausteine, die wir im anlässlich unserer Reisen und Aufenthalte zur Verfügung stellen, sind auf unserer Website www.riviera-villages.com aufgeführt.  Ab 5. Dezember 2017 können Sie die gültigen Preise auf unserer Website oder in einem persönlichen Gespräch bei unserem Rezeptionsteam erfahren: +33(0)4 94 79 83 54.

Der Kunde verfügt über den online Katalog, die Papierbroschüre oder lässt sich die Einrichtungen durch unsere Reservierungsmitarbeiter vor Ort, am Telefon oder auf elektronischem Weg erklären. Er legt die Leistungen seiner Wahl am Tag der Reservierung selbst fest.

Der Gast erkennt an, dass er über den Leistungsinhalt, das Urlaubsziel und die Reservierungsmodalitäten sowie über alle Eigenschaften der Urlaubsaufenthalte und Unterkünfte unterrichtet ist. Er erkennt an, dass er alle notwendigen Informationen angefordert und erhalten hat, um eine Reservierung in Sachkenntnis auszuführen. Der Kunde ist verantwortlich für seine Reservierungsentscheidung und dafür, dass die reservierte Unterkunft seinen Bedürfnissen entspricht. RIVIERA VILLAGES ist hierfür keinesfalls verantwortlich. Die Reservierung gilt nach Ausführung des Reservierungsvorgangs als vom Gast akzeptiert. Der Reservierungsvorgang gilt als ausgeführt, wenn die Anzahlung in Höhe von 50 % von Riviera Villages einkassiert wurde.

• Die Reservierung wird erst nach Zustimmung durch das Feriendorf, nach Erhalt der Anzahlung und Akzeptierung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen bei Online-Buchungen wirksam.

• RIVIERA VILLAGES ist frei, anzunehmen oder abzulehnen, je nach Verfügbarkeit und allgemeinen Erwägungen, aufgrund von anderen natürlichen Umständen und höherer Gewalt, die die Ausführung des Aufenthaltes behindern oder gefährden. Riviera Villages bietet traditionelle Familienferien an, die Unterkünfte sind speziell für diesen Zweck konzipiert.

RIVIERA VILLAGES behält sich das Recht vor, Reservierungen abzulehnen, die diesem Prinzip widersprechen oder darauf abzielen, es zu umgehen.

• Unter Vorbehalt der Verfügbarkeit der gewünschten Daten und Unterkunftsarten können Sie Ihren Aufenthalt den auf Seite 1 ausgeführten Modalitäten entsprechend reservieren.

• Ihre Buchungsanfrage muss mit einer Anzahlung von 50 % des Aufenthaltspreises inkl. MwSt. spätestens 72 Stunden nach der Reservierung bei uns eingehen. Ihre Reservierung ist erst definitiv, wenn Ihre Anzahlung als eingegangen verbucht wurde. Der Restbetrag muss spätestens 30 Tage vor Anreise beglichen werden. Es gilt daher:

 

*** Für Reservierungen, die mehr als 30 Tage vor Anreisetag ausgeführt werden: Eine Anzahlung von 50 % des Preises für die gebuchten Leistungen muss bei der Buchung an das Feriendorf gezahlt werden. Der Restbetrag muss mindestens 30 Tage vor Aufenthaltsbeginn im Feriendorf eingehen.

*** Für Reservierungen, die weniger als 30 Tage vor Aufenthaltsbeginn ausgeführt werden: Der Gesamtbetrag muss bei der Buchung an das Feriendorf gezahlt werden.

ACHTUNG: Wenn wir Ihre Anzahlung bzw. Zahlung nach Ablauf dieser Fristen nicht erhalten haben, wird Ihre Reservierung als ungültig betrachtet, und wir werden die entsprechenden Leistungen wieder zum Verkauf freigeben. Darüber hinaus kommen die Stornierungsbedingungen zur Geltung. Nach Erhalt der Anzahlung senden wir Ihnen eine Buchungsbestätigung zu, die den noch offenen Restbetrag ausweist. Bei jeder Zahlung muss die Buchungsnummer angegeben werden, die auf der Buchungsbestätigung vermerkt ist. Personen, die im Feriendorf erscheinen, ohne vorher ihren Aufenthalt vollständig bezahlt zu haben, werden abgewiesen. Wenn Sie Ihren Aufenthalt weniger als dreißig Tage vor Ihrem Anreisedatum buchen, wird sofort der gesamte Aufenthaltspreis fällig. Je nachdem wann Sie buchen und wie die Buchung bei uns eintrifft, kann es sein, dass die Umstände uns nicht mehr erlauben, Ihnen noch eine Bestätigung zuzusenden. In diesem Fall gelten alle in den vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführten oder mündlich mitgeteilten Bestimmungen als von Ihnen vollständig und vorbehaltlos angenommen. Für Aufenthalte in unseren Mietunterkünften darf aus Sicherheitsgründen die Anzahl der Personen, die den Aufenthalt antritt, die im Vertrag ausgewiesene Personenanzahl für diesen Unterkunftstyp keinesfalls überschreiten. Im Fall einer Überbelegung (also bei Belegung, die über die ausgewiesene Maximalbelegung hinausgeht) können Aufpreise festgelegt werden, die je nach Feriendorf und Buchungszeitraum variabel sind. Die Preise dafür werden zum Zeitpunkt der Buchung bekanntgegeben.

ACHTUNG: Ein verkürzter, unterbrochener oder unpünktlich angetretener Aufenthalt (zu späte Anreise, verfrühte Abreise) oder ein nicht genutztes Angebot berechtigen in keiner Weise zu einer Erstattung.

 

2 - ZAHLUNGSARTEN FÜR IHREN AUFENTHALT

Sie können Ihren Aufenthalt per Kreditkarte (Amex, Visa, Mastercard) oder Banküberweisung bezahlen. BANKVERBINDUNG :

IBAN: Bank: SMC Quai Gabriel Péri, 83990 Saint Tropez

 IBAN : FR76 3007 7049 7410 0236 0020 077, Code BIC: SMCTFR2A Kontoinhaber: ICC SA ICC TOISON

Bei Überweisung bitte unbedingt Ihre Buchungsnummer und Ihren Namen angeben.

Bei Stornierung wird die Rückzahlung gegebenenfalls über Kreditkarte oder Banküberweisung vorgenommen.

 

 

3 - PREISE

3.1: Preise und Kurtaxe

• Unsere Preise für alle Aufenthalte, Unterkünfte und sonstigen Dienstleistungen sind auf unserer Website einzusehen. Die Preise gelten nach Kategorie und Unterkunftsart und sind in Euro ausgewiesen. RIVIERA VILLAGES kann nicht für Währungsschwankungen verantwortlich gemacht werden.

• Die angegebenen Preise gelten für die Saison 2018. Sie beziehen sich auf eine Nacht und sind in Euro ausgewiesen.

• Die Kurtaxe wird zusätzlich auf den geltenden Aufenthaltspreis erhoben, es sind 0,66 € / pro Tag / pro Person ab 18 Jahre.

• Unsere Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer. Preisänderungen bei einer eventuell anfallenden Erhöhung der Mehrwertsteuerer, der unsere Aufenthalte unterliegen, sind vorbehalten.

• Die Preise sind dynamisch und ändern sich im Laufe der Saison. Der Gast erhält so den am Buchungstag günstigsten Preis.

• Unter Berücksichtigung dessen und der aktiven Rolle des Gastes bei der Festlegung des anwendbaren Preises für seinen Aufenthalt, der auch vom Buchungszeitpunkt abhängig ist, kann die Gesellschaft ICC TOISON D‘OR in keiner Weise für Preisunterschiede bei Aufenthalten in derselben Periode verantwortlich gemacht werden.

3.2: Sonderangebote und Preisermäßigungen

Wenn Sie Anspruch auf eine Preisermäßigung aufgrund eines Sonderangebotes haben, müssen Sie diesen bei der Reservierung geltend machen. Die Sonderangebote obliegen bestimmten Bedingungen, insbesondere der Verfügbarkeit. Die Preisermäßigungen und Sonderangebote sind nicht miteinander kombinierbar. Nach Ausstellung der Buchungsbestätigung oder der Rechnung kann der Gast keine Preisreduktion mehr in Anspruch nehmen.

 

4 - ÄNDERUNG DER RESERVIERUNG

4.1: Änderung Ihrer Reservierung

Sie können Änderungen an Ihrer Reservation in einem der RIVIERA VILLAGES ohne Gebühren bis zu 30 Tage vor Anreise durchführen lassen. Bitte unterrichten Sie uns über Ihre Änderungswünsche schriftlich, per E-Mail oder Fax, und bestätigen Sie diese per Einschreiben mit Rückschein. Änderungswünsche können nur in den Grenzen der Verfügbarkeit berücksichtigt werden. Für die Feststellung der Fristen und deren Einhaltung ist das Datum des Poststempels des Rückscheins relevant.

ACHTUNG: Wenn uns Buchungsänderungen und geänderte  Ankunftsdaten nicht ausdrücklich mitgeteilt werden, wird die Unterkunft 24 Stunden nach dem auf Ihrem Vertrag verzeichneten Anreisedatum wieder zum Verkauf freigegeben, und Sie verlieren Ihre Buchung und alle bereits gezahlten Beträge.

4.2: Änderungen der Buchung durch die Gesellschaft ICC TOISON D‘OR Wenn vor der Abfahrt feststeht, dass wichtige Bestandteile der Aufenthaltes wegen eines unvorhersehbaren und unüberbrückbaren Umstandes, ausgelöst durch einen  der vertraglich festgelegten Leistungen fremden Dritten oder im Falle von Höherer Gewalt nicht gewährleistet werden können, informieren wir Sie so schnell wie möglich. Sie haben dann die Wahl, auf den Aufenthalt zu verzichten oder die geänderten Angebote anzunehmen, die wir Ihnen unterbreiten. Sie müssen uns dann innerhalb von 72 Stunden über Ihre Entscheidung in Kenntnis setzen (der Verzicht auf den Aufenthalt führt zu einer sofortigen Rückzahlung aller geleisteten Zahlungen, die Annahme des geänderten Angebots zur Erstattung des ggf. zu viel gezahlten Betrags). Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass in diesem Fall keine Zahlungen über den Aufenthaltspreis hinaus erfolgen, also keine Erstattung von evtl. Zinsen, Schäden oder Ausfällen.

 

5 - STORNIERUNG DER BUCHUNG

5.1: Stornierung durch den Gast

Im Falle einer Stornierung bitten wir Sie, uns dies schnellstmöglich schriftlich, per E-Mail oder Fax, mitzuteilen und dann die Stornierung per Einschreiben mit Rückschein zu bestätigen. Jede Stornierungsanfrage muss durch ein Attest belegt werden und per Einschreiben mit Rückschein an die Gesellschaft ICC TOISON D‘OR geschickt werden. Für die Feststellung der Fristen und deren Einhaltung ist das Datum des Poststempels des Rückscheins relevant.

5.1.1: Rückzahlung ohne Stornierungsgebühren

Wir garantieren Ihnen die Rückzahlung der gesamten bisher geleisteten Zahlung abzüglich einer Bearbeitungsgebühr von 15€, ohne Stornierungsgegühren, bis zum Vortag Ihrer geplanten Ankunft, wenn die Stornierung nachgewiesenermaßen aus einem der folgenden schwerwiegenden Gründe erfolgt:

*** Krankheit, Unfall, Todesfall der reservierenden Person, ihres Ehegatten, ihrer Eltern oder Kinder.

*** Arbeitsplatzverlust der reservierenden Person oder ihres Ehegatten.

5.1.2: Rückzahlung mit Stornierungsgebühren

Wenn die Stornierung aus einem nicht oben aufgeführten Grund erfolgt, spätestens 30 Tage vor dem vereinbarten Ankunftstag, werden 50 Euro Stornierungsgebühren fällig und von den rückzuzahlenden (An)Zahlungen abgezogen.

5.1.3: Stornierung ohne Rückzahlung

Wenn die Stornierung aus einem nicht oben genannten Grund und weniger als 30 Tage vor dem vereinbarten Ankunftstermin erfolgt, besteht kein Anspruch auf Erstattung.

5.2: Stornierung durch Riviera Villages

Im Falle einer Stornierung durch Riviera Villages, wenn kein äquivalentes Ersatzangebot gemacht werden kann, wird der Aufenthaltspreis umgehend komplett erstattet. Die Stornierung gibt kein Anrecht auf Entschädigung.Riviera Villages kann vom Gast nicht verantwortlich gemacht werden, falls wegen höherer Gewalt die angekündigten Leistungen nicht erbracht werden können. (Höhere Gewalt gemäß Artikel 1148 des französischen Zivilgesetzbuchs).

 

IHR AUFENTHALT

 

1: AUFENTHALTSMODALITÄTEN

Wir weisen darauf hin, dass unsere Urlaubsunterkünfte mobile Freizeitresidenzen sind, die nicht für Menschen mit eingeschränkter Mobilität geeignet sind. Wir verfügen jedoch über gewisse, spezielle Einrichtungen, die für Menschen mit eingeschränkter Mobilität vorgesehen sind. Bitte fragen Sie an der Rezeption nach. Die Reservierung einer Unterkunft erfolgt ausschließlich persönlich, auf eigenen Namen. Sie können keinesfalls untervermieten oder Ihre Reservierung ohne die vorherige Einverständniserklärung des Feriendorfes an andere weitergeben. Minderjährige müssen durch ihre Eltern oder einen gesetzlichen Vertreter begleitet werden.

 

1.1: Vermietung Urlaubsunterkunft

• Die Mietunterkünfte sind ausgestattet. Die Basis- Unterkunftspreise beziehen sich auf 1 bis 6 Schlafplätze je nach Unterkunft.

• Riviera Villages behält sich das Recht vor, Familien oder Gruppen, die die Höchstbelegzahl der gemieteten Unterkunft übersteigen, den Zugang zum Feriendorf zu verweigern oder einen Zuschlag zu verlangen.

• Sie haben die Möglichkeit, eine spezielle Chaletnummer gegen 10 % Aufpreis fest zu buchen (sofern verfügbar).

• Bei einem Unterkunftswechel (je nach Verfügbarkeit) bei Ankunft oder während des Aufenthalts auf Wunsch des Kunden, wird der Tagespreis der neu-gewählten Unterkunft plus Aufpreis von 10%  berechnet.

 

2 - ANKUNFT

2.1: Aushändigung der Schlüssel

Je nach Feriendorf und Reisezeit können die Ankunftstage variieren (abhänging von den jeweiligen Bedingungen des einzelnen Feriendorfes). Am vereinbarten Ankunftstag im Riviera Village sind die Unterkünfte ab 16 Uhr beziehbar. Wenn Sie früher ankommen und Ihre Unterkunft schon frei und beziehbar ist, bemühen wir uns, Ihre Wartezeit so kurz wie möglich zu halten.

2.2: Kaution

Bei der Ankunft wird vom Mieter die Hinterlegung einer Kaution von 200 € erbeten (per Kreditkarte oder in bar). Diese Kaution wird dem Gast am Abfahrtstag nach vollständiger und mängelfreier Prüfung der Unterkunft und des Inventars zurückerstattet. Die Direktion behält sich das Recht vor, die Kaution teilweise oder vollständig einzubehalten, wenn gemietete Gegenstände fehlen, beschädigt oder verschmutzt wurden. Wenn die Abfahrt außerhalb der Rezeptions- Öffnungszeiten erfolgt, wird die Unterkunft später geprüft und die Kaution ggf. per Post nachgeschickt. Die Einbehaltung der Kaution schließt nicht aus, dass bei Kosten, die über den Kautionsbetrag hinausgehen, weitere Entschädigungenkosten eingefordert werden.

 

3 - WÄHREND IHRES AUFENTHALTES

3.1: Hausordnung

Die Hausordnung ist im Feriendorf RIVIERA VILLAGES ausgehängt. Wir bitten Sie, sie gut durchzulesen und zu respektieren. Alle Gäste müssen sich an die Hausordnung halten. Jeder Mieter ist für Unruhe oder Beschädigungen verantwortlich, die von ihm, seinen mitreisenden Personen oder seinen Besuchern verursacht wurden.

3.2: Verlust, Diebstahl und Sachbeschädigung

Die Gesellschaft ICC TOISON D‘OR trägt keinerlei Verantwortung für Schäden in Folge von Verlust, Diebstahl oder Sachbeschädigung an persönlichen Gegenständen in unseren Feriendörfern, in den Unterkünften, Parkplätzen oder Gemeinschaftseinrichtungen. Die Gesellschaft ICC TOISON D‘OR trägt daher keinerlei Verantwortung für Schäden aufgrund von Diebstahl, Feuer, Unwetter etc. sowie im Falle zivilrechtlicher Haftung durch den Gast. RIVIERA VILLAGES verweigert ebenfalls jegliche Haftung für persönliche und Wertgegenstände des Mieters. An der Rezeption kann ein Safe gemietet werden. (Mietpreis 2017: 15 €/Woche + Kaution von 15 € ). Wir empfehlen, vor einem Aufenthalt bei uns bei Ihrer Versicherungsgesellschaft zu erfragen, inwieweit diese Risiken abgedeckt sind.

3.3: Haustiere

Haustiere der Mieter werden gegen Zahlung einer Tagespauschale von 10 € akzeptiert. Sie müssen während des Aufenthaltes jederzeit unter Aussicht ihres Eigentümers und an der Leine gehalten werden. Jeglicher Verstoß gegen die Sicherheits- und Hygienebedingungen (Reinigungskit an der Rezeption kostenlos erhältlich) kann zur Ausweisung des Tierhalters führen.

Haustiere sind laut einer öffentlichen Verordnung am Strand verboten. Das Impfbuch der Haustiere muss immer auf dem neuesten, vorgeschriebenen Stand sein. Tieren der ersten Kategorie ist der Zugang in öffentliche Verkehrsmittel, in staatlichen Institutionen (mit Ausnahme der öffentlichen Straßen und allgemein öffentlichen Einrichtungen) strikt untersagt. Hunde der zweiten Kategorie müssen einen Maulkorb tragen und von einer volljährigen Person an der Leine gehalten werden.

 

4 - ABREISE

Am Tag der im Vertrag festgelegten Abreise muss die Unterkunft spätestens um 10 Uhr geräumt sein. Ein Late Check-out zum Preis von € 30,- ist nur am Vortag der Abfahrt buchbar, sofern verfügbar. Bei einem am Vortag der Abfahrt an der Rezeption bezahlten und von Toison d'Or bestätigten Late Check-out können Sie bis max. 12 Uhr des Abreisetages in der Unterkunft bleiben.  Die Unterkunft muss in perfektem Zustand (Sauberkeit und Inventar-Vollständigkeit) übergeben werden. Alle beschädigten oder fehlenden Objekte müssen von Ihnen ersetzt werden. Auch muss der ursprüngliche Zustand der Unterkunft und des Ortes von Ihnen wiederhergestellt werden. Die Kaution wird Ihnen am Ende des Aufenthaltes abzüglich ggf. für angefallene Schäden einbehaltener Beträge zurückerstattet. Die Einbehaltung der Kaution schließt nicht aus, dass bei Kosten, die über den Kautionsbetrag hinausgehen, weitere Entschädigungen eingefordert werden. Bei verspäteter Abfahrt kann Ihnen ein zusätzlicher Tag zum jeweils gültigen Preis in Rechnung gestellt werden.

 

Weitere Bedingungen

 

1 - REKLAMATIONEN

Unsere Gäste verfügen über die Möglichkeit, ihre Reklamationen über eventuelle Unzufriedenheiten während ihres Aufenthaltes mitzuteilen.  Reklamationen können auf dem Postweg an La Toison d‘Or, 842 Chemin des Tamaris, 83350 Ramatuelle, per E-Mail an toison@riviera-villages.com oder über das Formular unserer Kundenzufriedenheitsumfragen am Ende des Aufenthaltes gemacht werden. Während des Aufenthaltes sind unsere Rezeptions- und Conciergerie-Teams zwischen 8.00 und 20.00 Uhr erreichbar, um Ihre Reklamationen entgegenzunehmen. Reklamationen können sich auf die Unterkunft (Übereinstimmung mit der gebuchten Unterkunft) oder die Übereinstimmung der Dienstleistungen mit den Erwartungen des Gastes beziehen. Die Direktion verpflichtet sich, auf alle schriftlichen Reklamationen, die nicht anonym erfolgen, den Umständen entsprechend zu antworten. Im Fall, dass der Gast eine Entschädigung verlangt, muss die Reklamation spätestens im Monat, der dem Aufenthalt folgt, per Einschreiben mit Rückschein ohne Ihre Buchungsnummer zu vergessen,  an den Betreiber des Feriendorfes geschickt werden.

 

2 - VERANTWORTUNG

Entsprechend den Richtlinien des Artikels L212-1 des Verbrauchergesetzes verpflichtet sich RIVIERA-VILLAGES zur Konformität seiner Einrichtungen und Dienstleistungen mit den gültigen Vorschriften. Der Gast erkennt ausdrücklich an, dass RIVIERA VILLAGES nicht verantwortlich gemacht werden kann für irreführende Werbung seitens seiner Partner, oder durch falsche Informationen, die in der Broschüre oder auf der Homepage von RIVIERA VILLAGES aufgeführt sind, ebenso wenig für Präsentationsfotos oder aufgeführte Qualifikationen, Aktivitäten, Freizeitgestaltungen, Serviceleistungen oder Funktionsdaten. Alle eingesetzten Fotos und benutzten Texte in der Broschüre oder auf der Internetseite von RIVIERA VILLAGES sind unverbindlich. Sie haben nur hinweisenden Charakter. Es kann sein, dass gewisse Aktivitäten und in der Broschüre angebotene Leistungen abgesagt werden müssen, zum Beispiel aus klimatischen Gründen oder wegen höherer Gewalt wie von den französischen Gerichtsbarkeiten definiert. Die Gesellschaft La Société ICC TOISON D‘OR ist für die ordentliche Ausführung aller Verpflichtungen, die aus dem Vertrag erwachsen, verantwortlich. Sollte die Ausführung des Vertrages durch den Gast oder durch unvorhersehbare oder unüberwindbare Dinge eines fremden Dritten oder durch höhere Gewalt gemäß Artikel 1148 des französischen Zivilgesetzbuchs verhindert oder beeinträchtigt werden, wird das Unternehmen ICC TOISON D‘OR  jedoch von seiner Verantwortung befreit.

 

3 - STREITIGKEITEN

Jegliche Reklamation bezüglich der Nicht-Konformität der Leistungen, die Bestandteil des Vertrags sind, muss schriftlich per Einschreiben mit Rückschein beim Leiter des betreffenden Feriendorfes angezeigt werden. Der Kunde und Riviera Villages stimmen ausdrücklich überein, dass die Geschäftsbeziehung auf Grundlage des französischen Rechts geschlossen wurde. Für Streitigkeiten ist die örtliche Gerichtsbarkeit zuständig.

 

4 - SCHUTZ DER PERSÖNLICHEN DATEN 

Die Informationen, die Sie uns zum Zwecke Ihrer Buchung übermitteln, werden nicht an Dritte weitergegeben. Diese Informationen werden von RIVIERA VILLAGES als vertraulich erachtet. Sie werden ausschließlich vom Riviera Villages für die Bearbeitung Ihrer Anfrage und für die Verbesserung der Kundenkommunikation und des Serviceangebots für unsere Gäste benutzt . Gemäß den Bestimmungen des französischen Datenschutzgesetzes vom 6. Januar 1978 haben Sie ein Recht auf Einsichtnahme, Berichtigung sowie ein Einspruchsrecht der Sie betreffenden persönlichen Daten. Bitte senden Sie uns Ihren diesbezüglichen Antrag unter Angabe von Namen, Vornamen und Adresse per Post an die folgende Adresse: La Toison d‘Or: 842, Chemin des Tamaris • 83350 Ramatuelle - Frankreich

 

5 - SPEZIELLE BEDINGUNGEN TOISON D’OR

Das Riviera Village TOISON D’OR ist vom 30 April bis 7 Oktober 2018 geöffnet.

 

Unterkünfte « Kasai » by Toison d’Or :

Das Ausleihen der Wäsche (Bettwäsche und Handtücher in der Unterkunft hinterlegt) sowie auch die Endreinigung ist im Preis inklusive.

 

Der Pass Kasai Gold

- Zusammen mit Ihrer Option buchbar: « PASS KASAI GOLD »*: Wenn Sie einen Aufpreis von 10% des Gesamtaufenthaltspreises zahlen, können Sie die Nummer Ihrer Unterkunft aussuchen

*Diese Option unterliegt den Konditionen der Aufenthaltsdauer

 

-Stornierung mit Rückerstattung:

Im Falle einer Stornierung – egal aus welchem Grund – erfolgt die eventuelle Rückzahlung frühestens 30 Tage nach der Stornierung

 

-Parkplatz

Jede gebuchte Unterkunft hat einen Parkplatz innerhalb des Feriendorfes für ein einzelnes Fahrzeug.

 

- In der Conciergerie:

 Kostenpflichtige WiFi-Karten

 

- In der Wäscherei auf Toison d’or:

 Gemachte Betten bei Ankunft, Vermietung Bettwäsche und Handtücher (Preise der Wäscherei sind im Internet nachzulesen: www.riviera-villages.com, Reservierung unter frenchrivierawash@laposte.net )

 

- Bei Service Azur:

Vermietung von Babybetten, Liegen, Kaffeemaschinen: Senseo oder Nespresso, elektrischer Grill, Strandliegen etc. (Preise im Internet unter www.riviera-villages.com und Reservierungen per Telefon 0033 (0) 607474575 oder eMail loiodice.eric@neuf.fr)

.

 

6 - POLIZEILICHER MELDEZETTEL

Gemäß Erlass 2015-1002 vom 18. August 2015 sind die Betreiber von Camping- und Wohnmobilstellplätzen und anderen erschlossenen Grundstücken verpflichtet, Ausländer bei der Ankunft einen individuellen polizeilichen Meldezettel nach einer vom Innenminister, von dem für Einwanderungsfragen zuständigen Minister und vom für den Tourismus verantwortlichen Minister gemeinsam festgelegten Vorlage ausfüllen und unterschreiben zu lassen. Die hierin erfassten Daten sind insbesondere:

« 1. Name und Vornamen

« 2. Geburtstag und Geburtsort

« 3. Nationalität

« 4. Gewöhnlicher Wohnsitz

« 5. Mobilnummer und E-Mail-Adresse

« 6. Ankunftsdatum im Feriendorf und geplantes Abreisedatum

« Kinder unter 15 Jahren können auf dem Meldezettel des begleitenden Erwachsenen vermerkt werden.

 

7 – MEDIATON BEI KONSUMENTENSTREITIGKEITEN

 Entsprechend dem Verbraucherschutz-Kodex. « Mediationsprozess bei Verbraucherstreitigkeiten» hat der Gast das Recht, einen kostenlosen MediationsService in Anspruch zu nehmen, der von Toison d’Or  vorgeschlagen wird. Der vorgeschlagene Mediator «Verbraucherschutz» ist MEDICYS. Diese Mediationseinrichtung kann auf folgende Arten erreicht werden: - elektronisch über www.medicys.fr ; - postalisch: MEDICYS - Centre de médiation et règlement amiable des huissiers de justice- 73, Boulevard de Clichy, 75009 - Paris »

 

 8 – FUNDSACHEN

- Annahme und Lagerung von Fundsachen:

Sobald wir Fundstücke an uns nehmen, geben wir sie in unsere Datenbank ein. Die Gegenstände werden 30 Tage aufgehoben. Verderbliche oder gefährliche Gegenstände werden sofort vernichtet.

 - Verlusterklärung:

Sie können die Verlusterklärung folgendermaßen einreichen: per Telefon oder direkt an einer unserer Rezeptionen. Unsere Empfangsmitarbeiterinnen können all Ihre Fragen beantworten und Ihre Verlustmeldung aufnehmen unter 0033-(0)4 94 79 83 54  oder per eMail : toison@riviera-villages.com

 - Wiedergefundene Gegenstände:

Wenn Ihr verlorener Gegenstand gefunden wird, können Sie ihn 30 Tage direkt an der Rezeption abholen (bitte Ausweis mitbringen) oder ihn (sofern möglich) zu sich nach Hause schicken lassen. Im letztgenannten Fall wird eine Bearbeitungsgebühr von 30€ fällig, um damit die Servicegebühren zu decken.

 - Nicht zurückgegebene Fundstücke

Wenn gefundene Gegenstände nach einem Monat nicht abgeholt wurden, werden sie einem Wohltätigkeitsverein gespendet bzw. vernichtet.

 

SPEZIELLE BESTIMMUNGEN FÜR ONLINE-RESERVIERUNGEN

 

1 - TECHNISCHE ANGABEN BEZÜGLICH DES ABLAUFS BEI ONLINE-RESERVIERUNGEN

Wie bereits ausgeführt, hat der Gast die Möglichkeit, seinen Aufenthalt auf der website www.riviera-villages.com online zu reservieren. Ungeachtet der vollumfänglichen Anwendung der obigen Bestimmungen und der vorliegenden Allgemeinen Bedingungen auf alle Reservierungen in allen Formen, werden hier die technischen Modalitäten der Onlinereservierung präzisiert. Der Gast wählt seine Reservierung im Internet nach Verfügbarkeit und anwendbarem Tarif. Der Gast kann auch verschiedene optionale Ausstattungen hinzubuchen. Die Online-Reservierung wird in mehreren Etappen ausgeführt, die es dem Gast ermöglichen, die Konformität des Aufenthalts mit seinen Wünschen zu prüfen und vor der definitiven Validierung zu ändern. Die Buchung des Aufenthalts auf ICC TOISON D‘OR wird nur gültig auf der Internetseite eingebucht, wenn der Gast sich vorher über sein Login oder durch die Erstellung eines Nutzerkontos angemeldet hat. Bei der endgültigen Reservierung muss der Gast die Richtigkeit kontrollieren und seine Zustimmung zu den vorliegenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen geben, bevor er die gesicherte Anzahlung von 50 % des Aufenthaltspreises leistet. Am Ende der Buchungsschritte bestätigt ICC TOISON D‘OR die Buchung mit einer E-Mail, in der nochmals auf die vorliegenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen hingewiesen wird. Die Buchung wird als bestätigt und verbindlich angesehen, wenn der Kunde die Bestätigungs-E-Mail von ICC TOISON D‘OR erhalten hat. Diese Bestätigung gilt als Datum des Vertragsabschlusses und als Datum der Annahme der Allgemeinen Verkaufsbedingungen durch den Gast.

 

2 - ONLINE-BEZAHLUNG UND SICHERHEIT DER TRANSAKTION

Es wird daran erinnert, dass

- eine erste Anzahlung in Höhe von 50 % des bei Reservierung berechneten Aufenthaltspreises bei der Online-Reservierung fällig ist,

- der Restbetrag automatisch 30 Tage vor Ankunft von derselben Kreditkarte eingezogen wird, mit der die Anzahlung gemacht wurde. Die Zahlung erfolgt online über Kreditkarte (nur Visa und MasterCard) und per gesichertem Zahlungssystem via Pay Box. Alle notwendigen Sicherheitsvorkehrungen wurden getroffen, um die Vertraulichkeit und Sicherheit der über Internet übermittelten Daten zu gewährleisten. Zu diesem Zweck nutzt die Website das Zahlungsprotokoll SSL (Secure Socket Layer), das die übermittelten Daten verschlüsselt und sie davor schützt, von Dritten gelesen werden zu können.